NSTDA Academy จัดฝึกอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาต้นแบบนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลอดจนการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ตลาดด้วยกระบวนการ Design Thinking"

 

        ปิดการฝึกอบรมไปอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับ “โครงการสร้างและพัฒนาต้นแบบนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลอดจนการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ตลาดด้วยกระบวนการ Design Thinking” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาการ (NSTDA Academy) และศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-FIH)

           การฝึกอบรมนี้ แบ่งเป็น 4 ครั้ง (รวม 10 วัน) คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 , ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 และครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

          การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกระบวนเรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ของธุรกิจอาหาร สำหรับกลุ่ม SME และกลุ่ม Start Up เพื่อสร้างต้นแบบแฟตฟอร์มการทำธุรกิจในอนาคต ตลอดจนเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในห่วงโซ่คุณค่าใหม่ด้วยนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหาร 4.0 ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรม ประกอบด้วยภาคบรรยายด้านวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร ภาคบรรยายเชิงปฏิบัติการ ได้รับความรู้จาก ทีมบริษัท ยินดีดีไซน์ จำกัด ในเรื่อง“การสร้างแบรนด์และดีไซน์ให้โดดเด่น ตอบโจทย์การตลาด” กิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ Future Food Lab และการจับคู่ผู้ประกอบการร่วมกับนักวิจัยเพื่อวิจัยเชิงปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดด้วย กระบวนการ Research Base Learning โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 20 บริษัท อาทิ บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลไม้และผักอบแห้ง บริษัท เอ็น แอนด์ เจ อควา โปรดักส์ จำกัด บริษัท หวานระริน จำกัด บริษัท กระจ่าง ฟูดส์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พนัส อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด บริษัท ทีไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท แฉล้ม ฟู๊ด จำกัด เป็นต้น