NSTDA Academy ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม Art of Data Science รุ่นที่ 2: ADS2

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร “ศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science: ADS)" ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรและผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจมากที่สุด

          Data Science เป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การตัดสินใจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การขับเคลื่อนทิศทางของผลิตภัณฑ์ในอนาคต หรือเพื่อให้เกิด

ประโยชน์กับองค์กร ด้านการวางกลยุทธ์ขององค์กร การบริหารงานองค์กร การพยากรณ์และการเข้าใจถึงปัญหาและโอกาสจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์

          โดยหลักสูตร "Art of Data Science" นั้น ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง สถาบันฯ จึงได้มีการเพิ่มรุ่นอบรมอีกครั้งในระยะเวลาใกล้เคียงกับรุ่น 1 ตามคำเรียกร้อง เมื่อวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน