NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตรสร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) รุ่นที่ 2

          สถาบันวิทยาการ สวทช. เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีบทบาทและความสำคัญในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based economy) จึงจัดหลักสูตร สร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อในการเข้าถึงจุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

          การอบรมฯ ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 วัน โดยวันแรก กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน การเสวนาพิเศษ หัวข้อสร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ จากผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดงานวิจัยจาก สวทช. พร้อมนำผลงานวิจัยมาจัดแสดง อาทิคุณวินิจ เมฆอรียะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test สำหรับตรวจเชื้อ Acidovorax avenae subp. Citrulli ในพืชตระกูลแตงเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์” คุณปราโมทย์ โชติกสถิต ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป  บริษัท โอโว่ฟู้ดเทค จำกัด จากความร่วมมือวิจัย พัฒนากระบวนการผลิตไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล จากงานวิจัย ENZease: เอนไซม์ดูโอสำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว โดยมี ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เป็นผู้ดำเนินรายการ และแชร์ความสำเร็จงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสู่แนวทางธุรกิจ

           วันที่ 2 กิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้าการบรรยายภาพรวมของการพัฒนาและใช้ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจฐานชีวภาพของไทย และการเก็บรักษาและดูแลจุลินทรีย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในช่วงบ่ายศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้แก่ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center : TBRC) ศูนย์นวัตกรรมอาหาและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation) ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี และห้องปฏิบัติการวิจัยการควบคุมทางชีวภาพ

          โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล กลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง กว่า 50 ท่าน