วิธีการตรวจสอบวุฒิบัตรของทางสถาบันฯ

          ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบวุฒิบัตรของทางสถาบันฯ โดยท่านสามารถส่งรูปสำเนาวุฒิบัตรเพื่อให้ทางสถาบันฯ ตรวจสอบได้ทางอีเมล์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถาบันวิทยาการสวทช. โทรศัพท์ 0 2644 8150 หรือ E-mail:

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)