การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)

การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)

สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
NSTDA 5.0: Building Thailand Towards Sufficiency Economy
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี


           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสร้างฐานระยะยาวที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 


          สวทช. ให้การสนับสนุนและดำเนินงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ ทั้งภาคการผลิตและบริการ และภาคชุมชนสังคม การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือ NSTDA 5.0: Building Thailand Towards Sufficiency Economy”
 
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ ในปีนี้มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการถวายสดุดีและเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์มุ่งเน้นของ สวทช. โดยมีตัวอย่างหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ
 

          - ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
          - เรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
          - ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
          - การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระดับอาเซียน
          - ประสบการณ์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
          - การพัฒนาสู่ความมั่นคงและความสามารถทางยาในยุคประเทศไทย 4.0
          - โอกาสและความท้าทายในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ การผลิตสารอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional ingredients)
          - PPP กลไกการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City : Knowledge Sharing for Business Model and Funding Sources
          - Blockchain: The Next Internet Tsunami?
 
          นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมสำหรับภาคเอกชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ NSTDA Call Center 02-564-8000 หรือ
 https://www.nstda.or.th/nac2017