NSTDA Academy จัดอบรม Business Model Canvas ใน "โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่"

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน "โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่" จัดฝึกอบรมหลักสูตร Business Model Canvas ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ รุ่นที่ 1 โดย ดร. ศศิพร อุษณวศิณ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม 27 คน

          การอบรมนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งนำแนวคิดการทำธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการผ่านนวัตกรรมการบริการ โดยใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้เครื่องมือ Business Model Canvas ในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเชิงบริการ และออกแบบโมเดลธุรกิจด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามหลักแนวคิดของวิทยาการบริการ หรือ Service Science

          "โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่" เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัทเอกชนด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ 6 แห่ง จัดอบรมติวเข้ม 3 ปีเต็ม หวังสร้าง "ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่" และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้บัณฑิตดำเนินกิจการของตัวเองในถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยรายได้ที่มั่นคง ซึ่งงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้พื้นที่ในการผลิตน้อยแต่ได้ผลผลิตมาก ราคาดีเพราะเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นจึงตอบโจทย์ทั้งด้านการสร้างบุคลากรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนให้บัณฑิตเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง สร้างรายได้ให้ตัวเองและชุมชน สร้างความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น "ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลก"