NSTDA Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
         การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอนไซม์ และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักเทคโนโลยีเอนไซม์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดเครือข่ายและสังคมในกลุ่มเทคโนโลยีเอนไซม์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเอนไซม์จากสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร อาหาร การแพทย์ และพลังงาน กว่า 150 กระบวนการ เพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี ลดพลังงาน และต้นทุนการผลิตโดยรวมในกระบวนการลง ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เอนไซม์ในส่วนหนึ่งส่วนใดของกระบวนการผลิตที่วางจำหน่ายในท้องตลาดกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ อาทิ นม ชีส น้ำผลไม้ กระดาษ และเสื้อผ้า เป็นต้น รูปแบบการอบรม ประกอบด้วย ภาคบรรยาย ภาคเสวนาพิเศษ และภาคศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเอนไซม์ และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเอนไซม์

          โดยภาคบรรยาย ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร และนักวิจัยจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ได้แก่ ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์และ ผศ.ดร.ประกิต สุขใย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          สำหรับภาคเสวนาพิเศษ เรื่อง “การต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์และเอนไซม์ในประเทศไทย” ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ที่นำเทคโนโลยีจากเอนไซม์ และจุลินทรีย์ไปใช้งานจริง จนก่อให้เกิดเม็ดเงินมหาศาล ได้แก่ น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (GIB) คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล คุณกฤษณ โชคพิพัฒนผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด ดร.ณษพัฒน์ บุญวิทยา สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โดยมีคุณพิษณุ ปิ่นมณี ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เป็นผู้ดำเนินรายการ
          สุดท้ายภาคศึกษาดูงาน ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ให้เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเอนไซม์ อาทิ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ศูนย์พลังงานและเคมีชีวภัณฑ์ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand Bioresource Research Center (TBRC) และห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ ซึ่งสาธิตกระบวนการพัฒนาเอนไซม์สำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ Enzyme screening and Enzyme Activity assay , Enzyme production and Enzyme formulation , Industrial application of enzyme นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเอนไซม์ ณ บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำกัด อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นลำดับสุดท้าย