NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการสร้างต้นแบบนักวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีโลหะผง”

          ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าฝึกอบรมเป็นอย่างดี สำหรับ “โครงการสร้างต้นแบบนักวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีโลหะผง” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาการ (NSTDA Academy) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และสมาคมโลหะผงวิทยา

          การฝึกอบรมนี้ แบ่งเป็น 3 ครั้ง (รวม 6 วัน) คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา, ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2562 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒานาบุคลากรวิจัย และบุคลากรเทคนิค ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีโลหะผง อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวไปยังบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน ให้มีทักษะเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรม Research & Development ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรม ประกอบด้วยภาคบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Ellin Yang , Mr. CJ Huang ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท Höganäs ประเทศจีน , คุณธรานนท์ อุษณะอำไพพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และคุณภาณุ เวทยนุกูล นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ห้องทดสอบสมบัติเชิงกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และชิ้นงานต่างๆ อาทิ บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก และบริการวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาย เคมี และชีวภาพ โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 10 บริษัท อาทิ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส จำกัด , บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด , บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด , บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จํากัด และบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด เป็นต้น