NSTDA Academy จัดอบรมรุ่นพิเศษ "Art of Data Science" ให้กับ บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จก.

          เมื่อวันที่ 16 พฤษาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมรุ่นพิเศษ หลักสูตร Art of Data Science ให้กับ บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร ผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการตลาด รวมไปถึงฝ่ายจัดซื้อ รวมจำนวน 40 ท่าน ณ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นนี้ จึงได่จัดอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ทักษะ ด้าน Data Science และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด ซึ่ง บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีขั้นกลางรายหลัก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ที่มีการรวมธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีศูนย์ปฏิบัติการ 66 แห่ง ใน 21 ประเทศ 4 ทวีป สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก

          
          Data Science เป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การตัดสินใจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การขับเคลื่อนทิศทางของผลิตภัณฑ์ในอนาคต หรือเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ด้านการวางกลยุทธ์ขององค์กร การบริหารงานองค์กร การพยากรณ์และการเข้าใจถึงปัญหาและโอกาสจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ โดยหลักสูตร "Art of Data Science" นั้น ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง