NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Composite Product Creation by 3D Printing Technology: CPC2)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Composite Product Creation by 3D Printing Technology: CPC2) ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ

          การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติกับการประยุกต์ใช้วัสดุคอมโพสิตในงานพิมพ์สามมิติ และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจในการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตในประเทศไทย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 16 ท่าน