หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Resource Development for IC Design Ecosystem: Let’s BE the Designer! รุ่นที่ 3


           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Resource Development for IC Design Ecosystem:Let’s BE the Designer! รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 7 วัน โดยคัดเลือกจากผู้สมัครซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชา จำนวน 98 คน และมีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 50 คน จาก 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่

 

 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 18 คน
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 คน
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 คน
 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 คน
 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 คน
 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 คน
 7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 คน
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 คน
 9. พนักงานจากบริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด จำนวน 5 คน

การอบรม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

 1. การอบรมในรูปแบบบรรยายและ Workshop ของ IC Design วันที่ 20 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม รวม 3 วัน
 2. การจัดประกวดการออกแบบ IC วันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม รวม 2 วัน
 3. ช่วงที่ช่วยสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมโยงระหว่าง IC Design กับ IC Fabrication และ IC Packaging วันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม รวม 2 วัน

ในโอกาสนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ไปศึกษาดูงานด้าน IC Fabrication ที่ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
และ IC Packaging ที่ ห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หรือ MPAC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การจัดการอบรม Let’s be the designer ครั้งที่ 3 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ที่ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้อาจารย์ได้มาร่วมเป็นวิทยากรและวิทยากรรับเชิญ

นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญบริษัทเอกชนชั้นนำทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย

 1. บริษัท ซิลิกอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท ไทยเอ็นเจอาร์ จำกัด
 3. บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บริษัท ASM Pacific Technology จำกัด
 5. บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 6. สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย
 7. ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ NECTEC