ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2560

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2560 รอบเดือนเมษายน

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 515 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,230 คน แบ่งออกเป็น

      ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 2 คน จากผู้เข้าสอบ 59 คน

      ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 513 คน จากผู้เข้าสอบ 1,171 คน

 ***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

  เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%    

 

 รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 2:  FE  (จำนวน 2 คน) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
1 นายสุทธิพงษ์ ควัฒน์กุล บริษัท เทคเทอร์เรน จำกัด
2 นายกฤษฎา ธนบูลย์พงษ์ ไม่ระบุ

 

 รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1:  IP  (จำนวน 513 คน) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวอุมารัตน์ คงเกิด กรมควบคุมโรค
2 นายจิรเทพ วงศ์สว่าง กรมทางหลวงชนบท
3 นายณฐพนธ์ เดชมณี กรมทางหลวงชนบท
4 นายณัฐเถกิง สมเคราะห์ กรมทางหลวงชนบท
5 นายดิฐพล สนิทอินทร์ กรมทางหลวงชนบท
6 นางสาวน้ำทิพย์ มากนคร กรมทางหลวงชนบท
7 นายรัตนชาติ สุขกุล กรมทางหลวงชนบท
8 นายสุรวัฒน์ ฐานสโร กรมทางหลวงชนบท
9 นางสาวนันทิวัน จันทบุรี กรมธนารักษ์
10 นางสาวประภัสสร เจริญรัตน์รวี กรมธนารักษ์
11 นางนัทธินี ธีรพรวงษ์งามดี กระทรวงพาณิชย์
12 นางสาวจิราพร ทวีชัยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
13 นายพชร พวงพิมพ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
14 นายมาธูร อุปนิสากร การรถไฟแห่งประเทศไทย
15 นายสุทธิพร ยังพลขันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
16 นายอิสระพงศ์ เสมาทอง การรถไฟแห่งประเทศไทย
17 นายนฤทัย รอดสี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
18 นายฐาปกรณ์ วีระบริรักษ์ ธนาคารออมสิน
19 นางสาวณัชศศิร์ เกตุถิน ธนาคารออมสิน
20 นายภูริชัย อรุณทัต ธนาคารออมสิน
21 นายรักษ์ วิศุภกาญจน์ ธนาคารออมสิน
22 ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ ศุภกิจมงคล บริษัท เคแอลเค โปรดักส์ จำกัด
23 นายธีรภัทร ญาณวัฒน์ บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด
24 นางสาวมณีนุช บุญวงค์ บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จำกัด
25 นายกฤษณัฏฐ์ พันธุ์บัวหลวง บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
26 นายประมวลศักดิ์ สุ่มสมิง บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
27 นางสาวกนกพร สมจิตร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
28 นายกิตติ กรอบประทุมมา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
29 นางสาวชนิตรา ชานนนารถ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
30 นายชมรมพล อรุณรักถาวร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
31 นายชโลทร ติมินทระ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
32 นางญาทิพย์ พุ่มชูศรี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
33 นายณธีร์ ชัยสิทธิ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
34 นายณรงค์ศักดิ์ ระยะ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
35 นายดณุพล ค่ายหนองสวง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
36 นายดำรง บุญรอด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
37 นายต่อตระกูล สาระพัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
38 นายทศพล จีรังบุญยเกียรติ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
39 นายทีปกร ทองศรี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
40 จ่าอากาศเอกธวัทชัย ติแก้ว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
41 นางสาวธีรดา ณ ถลาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
42 นายธีรยุทธ สำเนียง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
43 นางสาวนราพรรณ โสวัณณะ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
44 นายนเรศน์ อภิญ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
45 นางสาวนาถวัฒน์ สิริธรรมสกุล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
46 นายนิพัทธ์ มัจฉภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
47 นายบุญฤทธิ์ สุขสวัสดิ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
48 นางประภาศรี หาญสูงเนิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
49 นายพงศ์พัฒน์ พูลสุข บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
50 นางพรรณพิศ ศราวุธานุกูล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
51 นางสาวเพ็ญจันทร์ รักษ์พลเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
52 นางสาวมนชุลี ขวัญบัว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
53 นางสาวรัชนีพร พรหมสาขา ณ สกลนคร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
54 นางสาวรัตนวรรณ ฉิมณรงค์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
55 นางสาวรุ้งนภา สุขาบูรณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
56 นายวรเมธ สังวาลย์เพ็ชร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
57 นางสาววิรุฬห์รัตน์ วรรณสุรีย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
58 พันจ่าอากาศโทศิริรัตน์ เทพภูธร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
59 นายศุทธิวัต สร้อยนาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
60 นายสมภพ รุ่งเรืองพินิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
61 นายสันต์ชัย ขุดปิ่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
62 นายสาวิน พรมแดน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
63 นายสืบพงษ์ คำโฮงค์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
64 นายสุทธิ อาจทนอง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
65 นายสุพจน์ สีมามหาวงศ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
66 นายองอาจ ธงชัย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
67 นายอดิสรณ์ ยะมามัง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
68 นายอุทัย นภนฤมิต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
69 นางสาวอุษา อินทรักษ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
70 นายพงศกร โสธนนท์ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
71 นางสาวนันทวัน ทองสุโชติ บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
72 นายธีละพงษ์ มีทองแสน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
73 นางสาวเครือวัลย์ เนตรพนา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
74 นางสาวสุนิสา ธัญญสกุลกิจ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
75 นายจิตรกร ปานทุม บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
76 นายสุทธิพันธ์ ป้องสุวรรณ บริษัท วันสิทธิโชค จำกัด
77 นายกรกช อ่อนน้อม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
78 นายชยวุฒิ สุกปลั่ง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
79 นายภาคภูมิ พูนสมบุญทรัพย์ บริษัท สยามสตาร์ จำกัด
80 นายนิติ สอาดศรี บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จํากัด
81 นางสาววันวิสาข์ เถื่อนถ้ำ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
82 นายกรกฤษณ์ จริยาเสถียร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
83 นางสาวชนิตา ชัยศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
84 นายชยากร อุทก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
85 นางสาวณัฏฐ์รัณกรณ์ ตรีเพชรสมคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
86 นางสาวณัฐชานันท์ ไชยะกิตติรัตนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
87 นายพลวัฒน นาไพรวัลย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
88 นางสาวแพรพลอย อ้นมงคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
89 นางสาวฟองชล สิงหพันธุ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
90 นางสาวภานุชนาถ บุญณรงค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
91 นายรัชพล พริมโรส มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
92 นางสาวรัตนาภรณ์ สุขวัฒนกูล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
93 นางสาวศศินา สิงห์งาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
94 นางสาวแอน ยิ้มละออ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
95 นายขัตติยะ ศรีพันดอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 นายคมเคียว ตั้งประเสริฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 นายธีรภัส นิลประไพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 นางสาวปรมาภรณ์ ลั่นทมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 นางสาวปวริศา อินพานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 นายปิยนัฐ ดวงจำปา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 นายรัตนพล ชัยแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 นายวณัช พาดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103 นายสุรินทร์ วิเศษสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 นายอธิวัฒน์ เพ็ญจมุก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 นายนวิน สวนอุดมสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
106 นางสาวกนกวรรณ บัวเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
107 นายกฤษฎา เวสารัชชะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
108 นายกษณะ มูฮำหมัดสะและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
109 นายจิรวัฒน์ เรืองสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
110 นายชัชนันทน์ รุ่งวุฒิขจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
111 นายชาญวิทย์ ม่วงปั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
112 นายเชิงชาย เนรมิตตกพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
113 นายธนินธร วิถีธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
114 นางสาวนิชดา จันทราประภาเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
115 นายพงศธร เพชรประสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
116 นายพงษ์ศักดิ์ ยอดใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
117 นายภาชีไน ไวทำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
118 นายภูมิพัฒน์ มูลอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
119 นางสาวมุกระวี มะดะเรส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
120 นายรณชัช จินะเป็งกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
121 นายโรจน์ปิติ ธรรมชูเวท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
122 นายวทัญญู ยอดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
123 นายวรากรณ์ จันทะศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
124 นายวัชรวิทย์ สโมทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
125 นายวันชนะ จีนหลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
126 นายสุพจน์ ฝั่งนธี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
127 นายโสภณ ดวงทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
128 นายอดุลย์ อับดุลลากาซิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
129 นางสาวอรพินธ์ ม่วงสีงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
130 นายชัยวัฒน์ พึ่งอุทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
131 นายธนดล ธนาวิจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
132 นายพงศกร อัครธรรมกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
133 นางสาวรสชพร จันทร์โถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
134 นายกิตติศักดิ์ บัวหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
135 นายทศวรรษ เล็กสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
136 นายศิววุฒิ ศาลิคุปต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
137 นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
138 นางสาวกมลทิพย์ วัฒนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
139 นายจักรกฤษณ์ มัฏฐาพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
140 นายนนทวัฒน์ มณีโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
141 นายสิทธิศักดิ์ ใหม่กระบี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
142 นางสาวสิริกัญญา แก้วสนั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
143 นางสาวกัณธิมา พ่วงรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
144 นางสาวคัทลียา ช่างเชื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
145 นายจักรพันธ์ ศรีทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
146 นายเฉลิมวุฒิ ชาญสินวรพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
147 นายชัชวาล ไพโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
148 นายชัยณรงค์ ภณนันทะสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
149 นายชาญวิทย์ ไพโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
150 นางสาวฐิติวรรณ ทิพย์คูนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
151 นางสาวณัฐฑิญา หัตถากรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
152 นายเทพสุระ พรหมดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
153 นายธนาก้อง ชูใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
154 นายธนาตย์ นุชิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
155 นางสาวธารทิพย์ จันทวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
156 นางสาวธิดารัตน์ ไขโพธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
157 นายนิพนธ์ ลาภภิญโญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
158 นายบุตตระคุณ รื่นจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
159 นายปภาวิชญ์ ประดับนิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
160 นางสาวผกามาศ สระกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
161 นายพงศธร อาจมะเริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
162 นางสาวพิพิชญา ใจเชื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
163 นายภัคพล กลิ่นจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
164 นางสาวภัทรภร วงศาโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
165 นางสาวยุพาพรรณ หาแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
166 นางสาวรุ่งทิวา กิมสูงเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
167 นายวิชญา แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
168 นายวีรเดช ชินพิมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
169 นางสาวสิรินันท์ ซุ่นสั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
170 นายสุทธิพงษ์ โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
171 นายสุทธิพงษ์ รัตนวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
172 นางสาวสุนิดา นรินทร์นอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
173 นายหาญณรงค์ เสนาไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
174 นายอดิศักดิ์ ธงอุตส่าห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
175 นางสาวอติมา ก่ำกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
176 นายอมรเทพ แส่สันเทียะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
177 นายอรรฆยารุวัฒน์ ผาดจัรทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
178 นางสาวอัญชลี จันทร์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
179 ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ จันทร์ตูม มหาวิทยาลัยธนบุรี
180 นางสาวกชามาส สุทธิเจต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
181 นางสาวกฤษติญา บุญธีรนนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
182 นางสาวกวินนาฏ อังพัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
183 นายกิตติธัช ยงยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
184 นายขจรชัย สู่สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
185 นางสาวคณิศร ก้อนทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
186 นางสาวจิรชา โอภาเฉลิมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
187 นางสาวจิราวรรณ ฉกาจธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
188 นายเจตน์ เมืองโคตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
189 นายเจตน์ เลาหโรจน์กุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
190 นางสาวฉัตรชมพู หล่อสุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
191 นายฉัตรโสภณ ดีประทีป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
192 นางสาวชนกานต์ รุ่งเจริญพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
193 นางสาวชนิตา สองสีซ้าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
194 นายชลชาสน์ ศรีสมเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
195 นายฐาปนิต รังสะภู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
196 นายฐิติ ชื่นบุบผา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
197 นายณภัทร แก้วจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
198 ว่าที่ร้อยตรีณัชพล วรกิจปรีดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
199 นางสาวณัฐกานต์ อ่องละออ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
200 นางสาวณัฐฐินี รักษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
201 นายธนกร ปีติวรภัทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
202 นายธนโชติ เฉวียงหงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
203 นายธนภณ โพธิ์กระจ่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
204 นางสาวธนัญญา จอมทะรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
205 นายธนากร โชติเนตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
206 นายธรณัส กฤตยานวัช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
207 นายธรรมรัตน์ กองทา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
208 นางสาวธัญสุดา จินดาศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
209 นายธีรเมศร์ อัคคะชัยรินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
210 นายนพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
211 นางสาวนพวรรณ โจ่ยสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
212 นางสาวนรินทร์รัก นามานุภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
213 นางสาวน้องนภา แจ่มอำพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
214 นางสาวน้ำเพชร สุขเรือนสุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
215 นางสาวนิฮัสณีย์ บินนิฮัสซัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
216 นางสาวบัณฑิตา กุลธรรมมานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
217 นายปรีดาพงษ์ รัตนปราชญ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
218 นายปวริศ ภูนุช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
219 นายปวัณ ปั้นพินิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
220 นายพงศกร เชื้อพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
221 นายพนา ถาวรประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
222 นายพิชญ์ชาธร บำรุงศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
223 นางสาวพิมพ์พิชา นันทะพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
224 นายพีรสรณ์ เหมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
225 นางสาวเพ็ญพิชชา นันตะพานา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
226 นางสาวเฟื่องฟ้า ชะฎารัมย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
227 นางสาวภัณฑิรา อุทิศานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
228 นายภาษิต ภัทราพรพิสิฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
229 นางสาวภูมินิดา จตุรงคสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
230 นายมนัสวีย์ วงศ์เสน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
231 นายเมธัส ขันติพะโล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
232 นางสาวรติรส แผ่นทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
233 นางสาวรังสิกาล ศิริรังษี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
234 นางสาวรัตชนก เติมสิริจิตต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
235 นายราชนาวี แย้มประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
236 นางสาวลลิตา กรชูเดช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
237 นางสาววรธิดา ดีอ้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
238 นายวรรัฐ ตั้งศรีเกียรติกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
239 นายวรวิช พีระพลชัยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
240 นางสาววริษฐา เรืองจรัส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
241 นางสาวศรัณย์รัชต์ เอื้อเสรีวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
242 นางสาวศิริวรรณ ชูศรีอ่อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
243 นางสาวศุภกานต์ บุญเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
244 นายศุภชัย ตรีประทีปกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
245 นางสาวศุภมาส เดชเพิ่มสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
246 นายสาริน พรเกษม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
247 นายสิรวุฒิ วิรัตนพรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
248 นางสาวสุภควดี รอดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
249 นางสาวเหมือนฝัน สุดแสน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
250 นายอภิเชษฐ์ เรืองจิระชูพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
251 นางสาวอภิศฎา ฟื้นมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
252 นางสาวอักษร ขันธสิทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
253 นางสาวอาทิตยา พุฒซ้อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
254 นายอานนท์ หิรัญรัตนากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
255 นายอายุตม์ มั่งมีทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
256 นายอารุต ลิ้มทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
257 นายเอนกพงษ์ ฝีมือสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
258 นายกิตติทัต ศิริวัฒนากุล มหาวิทยาลัยพะเยา
259 นายเกียรติศักดิ์ พุ่มพวง มหาวิทยาลัยพะเยา
260 นายชานนท์ คุณาคำ มหาวิทยาลัยพะเยา
261 นายฐิติวัชร เลิศผาติวงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
262 นายณัฐพงศ์ อินทร์บาล มหาวิทยาลัยพะเยา
263 นายณัฐวุฒิ คำวงศ์สอน มหาวิทยาลัยพะเยา
264 นายเตชเสน ชิณพงษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
265 นายทศพร มาเนียม มหาวิทยาลัยพะเยา
266 นายธนพนธ์ ยินดี มหาวิทยาลัยพะเยา
267 นายธนภัทร ทองทวี มหาวิทยาลัยพะเยา
268 นายธราทร ตันวินิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
269 นางสาวนภาพร คุณยศยิ่ง มหาวิทยาลัยพะเยา
270 นายนวกาญจน์ นิลประวิทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
271 นายปฐวี บุญส่งศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
272 นางสาวปุณญาภา แย้มกลัด มหาวิทยาลัยพะเยา
273 นายพัฒนพงศ์ อุดคำอ้าย มหาวิทยาลัยพะเยา
274 นายยศกร นันทวิโรฒ มหาวิทยาลัยพะเยา
275 นายวรพงษ์ พรมงาม มหาวิทยาลัยพะเยา
276 นายวรินทร สรสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
277 นายศราวุฒิ ปกคำ มหาวิทยาลัยพะเยา
278 นางสาวศิริพร จันทร์เพ็ญ มหาวิทยาลัยพะเยา
279 นายศุภกิจ รู้อ่าน มหาวิทยาลัยพะเยา
280 นายสิรวิชญ์ วาหวัฒโนดม มหาวิทยาลัยพะเยา
281 นายเสฎฐชัย สุทธิไส มหาวิทยาลัยพะเยา
282 นายอาทิตย์ แก่นใจ มหาวิทยาลัยพะเยา
283 นายอุกฤษฏ์ ผจญศึก มหาวิทยาลัยพะเยา
284 นางสาวนุชสรา บุญครอง มหาวิทยาลัยมหิดล
285 นายศุภณัฐ มินศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
286 นางสาวเกศสุดา โพธิ์วิฑูรย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
287 นายอิทธิพล แก้วกู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
288 นายกิตติชัย ราษตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
289 นางสาวขวัญฤทัย สิริจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
290 นายธัญเทพ ชัยรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
291 นายปฏิภาณ แสงอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
292 นายพณชัย บรรจงรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
293 นายวรายุทธ เทกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
294 นายวิชัย ศิริพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
295 นายวิศรุต เทียนทิพย์การุณย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
296 นายศรายุทธ แล้วกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
297 นายสุริยะ บุญต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
298 นายกฤตกร มูลการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
299 นางสาวจิราพรรณ ยอดเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
300 นายธนวัฒน์ สีลาดเลา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
301 นายพุฒิพงศ์ เพียรรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
302 นายสุภัค ธเนศจินดารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
303 นายอำนาจ พรมด่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
304 นายกิตตินันท์ พลรบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
305 นายจีระพงศ์ สาแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
306 นางสาวจุฑามณี โชติธรรมานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
307 นายชินพัฒน์ ขาวแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
308 นายณัฐวุฒิ บุญสัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
309 นายนพพล ตันสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
310 นายวัชรพล สิทธิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
311 นางสาววิไลวรรณ์ คีรีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
312 นายอนวรรษ คุ้มมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
313 นายเกรียงศักดิ์ พุ่มเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
314 นายชาญบวร เรือนงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
315 นายชิรเดช อุดมเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
316 นายณัฐพล แฝงกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
317 นายณัฐวุฒิ ช่วยเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
318 นางสาวทัศรินทร์ สมบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
319 นายเทวินทร์ สุจารุพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
320 นายธนากร สุวรรณเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
321 นางสาวพนิตพร ปัจฉิมางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
322 นายพิศาล ประสันสอย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
323 นายรัฐพล อยู่รักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
324 นายวีรศักดิ์ อุทาธร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
325 นายสุทธิพจน์ อยู่สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
326 นายอนุพล แสงทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
327 จ่าสิบเอกโชคชัย เอกศรีวิชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
328 นายธวัชชัย ไชยอ่อน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
329 นายสุวิทย์ วิทยเบญจางค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
330 นางสาวดวงพร วิฆเนศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
331 นายเผด็จ สวิพันธุ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
332 นายศุภสิทธิ์ บู่สามสาย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
333 นางกนกวรรณ ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
334 นายกมล ศรีทา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
335 นางสาวกรกช จิยาเพชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
336 นายกฤตกร แพร่ประภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
337 นางสาวกฤตพร จันทร์ช่วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
338 นางสาวขวัญฤดี กลีบแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
339 นายจตุวิทย์ พิทักษ์ด่านสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
340 นายจักรกฤช เชษฐวิเชียร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
341 นายจักรกฤษณ์ สีหะสุทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
342 นายจิรวัฒน์ เพ็ชรุพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
343 นายจิรายุ ชิณวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
344 นางสาวชมนุช บุณยะศิวะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
345 นายชาคริต ศุภผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
346 นายฐิติพงศ์ งานสถิล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
347 นางสาวณัฎฐณิชา โชหนู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
348 นางสาวณัฐณิชา มะโนวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
349 นายณัฐพล พันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
350 นางสาวณัฐวรรณ จุลกัลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
351 นายณัฐวุฒิ ลิ่มสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
352 นางสาวณิชาภัทร โลจนาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
353 นายทิวัตถ์ ทัพโพธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
354 นายทีฆายุ กาญจนมุกดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
355 นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
356 นายธนวัฒน์ มีชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
357 นายธนวัฒน์ วิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
358 นางสาวธรรมพร นวลสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
359 นายธีรพงษ์ มีษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
360 นายธีรพงษ์ คชาผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
361 นายนนทวัฒน์ เพ็ญรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
362 นางสาวนพเกศ ฉิมสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
363 นางสาวนลพรรณ ปานสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
364 นางสาวนอร์อายูณี หะยีอาลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
365 นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
366 นายปฐวี เทพสง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
367 นายประกาศิต อินทรสมบัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
368 นายปาริตต์ บุญปัทม์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
369 นายปิยะบุตร เจริญพงษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
370 นางสาวเปรมยุดา ยางสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
371 นายพงศกร ชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
372 นายพงศธร แสงประกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
373 นางสาวพัชรมัย เหมหงษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
374 นางสาวพิณฑุศรณิ์ ขุนทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
375 นายเพียวพันธ์ุ วรรยาต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
376 นายภรัณยู อินทร์ทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
377 นายภานุวัฒน์ บูรณประพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
378 นายภาสกร รัตนประพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
379 นางสาวมนสิชา วงศ์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
380 นายมารุตพงศ์ แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
381 นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
382 นางสาวระพีพรรณ ยืนนาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
383 นางสาวรัตนาภรณ์ สมนึก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
384 นางสาววชิรา มาศโอสถ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
385 นายวทัญญู เพ็ชรพญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
386 นางสาววรรณิษา เขียวแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
387 นางสาววราพร เกษแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
388 นางสาววราภรณ์ วิทยารัฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
389 นายวิทวัส อนันทชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
390 นายวิษณุ เพชรน้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
391 นายวุฒิชัย บัวบาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
392 นายศรัณย์ แตระกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
393 นายศรันย์ สำราญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
394 นางสาวศศิภา หวังแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
395 นายศักดิ์ณรงค์ พรหมวงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
396 นายศักดิ์สุกฤษฎิ์ เอกอุรุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
397 นายศาณติพงศ์ กิ้มเส้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
398 นายศิรสิทธิ์ โมฬี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
399 นายศิวะ คงสุภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
400 นายศุภโชค หนูปาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
401 นายศุภฤกษ์ อารีการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
402 นายศุภฤกษ์ บัวเกตุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
403 นายศุภวิชญ์ คล้ายวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
404 นางสาวศุรดา เขม็งกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
405 นายสรศักดิ์ แก้วยาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
406 นายสุทธิเกียรติ วงษ์นา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
407 นางสาวสุทธินันท์ ดวงปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
408 นางสาวสุธิตา สาระยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
409 นางสาวสุภาพร รักษาพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
410 นายสุรเทพ นาคสิงห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
411 นายอธิชากร บุญศิริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
412 นางสาวอนุสสรา วิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
413 นายอภิชา แซ่อึ้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
414 นายอภิเดช โกงเหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
415 นายอรรฆย์เดช สงสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
416 นางสาวอริสา คงศิริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
417 นายอัครพนธ์ สมแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
418 นายอัฐชานันท์ นภาดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
419 นางสาวอันธิกา สังข์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
420 นายอาทิตย์ สมทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
421 นางสาวอาภากร บุนนาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
422 นางสาวอารยา ชูทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
423 นายอิทธิพัทธ์ เปลี่ยนสมัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
424 นางสาวอุมาพร ตั่นเล่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
425 นายเอกชัย แก่นจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
426 นายเอกวรรณ์ กลับสัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
427 นายตรีเพชร รอดโหม้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
428 นายทศพล ชนีมาส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
429 นายธีรศักดิ์ เกลี้ยงเกลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
430 นายวิษณุ สุคนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
431 นายอนิรุทธิ์ ศรีวิเชียร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
432 นายวรโชติ เสถียรวงศ์นุษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
433 นายอรัญ คุณอารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
434 นายดำรงเดช ลลิตลักษมานนท์ มหาวิทยาลัยสยาม
435 นายพีรพล สุขสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยสยาม
436 นายณฤดล สวนศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
437 นางสาวกนกกาญจน์ กิจศิริ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
438 นายจิตกานต์ สุวรรณนาคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
439 นายเกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
440 นายธนวรรธน์ กมลรัตน์มงคล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
441 นายธนากร ธนาอุทัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
442 นายธเนศ อัตโสภณวัฒนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
443 นายนครินทร์ เกาะน้อย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
444 นายนรุตม์ หวังสิทธิเดช มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
445 นายนวดล ถาวรโลหะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
446 นายนิติพงศ์ แสงศิริ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
447 นายพงษ์พิทักษ์ พรไธสง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
448 นายพฤฒิพงศ์ เพชรชื่นสกุล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
449 นางสาวพิมล ปรัตถจริยา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
450 นางสาวเพ็ญพโยม พลอยมีรัศมี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
451 นางสาวศกลวรรณ พัดราวี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
452 นายสถาพร มูลนิกร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
453 นายอภิเดช แซ่โง้ว มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
454 นายอภิรักษ์ แก้วแก่นคูณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
455 นายกมลทรรศน์ เรืองสถิตสถาพร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
456 นางสาวกัญญาภัค ประสมศรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
457 นายคณาธิป กองแก้ว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
458 นายจักรพันธ์ พลายยงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
459 นางสาวจันทร์จิรา แปงบุญชู สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
460 นายจิรัฐพันธุ์ จินตนานุรักษ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
461 นายเจนณรงค์ สัมฤทธิ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
462 นายชยวัฒน์ สุนทรรักษ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
463 นายณัฐกิตติ์ ยั่งยืนสกุลวงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
464 นายทศพล วงศ์ชุมภู สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
465 นายธนวัฒน์ ไทยภัทรนันท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
466 นายธีรดล ดรุณนารถ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
467 นางสาวนันทพร พลอาจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
468 นายนันทพัฒน์ อรัญยกานนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
469 นางสาวบุศรินทร์ ขันดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
470 นายปฏิญญา ตันฑวิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
471 นายประวัติ เล่าอลังกา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
472 นายปริพนธ์ เยื้องกล้า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
473 นายปิยเชษฐ รังษีสุวกุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
474 นายพงศ์พิทักษ์ ฟักทอง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
475 นายพชรพล ภาโสม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
476 นางสาวพลอยไพลิน กองแก้ว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
477 นางสาวพัชราพร รามศิริ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
478 นางสาวพัทธมน ทองเทพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
479 นายภควัติ ศรีเศวต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
480 นายภาณุพันธุ์ ครุฑใจกล้า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
481 นางสาวภาเสาวณีย์ ไพเราะ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
482 นายยศธร เอี่ยมฤทธิ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
483 นายรพี ลีลาศิริ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
484 นายลัทธพล กสิกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
485 นายวงศ์ขจร ตั้งวุฒิสาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
486 นางสาววรรษชล ณรงค์ศักดิ์สกุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
487 นายวรันณ์ธร ธาราเกษม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
488 นางสาววราภรณ์ มิทิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
489 นายวิทยา ใจละออ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
490 นายศรัณย์ วงษ์แก้ว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
491 นายศิริศักดิ์ นวนนิตย์วรานนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
492 นายศิวภัทร วันชูเชิด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
493 นายศุภกฤษ ประสพโชค สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
494 นายศุภณัฐ ฤทธิวัชร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
495 นายสรวิศ กุลวิริยะชัยศรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
496 นายสิทธิชัย พฤษชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
497 นางสาวสุพรรณี พุดเผือก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
498 นายหฤษฎ์ เชิดฉันท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
499 นายอธิศ โพธิศรีเมือง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
500 นายอภิชัย กล่ำฮุ้ย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
501 นายอมรฤทธิ์ ประทุมทิพย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
502 นางสาวอรยา กุดเป่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
503 นายอิงค์ สันตติวงศ์ไชย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
504 นางสาวไอลดา ภูดีทิพย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
505 นายชวพันธ์ สุกุมารบุตร สำนักงาน กสทช.
506 นายนพดล จันทรวาณิชย์กุล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
507 นางสาวน้อมจิตร์ เพ็งจันทร์ธา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
508 นางสาวปภัสสิริย์ บุญญาธนนันท์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
509 นางสาวภัทรกรณ์ สุ่มมาตย์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
510 นางสาวอาภาสิริ สินวัฒนาเกษม เอส.ที. อินเตอร์เทรด
511 นายอนุสรณ์ อกนิษฐวงศ์ ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่
512 นายทรงเกียรติ เพ็งอิน สำนักงาน ป.ป.ส.
513 นางสาวอุจยา ม่วงนา บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด

 

หมายเหตุ : มีผู้สมัครเข้าสอบบางท่าน ระบายหัวกระดาษคำตอบไม่สมบูรณ์

 สวทช.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์