อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 4)

        อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ RDC Online ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง London สถาบันวิทยาการ สวทช. อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบ RDC Online และ สามารถนำกลับไปปรับใช้งานกับการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยฯ ของบริษัท ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 8 บริษัท