ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2556

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2556 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 687 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 3:  Applied Information Technology Engineer Examination (AP) จำนวน 2 คน

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) จำนวน 19 คน

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP) จำนวน 666 คน

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology  Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

     ระดับ FE และ AP  คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

รายชื่อบุคลากรของหน่วยงานที่สอบผ่าน ระดับ 3:  AP  (จำนวน 2 คน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวอาทิมา  ธาราทิพยกุล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
2 นายศุภกร  ฤทธิชัย บริษัท ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่สอบผ่านระดับ 2:  FE  (จำนวน 19 คน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
1 นายติณณภพ แร่ดีบุก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (นักศึกษา)
2 นายปฐมพงษ์ แมนประสาทกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (นักศึกษา)
3 นางสาวกฤตยา ชุณหวิริยะกุล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
4 นายอัครวิชญ์ เล็กเจริญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5 นายสิริณัฐ ตั้งธรรมจิต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6 นายราชภัทร ยูปานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7 นายวรุตม์ โรจน์รุ่งวศินกุล การสื่อสารแห่งประเทศไทย
8 นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 นายวงกต พจน์พงศ์สรรค์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
10 นายชัยวิรัตน์ ธรรมาวุฒิกุล บริษัท โตโยต้า ทูโช อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11 นายเจษฎา อรุณฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12 นายธารวี มีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13 นายธนวัตร มาณะวิท ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
14 นายวรวุฒิ ขุนครอง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
15 นายขวัญชัย คงสุข สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 นายนครินทร์ ลิ้มรังษี สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17 นายปิยคุณ นพคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18 นายพงศกร ดวงเกษม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
19 นายดิศพัฒน์ สวัสดิ์สุขิตกุล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

 รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ (รับทุนสนับสนุนจาก SIPA) ที่สอบผ่านระดับ 1:  IP  (จำนวน 240 คน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวเย็นฤดี ศรีพรม กรมการขนส่งทางบก
2 นางสาวนิศารัตน์ ฉิมสุนทร กรมการขนส่งทางบก
3 นายเชิง ชุมภู กรมการค้าต่างประเทศ
4 นายจิโรจน์ ศรีตรัย กรมการค้าภายใน
5 นายทัศนัย นุชประเสริฐ กรมการค้าภายใน
6 นายชูเกียรติ สาระสุรีย์ภรณ์ กรมการค้าภายใน
7 ว่าที่ร้อยตรีรุจธร ลีสุขสาม กรมการค้าภายใน
8 นายณัฐวุฒิ ยวดยิ่งยง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
9 นายจักรพันธ์ บุญมาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
10 นายบัณฑิต แก้วงอก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
11 นายสุเทพ คล้ายสถาพร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
12 นายกฤช กลมกล่อม กรมชลประทาน
13 นายทิชา คงห้วยรอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
14 นางสาวสุกัญญา กวยทอง กรมทรัพย์สินทางปัญญา
15 นายธนวัฒน์ ศุกรโยธิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
16 นางสาวนนวรัตน์ ณีวัง กรมทรัพยากรธรณี
17 นางสาวแก้วตา แซ่ลิ้ม กรมทรัพยากรน้ำ
18 นางสาวปรัศนียา เหมือนปั้น กรมทางหลวง
19 นายกันตพิชญ์ อนันตศักดิ์ กรมทางหลวง
20 นางสาวสิรีนาถ ศรีเงินดี กรมทางหลวง
21 นางสาวชลธิชา บุญแก้ว กรมทางหลวง
22 นางสาวจุฬารัตน์ สุราวุธ กรมทางหลวง
23 นางสาวสุพัตรา วันชะเอม กรมทางหลวง
24 นายสุชาติ กล่ำพิมาย กรมทางหลวง
25 นายเจษฎาภรณ์ พรธาดาวิทย์ กรมทางหลวง
26 นายสุนิตย์ พูลสวัสดิ์ กรมทางหลวง
27 นายวิทูร ไพจิตร กรมที่ดิน
28 นายฐิติพงศ์ สำราญวานิช กรมที่ดิน
29 นายพรชัย ควรประเสริฐ กรมธนารักษ์
30 นายปวี กีรติยะอังกูร กรมธุรกิจพลังงาน
31 นายภูวเนตร ช่วยเลื่อม กรมธุรกิจพลังงาน
32 นายอนุรักษ์ วงษ์คำ กรมธุรกิจพลังงาน
33 นายไกรพงษ์ จินดาคำ กรมธุรกิจพลังงาน
34 นายเศรณี แสงบุญ กรมธุรกิจพลังงาน
35 นายอังกูร คลังพลอย กรมบังคับคดี
36 นายกฤติน สุขสด กรมบังคับคดี
37 นางสาวพรวรรณ จันทรสุข กรมบัญชีกลาง
38 นางกรวรรณ กิตติวรกาญจน์ กรมบัญชีกลาง
39 นางอรญา สุโมตยกุล กรมบัญชีกลาง
40 นายวิพัฒน์ ไกรเกียรติสกุล กรมบัญชีกลาง
41 นายณเรนธร จาดพันธฺุ์อินทร์ กรมประชาสัมพันธ์
42 นางสาวศิริกาญจน์ บุญล้อ กรมประชาสัมพันธ์
43 นางสาวธัญลักษณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรมประมง
44 นางสาววิรงรอง ทิมดี กรมประมง
45 นายจุฬ สินชัยพานิช กรมประมง
46 นายอนุชา ทวะการ กรมพลศึกษา
47 นายชูศักดิ์ เฮงเจริญ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
48 นางสาวฐิติพร วีระประสิทธิ์ กรมพัฒนาที่ดิน
49 นายพนัสบดี ธัชโอภาส กรมพัฒนาที่ดิน
50 นางสาวรัญศิกานต์ งามบุษบงโสภา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
51 นายศุภณัฐ แก้วจินดา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
52 นายประยุทธ เวียงจันทึก กรมโยธาธิการและผังเมือง
53 นางสาวภาณิณี ภูเขา กรมโยธาธิการและผังเมือง
54 นางสาวจิตติมา ก่อทรัพย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
55 นายรุ่งศิริ ประสงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร
56 นางสาวมณฑิณี สุขะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
57 นายธนะสิทธิ์ อนันต์สิริเกษม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
58 นางสาวณิศาชล สันทาลุนัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
59 นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
60 นางสาวผกามาส ปริปัญญาปราชญ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
61 นางสาวพิชญา เหมกระศรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
62 นางสาวอัสนี ทิพยจักร กรมส่งเสริมสหกรณ์
63 นายคัมภีร์ ชูชื่นมานะกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์
64 นางสาวสุมาลี คำมุลคร กรมส่งเสริมสหกรณ์
65 นายจิตติ บรรจุ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
66 นางอมรรัตน์ ทวีกุล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
67 นางสาวสกุลรัตน์ ยั่งยืน กรมสรรพากร
68 นางสาวเขรมวลัณพร พัวกาหลง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
69 นายมานุส มณีนุษย์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
70 นางสาวไฉน ผึ่งผาย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
71 นายกัมพล ตั้งจิตติวัฒนา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
72 นายบุรฉัตร สิงขรอาจ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
73 นางสาวรจเรศ เมฆศิริวิไล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
74 นายวิทิต บุญมาก กระทรวงพาณิชย์
75 นายธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล กระทรวงมหาดไทย
76 นางสาวสิรินาถ เจือบุญ กระทรวงยุติธรรม
77 นายรุ่งธรรม เทียมระกิจ กระทรวงยุติธรรม
78 นายขนิษฐ์ ขาวสำอางค์ กระทรวงยุติธรรม
79 นายวรรณวิทย์ คล้ายบุญส่ง กระทรวงยุติธรรม
80 นางสาวปิยนันท์ วงษ์กุล กระทรวงยุติธรรม
81 นายราเชน บุณยรัตพันธุ์ กระทรวงยุติธรรม
82 นางสาวชัชนันท์ จันทบุรี กระทรวงยุติธรรม
83 นายพงษ์ศักดิ์ คิดดี กระทรวงยุติธรรม
84 นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง กระทรวงแรงงาน
85 นางสาวผ่องพรรณ ขันนารัตน์ กระทรวงแรงงาน
86 นางสาวปิยนุช เชื้อสระคู กระทรวงวัฒนธรรม
87 นางสุดารัตน์ เผือกจิตต์ กระทรวงวัฒนธรรม
88 นางสาวนงลักษณ์ ทรรพนันทน์ กรุงเทพมหานคร
89 นายทศพรชัย พิมพ์หนู กรุงเทพมหานคร
90 นางอภิรดี ศรีวงษา กรุงเทพมหานคร
91 นายสืบศักดิ์ รุจิระอัมพร กรุงเทพมหานคร
92 นายนที เทียนประทีป กรุงเทพมหานคร
93 เรือตรีสิริพจน์ ศรีทองอินทร์ กองทัพเรือ
94 นายปฏิภาณ ชพานนท์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
95 นายธณภณ กุลประเสริฐ การประปาส่วนภูมิภาค
96 นายเจษฎา หนูทวี การประปาส่วนภูมิภาค
97 นางสาวสุดสวาท สืบสุรีย์กุล การประปาส่วนภูมิภาค
98 นายอำนาจ นัยอนันต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
99 นางสาวผุสดี อรุณาทิตย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
100 นางสาวสุนิดา เชาวน์เกษม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
101 นายองอาจ วิสาลพัธน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
102 นางสาวปรางค์ชิต แสงเสวตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
103 นางสาวปานกมล ชะฎิล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
104 นางสาวติยพร พุฒิกนก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
105 นายนิซัมซี มูหะมัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
106 นายสมหวัง ชัยรุ่งมณีดำรง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
107 นายกิตติเดช ศิริพรรคชัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
108 นางสาววริศรา ตันติกรวรกุล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
109 นายกฤษฏิ์ธิวัฒน์ ขจรพันธ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
110 นายเสมอ ยังดี การรถไฟแห่งประเทศไทย
111 นางธิติกัสมา กฤษสุทธิกุล การสื่อสารแห่งประเทศไทย
112 นางสาวกรองแก้ว มิ่งสุทธิพร การสื่อสารแห่งประเทศไทย
113 นายชนัตถ์ จินดาโชติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
114 นายกิจติพงษ์ ทะนงค์ลักณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
115 นางสาวสมฤทัย แสนเสนาะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
116 นายครองรัฐ ชนะกอก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
117 นางสาวพิชญา คงนาลึก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
118 นางสาววิภา สงวนจิตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
119 นายเทียมเทพ แมนมาศวิหค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
120 นางสาวดลกมล สุบรรณพงษ์ ธนาคารออมสิน
121 นางสาวนุชจรินทร์ อภิชัยชาญกิจ ธนาคารออมสิน
122 นางสาวภริตา บุญปลูก ธนาคารออมสิน
123 นางสาวเกษวัลย์ ตีรกานนท์ ธนาคารออมสิน
124 นางสาวรัตนา บุญมาศ ธนาคารออมสิน
125 นางสาววัจนภร น้อยเลิศ ธนาคารออมสิน
126 นางสาวศศินา ชยศาสตร์ ธนาคารออมสิน
127 นางสาวสุนิสา ตรีอำนรรค ธนาคารออมสิน
128 นางสาวสุขดี จรีรัตนชาติ ธนาคารออมสิน
129 นายชยธร จีนประโคน ธนาคารออมสิน
130 นางสาวอมรรัตน์ วรรธนะประทีป บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
131 นางสาวอรมดี โอสนานนท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
132 นายอนันต์ จันทะสิงห์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
133 นายอดุลเดช ศรีวะรมย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
134 นายณัฐ ไชยกาล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
135 นายสมพงษ์ ศุกร์แก้วถนอม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
136 ว่าที่ร้อยตรีสถิตย์พงษ์ กระจ่างรัตน์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
137 นายเทพฤทธิ์ จุลกะเศียน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
138 นายวัฒนา บุญประเสริฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
139 นางสาวรัตนา แซ่ใช่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
140 นายนิธิพนธ์ วิสุทธิแพทย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
141 นายประลองยุทธ อรุณวรรณศิริ บริษัท ขนส่ง จำกัด
142 นายเกริก พันธุมะผล บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
143 นางสาวสินีนาฎ วงษ์เสงี่ยม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
144 นายภูมิใจ วงษ์ยิ่งสิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
145 นางสาวนพมาศ วงค์เตย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
146 นายทรงยศ นิ่มอ่อน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
147 นายพรชัย ศิริวิปัญญา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
148 นายชวณัฐ ฐานะวัฒนา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
149 นายอุดม เจริญชัย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
150 นายจักรพรรดิ์ อนิวรรตกูล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
151 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์สฤษดิ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
152 นางพูลศรี ศรีนาราง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
153 นายกฤษฎา เลื่อนประไพ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
154 นางสาวอรรถภรณ์ ศุภประเสริฐ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
155 พันตรีรุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา โรงเรียนนายยร้อยพระจุลจอมเกล้า
156 นายณรงค์ ภูมิสุข โรงเรียนนายยร้อยพระจุลจอมเกล้า
157 ร้อยเอกตุลวัตร ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนนายยร้อยพระจุลจอมเกล้า
158 นางสาวพรพิมล ภู่พัตน์ ศาลแพ่ง
159 นายสารสิน อิ่มโอษฐ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
160 นายอรรณพพล หาราชัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
161 นายสัญญา วาสพกานต์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
162 นายไวทย์ศญากรณ์ เจริญยิ่ง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
163 นางสาวมาลัย นาคทอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
164 นายเฟาซี เจ๊ะเต๊ะ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
165 นางสาวเยาวลักษณ์ จิตรดำรงค์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
166 นายชวณัฎฐ วิเศษวุฒิ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
167 นายเสกสรร บวรธรรมกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
168 นายยศพนธ์ เลิศหล้าเดชานนท์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
169 นายจงเจริญ โกมลหิรัณย์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
170 นางสาวช่อทิพย์ พงษ์อังกูรสกุล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
171 นายสินชัย อักษรพาลี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
172 นายสุริศ เหล่าพร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
173 นางสาวอาทิตยา เชื้อจันอัด สำนักงบประมาณ
174 นางสาวสุวิมล เดชานุกูลกิจ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
175 นางสาวศิริธรณ์ เอกพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (นนทบุรี)
176 นางสาวยุวันดา สุขประเสริฐ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
177 นางสาวพลอยไพลิน หาญสุทธิชัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
178 นายศรัณยู จิระกร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
179 นายเธียรทวี สุทธินนท์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
180 นายสุรเชษฎ์ ช่วยไธสง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
181 นายณัฐ กาญจนศิริ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
182 นางสาวลักษมี พฤทธิ์พิพัฒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
183 นายพงพันธ์ วันสา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
184 นางสาวกาญจนา พรมเทพ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
185 นางสาววัลยา พุ่มเรือง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
186 นางสาวสุดารัตน์ สายเพียร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
187 นายกุลกฤษ งามเกิดเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
188 นายดนุสรณ์ เมฆประยูร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
189 นายสุทิน อหิงสะโร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
190 นางสาวทิพย์รัตน์ รจิตพิทักษ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
191 นายอำนาจ ประสงค์สุข สำนักงานประกันสังคม
192 นายปฏิภาณ อินหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
193 นางสาวปิติพร ปิติเสรี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
194 นางสาวทัศวรรณ จันทร์อ่อน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
195 นางสาวนราวัลย์ คำพวง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
196 นายจิรวัฒน์ ใจอารีย์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
197 นางสาวปิยะนาถ คล่องดี สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
198 นางสาวมนัสนันท์ ปัญญามี สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
199 นางสาวสุปราณี ลาภโภคาชัย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
200 นางสาวจรีญา ประชุมมาก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
201 นายนพพงษ์ ดีไชย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
202 นางสาวอุมาภรณ์ ก๋งเม่ง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
203 นางสาวมัญชุศา ฉิมนอก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
204 นายวีระพงศ์ ปริปัญญาปราชญ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
205 นายคเณศศักดิ์ ชัยอินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
206 นายสุทธิโชค คณโฑเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
207 นางสาวสุรีย์พร สีดาคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
208 นางณัฎฐิณี แสงกุศลส่ง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
209 นายธีระพล สันติสำราญวิไล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
210 นางสาวกาญจนา เอื้ออารักษ์พงศ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
211 นายเจริญ ชื้อตระกูล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
212 นายกาญจน์ กมลบริสุทธิ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
213 นางสาววิภาดา แสงขำ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
214 นางสาวสุภาพร หลักคำ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
215 นายไกรฤกษ์ ต่วนภูษา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (อาคารสุขประพฤติ)
216 นายเอกลักษณ์ แก่สีโลหิต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (อาคารสุขประพฤติ)
217 นางสาวสมพิศ สุระโส สำนักงานศาลปกครอง
218 นายนันทมโน ถาวโร สำนักงานศาลปกครอง
219 นายปกป้อง จิตร์แจ้ง สำนักงานศาลปกครอง
220 นายอรงกรณ์ เชื่อมกระโทก สำนักงานศาลปกครอง
221 นายสุรเชษฎ์ วงศ์สุวรรณ สำนักงานศาลปกครอง
222 นายชยุติ บุญสมบัติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
223 นางสาวชิดชนก เทพสุนทร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
224 นางสาวสุมาลยา งานดี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
225 นายธนาวุฒิ จันทิมา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
226 นายสดุดี สุวรส สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
227 นายวิธาร อัศวมงคลศิริ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
228 นางสาวอรฉัตร รัตนรัตน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
229 นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230 นางสาวนิตยา ด่านวิริยะกุล สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231 นายวิชิต ปิยะวัฒนากูร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232 นางศศิธร มากธันญา สำนักงานสถิติแห่งชาติ
233 นางสาวอุษา สิริปรีดากุล สำนักงานอัยการสูงสุด
234 นางฉันทนา อ้นมี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
235 นางสาวนัฐพร ศรีสุข องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
236 นายปิยะ คงคาวิทูร องค์การเภสัชกรรม
237 นายขจรเกียรติ แย้มศิริ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
238 นางสาวนันทิดา จันทนา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
239 นางสาวฝนทิพย์ ธารรำลึก องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
240 นางสาวภูริตา พริ้งสกุล องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ (รับทุนสนับสนุนจาก EGA) ที่สอบผ่านระดับ 1:  IP  (จำนวน 77 คน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นายสมภพ วงศวิไล Appworks Co.,Ltd
2 นายกิตติพล วิมุกติพันธุ์ กรมการขนส่งทางบก
3 นางวรรณี บุญทาเลิศ กรมการขนส่งทางบก
4 นายศิวัช โกยทอง กรมการขนส่งทางบก
5 นายอัตถวิชญ์ คิมสกุลเวช กรมการขนส่งทางบก
6 นางสาววรากร คำมูล กรมการค้าต่างประเทศ
7 นางสาวภารดี ปองนาน กรมการจัดหางาน
8 นายเทพวสันต์ จันพล กรมการพัฒนาชุมชน
9 นายปัชโชติ สงวนวงศ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
10 นางสาวจินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ กรมคุมประพฤติ
11 นางสาวมนต์ทิชา วงศ์พรเพ็ญภาพ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
12 นางสาวนิตยา ศรีสุขา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
13 นายสุรศักดิ์ แย้มเนตร กรมทรัพยากรธรณี
14 นายจักรกฤษณ์ ลีทอง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
15 นายธนเสฏฐ์ ภานุไชยอนันต์ กรมที่ดิน
16 นายเหรียญชัย วรรณวงษ์ กรมประมง
17 นางสาวศรินทิพย์ ยศโชติ กรมประมง
18 นายอนวัช ศรีสังข์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
19 นายสุทธิพงษ์ แก่นจันทร์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
20 นางสาวจิราพร สุวรรณวงศ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
21 นายกิตติพนธ์ คงสมบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
22 นายเราะฮ์มัต อิสรียพงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
23 นางสาวเสาวลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
24 นายอำนาจ ธัญญเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
25 นายชัยพัทธ์ คงสมลาภ กรมส่งเสริมการเกษตร
26 นายอมร แก้วมรกต กรมอุตุนิยมวิทยา
27 นายพิชิต ศึกษากิจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
28 นายนคพล เอื้อทวีทรัพย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
29 นายกฤดานน แสงสุริยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
30 นางสาวกาญจนา การงานดี กระทรวงแรงงาน
31 นางสาวจิดาภา มิ่งขวัญ กระทรวงแรงงาน
32 นางสาวกรณี ทิพย์วิมลสรร การประปาส่วนภูมิภาค
33 นายสุวิศิษฏ์ จันทน์กะพ้อ การประปาส่วนภูมิภาค
34 นายสุรธาดา แก้วกังวาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
35 นายธีรชัย ยิ่งดิลกพันธกุล ธนาคารออมสิน
36 นางสาววิภารัตน์ ดวงทอง ธนาคารออมสิน
37 นางสาวชิราธร ไชยทองพันธ์ ธนาคารออมสิน
38 นายธนาคาร สิทธิเลิศไพศาล ธนาคารออมสิน
39 นายณพงศ์ กิ่งเกล้า บมจ.กสท โทรคมนาคม
40 นางสาวศุภร อมรวิโรจน์กุล บมจ.กสท โทรคมนาคม
41 นายเสกสิทธิ์ ศิริพงศทัต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
42 นายพนสณฑ์ ยลภัคย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
43 นายชุติวัต จันทวี บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
44 นายศราวุธ จันทร์เพ็ง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
45 นายมนตรี ชุมภู ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
46 นายประทีป ส่งเสริม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
47 นายอิฏฐพัชร์ บูรณะเรศน์ สถาบันการบินพลเรือน
48 นายเจนศักดิ์ ยุติธรรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
49 นายธนัญชัย เทศวิรัช สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
50 นางสาวปัทมา แสงหมี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
51 ว่าที่ร้อยตรีจักรภพ อกรณีย์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
52 นาวาตรีเอกชัย บุญจาริยะ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
53 นายวุฒิพงษ์ ประยูรเวชสิทธิ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
54 นายกนก โลหะปิยะพรรณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
55 นายอาวิทวัส วรรณชัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
56 นายวราพล ละออสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
57 นางสาวโอปอล วัยวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
58 นางสาวอัญชลี กิตติศุภลักษณ์ สำนักงานประกันสังคม
59 นายฉลอง อักษรไทย สำนักงานประกันสังคม
60 นางสาววราพร ปฐมสุทธิรัฐ สำนักงานประกันสังคม
61 นายเชิดชัย สังข์สุข สำนักงานประกันสังคม
62 นางสาวพรทิมา เกื้อกอบกุล สำนักงานประกันสังคม
63 นางสุภชาดา ศิลังค์ประชา สำนักงานประกันสังคม
64 นายธเนศ จันทร์รุ่งสกุล สำนักงานประกันสังคม
65 นายสุนิกล ตาคำ สำนักงานประกันสังคม
66 นางสาววรารินทร์ เสภา สำนักงานประกันสังคม
67 นางสาวชุติพันธุ์ ทิมทอง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
68 นายนนท์ อุยยานานนท์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
69 นางนิตยา ประสงค์สุข สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
70 นางสาวปุญชรัสมิ์ สว่างประเสริฐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
71 นายนุกูล ฉันวิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
72 นางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
73 นางสาวทัตพร จันทร์เรือง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
74 นางสาวธัญลักษณ์ มณีวัฒนา สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75 นายยงยุทธ พันธ์สวัสดิ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
76 นางสาวพรพรรณ พิชัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
77 นายศักดิ์กมล จิณณากูลสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ  ที่สอบผ่านระดับ 1:  IP  (จำนวน 92 คน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นายรังสิมันต์ ชื่นวิจิตร IBM Solutions Delivery Co., Ltd.
2 นางสาวเปมิกา ลิ้มพิทยา OpenVision Co., Ltd.
3 นายอานนท์ เรืองรอบ Stone Apple Consulting Co., Ltd.
4 นายทศพร อุตมเตชะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5 นายปราชญ์ ก้อนเพชร กรมประมง
6 นายเทอดเกียรติ มณีเจริญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
7 นายปรวรรธน์ จรรยาเพศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8 นายพรชัย ขันจ่าง การสื่อสารแห่งประเทศไทย
9 นายนราเดช ปั้นเทียม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
10 นายธนา โอสถสภา เดอะรอยัลภูเก็ตยอร์ชคลับ
11 นางสาวรัชฎา สินธุเจริญ เทศบาลตำบลแสนตุ้ง
12 นายวณิช ธีรโพธิพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
13 นายสุรพล คุณศรี บ.ออฟฟิศเมท จำกัด มหาชน
14 นายวัชระ วีระสินธุ์ บมจ.กสท โทรคมนาคม
15 นายอดิศร ขาวสังข์ บมจ.กสท โทรคมนาคม
16 นายธาวิท กาญจน์ก้านเหลือง บริษัท IT Professional Consult
17 นายวัชรินทร์ สุระสา บริษัท แกลลัพ จำกัด
18 นางสาวกัลยา ทองดี บริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด
19 นางสาวภูริชญา บุญเจริญ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
20 นายจารุกิตติ์ มหาภิรมย์ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
21 นายสมบัติ ถวิลสมบัติ บริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จำกัด
22 นายชาคร มงคลสถิตย์พร บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด
23 นายจักรพัฒน์ ธัญญนันท์ บริษัท ตึกคอม จำกัด
24 นายพูลศักดิ์ ปิดกันภัย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
25 นายภาณุพงศ์ ศรีวงษ์รักษ์ บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
26 นางวิยะดา คำแดง บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
27 นางสาวสุนันทา คูบ่อทอง บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
28 นางสาวสุรีย์พร ภู่พูลทรัพย์ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
29 นายนภดล มโนภินิเวศ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
30 นายหัสฏา แก้วผุดผ่อง บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
31 นายสิรพจน์ สันตติวุฒิ บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด
32 นางสาวสิริพร จงประทีป บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
33 นายตวงสิทธิ์ โชติวิรัตน์ บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
34 นางสาววัชราภรณ์ แก่นสาร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
35 นายรัฐพล รอดประเสริฐ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
36 นายวิราช นันทะโน บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด
37 นายมินทราวุฒิ เชื้อแขก บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
38 นายวรเชษฐ์ บัวสุวรรณ บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด
39 นายอิทธิพล ประเสริฐสังข์ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
40 นางสาวรัชนีกร ขุนทอง บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
41 นายอภิชาติ ปานฉิม บริษัท เอ็นทีทีคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
42 นายณัฐพงศ์ อิ่มยิ้ม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิช จำกัด (มหาชน)
43 นายเรืองฤทธิ์ รังษะพรหม บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด
44 นายการุณย์ ศิริหงษ์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
45 นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
46 นายชาลี จิตรีผ่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
47 นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
48 นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
49 นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
50 นายศุภวิชญ์ เอื้อเฟื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
51 นางสาวปิยนุช ชัยพรแก้ว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
52 นางสาวผกาวรรณ ว่องวุฒิพรชัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
53 นายสุพล สุภาควัฒน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
54 นายชลติพันธ์ เปล่งวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
55 นางสาวพัชรีย์พร ใจเอื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
56 นางสาวมัติกา คำหา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
57 นายจุมพล ทองจำรูญ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
58 นายธีรนันท์ ขันตี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
59 นายวรพจน์ สมมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
60 นายประวิทย์ ทรัพย์จิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
61 นายเอกพล เทพวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
62 นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
63 นางสาวกนกวรรณ ไทยประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
64 นางสาวกิรดา แท่นขำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
65 นางสาวพรพรรณ โพธิ์ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
66 นางสาวบุญมา เพ่งซ่วน มหาวิทยาลัยศิลปากร
67 นางสาววิทิตา ค้าผล มหาวิทยาลัยศิลปากร
68 นายปรีชา แก้วมา มหาวิทยาลัยศิลปากร
69 นายสมภพ หัวใจเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
70 นายแสงชัย ฉันนุมัติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
71 นายธนเดช ภานุกมลฉัตร ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน
72 พันตำรวจโทนพรัตน์ เหมรัตน์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
73 นางสาวจุฑามาศ ห้วยหงษ์ทอง โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
74 นางสาวกิตติยา ภังคานนท์ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
75 นางสาวปรีชญา นัทธี ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
76 นางสุภาพ กล่อมจิตต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
77 นายเดชา สมัยสมภพ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
78 นายนฤเทพ แก้วศิริ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
79 นายเบญจพล อินทร์ตามา ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
80 นายผดุง ศรีเหรา ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
81 นายศิลป์ปวิชญ์ จันทร์พุธ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
82 นางสาวสุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
83 นายอภิสิทธิ์ แสนหล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
84 นางอุษา ทิมใจทัศน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
85 นายฐานะ เพ็ญบุญ สำนักงานประกันสังคม
86 นางสาวศรีนวล อูอาเล้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
87 นายอภินันทน์ เสริมศรี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88 นางสาววันเพ็ญ ชูเมือง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
89 นายจิระ ขันทอง สำนักงานศาลยุติธรรม
90 นายเบญจพล สุวรรณะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต
91 นายศิวพงษ์ นิยมพานิช ห้างหุ้นส่วน ดี.ดี. ไอทีเซอร์วิสเซส
92 นางสาวธัญญลักษณ์ สิทธิโรจน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น

 

รายชื่อนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1:  IP  (จำนวน 257 คน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา
1 นายกานต์ ชีวสาธน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 นางสาวขวัญข้าว หลวงเป็ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3 นางสาวณัฐณิชา พรพจน์รัตนะกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4 นางสาวธัญรส เลิศปรัชญากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณโกสุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6 นางสาวพิมพรรณ จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7 นางสาวภารณี อภิรมย์เสนีย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8 นางสาวลัดดาวัลย์ ตรังคสิริกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9 นางสาววรางค์ อ่อนจันทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10 นางสาววิไลภรณ์ ภูกองชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11 นางสาวสุภัสสรา เลาหะเอกกริน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12 นายจิรายุ ฤกษ์รัตนไพศาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13 นายณัฐกร นาคสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14 นายธนพนธ์ สุพัฒนกิจกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
15 นายธรรมนูญ ศรีบุญเรือง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16 นายนพคุณ กตาธิกรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
17 นายภาสกร สรสุชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
18 นายศิวณัฐ จิณะชิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19 นายสุธินันท์ จีนประดับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20 นายสุธี กามขุนทด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
21 นายเสกสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
22 นายเอกศักดิ์ จิตรุ่งอนันต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
23 นางสาวกนกนพร มาพันดุง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 นางสาวกรุณาพร สิ่วกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 นางสาวกัญญ์กุลณัช เจริญสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 นางสาวกิตติยา สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 นางสาวเกศินี ศิริเมฆา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 นางสาวจิรัฐิติกาล ปันทะมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 นางสาวจุฑารัตน์ เปี่ยมศรีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 นางสาวเจนจิรา ศรีกันหา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 นางสาวชนิดา ถาวรรัชชต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 นางสาวดรุณกานต์ นนทะมาตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 นางสาวธนศุกาญจน์ โนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 นางสาวธนาภรณ์ บุญไชย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 นางสาวนราภรณ์ ช่วงโชติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 นางสาวนรินทร์ทิพย์ พิมพ์กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 นางสาวนฤมล แฝงสีคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 นางสาวปนัดดา เวศนานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39 นางสาวปาจรีย์ พงษ์เพียจันทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 นางสาวพวงผกา คุตตรานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 นางสาวพิจิตรา มาจุฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 นางสาวพิชญ์ชา ศโรภาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 นางสาวเมษินีย์ ธรรมขันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 นางสาวรังสิมา หมื่นสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 นางสาวรุจีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 นางสาววนกนก ชินอ่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 นางสาวศันสนีย์ สุวรรณฉวี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 นางสาวอริสรา ลอดสุโข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 นางสาวอุบลวรรณ ลาภมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 นายกวิน ผลการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 นายกวีพจน์ บรรลือวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 นายเกษมศักดิ์ ปภุสโร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 นายณัฐชนน กริสกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 นายณัฐพล โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 นายณัฐพล มิตรปราสาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 นายนวพล ดวงมณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 นายพิชิตพงษ์ ยนต์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 นายพิษณุ สุนทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 นายพีระภพ ไชยพรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 นายพุฒิพร พันธ์ชูจิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 นายภาณุวัตร ทรัพย์สุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 นายรอล์ฟดีเธอร์ ลาทุชเซค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 นายศุภกร จันทมาตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 นายศุภกร รุ่งวิสัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 นายสิรวิชญ์ ถาอุปชิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 นายสิริชัย มีประเสริฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 นายสุวิชญ์ โอมอภิญญาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 นายอภิรุณห์ ไลไธสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 นายอิทธิพล แก้วยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 นายกิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71 นายศรราม คำภีระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
72 นายเสรี ทักษ์อรุณกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
73 นายคมกฤต ดุละลัมพะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
74 นายทศพร ดวงภมร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
75 นายธวัชชัย วงษ์วิบูลย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
76 นายนฤเดช พรายทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
77 นายปิยะวัฒน์ ชัยพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
78 นายภัทร บรมธนรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
79 นายโสฬส พิสิษฐศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
80 นางสาวธัญจิรา สำราญพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
81 นางสาวมิ่งกมล ศิลาธนาโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
82 นางสาววัลลภา นรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
83 นายจิตธิศักดิ์ กาญจนธนัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
84 นายตุลธร เกตุเรืองโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
85 นายนาทดนัย กริ่มยิ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
86 นายบุญเกียรติ วงศ์วิรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
87 นายปิยพงศ์ คล่องบรรจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
88 นายพีรณัฐ กิตติเกษมกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
89 นายวุฒิพล วัฒนาศิริธนวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
90 นายสมเกียรติ จะงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
91 นางสาวญาณ์วิญญ์ตา ธนนท์วรากิตติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
92 นางสาวฐิติวดี บุญหงษ์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
93 นางสาววิรัญชนา โสภาลดาวัลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
94 นางสาวสุนิสา เถาว์พุดซา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
95 นางสาวสุมณฑา ทองรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
96 นางสาวอรปรียา วิเชียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
97 นายกรกฤษณ์ อยู่สถาพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
98 นายเจษฎา ช้างเยาว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
99 นายโชคนิรันดร์ จงสมจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
100 นายเธียร ทองลอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
101 นายพรหมเมศ โพล้งเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
102 นายวชิรวิทย์ รุกขมธุร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
103 นายอิทธิชัย บุญญรักษ์ธัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
104 นางสาวอ้อมใจ เขาทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
105 นางสาวช่อลัดดา สิมมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
106 นางสาววนิดา จิตตรัตน์เสนีย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
107 นายธีรพงศ์ สุขมาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
108 นายพรเทพ เสือฟัก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
109 นายอุรา ศรีโยธา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110 นายฮัมดี อาแว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
111 นายรุ่งเรือง สว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม
112 นายวุฒิไกร ชาปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
113 นางสาวชื่นกมล ยมรัตน์ มหาวิทยาลัยพะเยา
114 นางสาวปัทมา กลิ่นเกษร มหาวิทยาลัยพะเยา
115 นางสาวพัชรินทร์ บุญเรือง มหาวิทยาลัยพะเยา
116 นางสาวแพรวพรรณ พิลึก มหาวิทยาลัยพะเยา
117 นางสาวศิริพร โลราช มหาวิทยาลัยพะเยา
118 นางสาวอัญชลี ขาวสร้อย มหาวิทยาลัยพะเยา
119 นายธีรณัฐ ห่วงเนาวกุล มหาวิทยาลัยพะเยา
120 นายธีรวิทย์ เหลาทอง มหาวิทยาลัยพะเยา
121 นายยงยุทธ ใจธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
122 นายวีรพงษ์ ดำรักษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
123 นายศิวะ มากผล มหาวิทยาลัยพะเยา
124 นายศุภชัย รัตนพุก มหาวิทยาลัยพะเยา
125 นายสหรัฐ พิณสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
126 นายสิริพงศ์ วิริยมานุวงษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
127 นายสุเมธา กัลยาโน มหาวิทยาลัยพะเยา
128 นายอรรถพล ธนะวงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
129 พระมหาประสพสุข สุขล้วน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
130 นางสาวมัณฑนศิลป์ ผาโคตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
131 นายอนันท์ ปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
132 นายอภิสิทธิ์ รื่นเริง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
133 นางสาวนันทวรรณ ทองมีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
134 นายยงยุทธ บุตรพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
135 นายสุรเชษฐ์ ศิลารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
136 นายเอกสิทธิ์ ศรีสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
137 นางสาวชมัยพร ชูเชิด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
138 นางสาวธนาพร ภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
139 นางสาวพัชรินทร์ สมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
140 นางสาวมารีเยาะห์ มะประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
141 นางสาวรัชนก นมัสการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
142 นางสาววนัสกานต์ โกยวาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
143 นางสาววันวิสา แก้วกันยา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
144 นางสาวศุภัค อำไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
145 นายกิตติชัย หลักบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
146 นายคณิศร โกยธรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
147 นายจักรพงษ์ พันธุ์โภคา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
148 นายจิฑาวัฒน์ ชาญปราณีต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
149 นายณัฐวุฒิ ซั้วยก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
150 นายตฤษนันท์ แสงสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
151 นายธรณินทร์ อินทนพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
152 นายนฤดม สืบพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
153 นายนันทวัฒน์ สงค์รักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
154 นายนิติพงศ์ ปิติสุรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
155 นายบำเพ็ญ พิมพา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
156 นายปกครอง จริงจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
157 นายประสิทธิ์ ยมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
158 นายพัทธดนย์ สามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
159 นายพิทยาพล คำมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
160 นายพิพัฒน์ ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
161 นายภาณุพงษ์ ผลิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
162 นายมาโนช อุตส่าห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
163 นายสุรุจน์ สุขเสริม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
164 นายอภิเชษฐ์ รักษาชล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
165 นายอัฏฐพล แซ่หลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
166 นายอุดมศักดิ์ พรหมดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
167 นางเบญจางค์ แซ่อึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
168 นางสาวชัชวรรณ แซ่อึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
169 นางสาวนิตยา เกตุมา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
170 นางสาวบงกช ต๊ะพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
171 นายจิรวัฒน์ จารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
172 นายนายสมร ศรีปราลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
173 นายศิริ พงผือฮี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
174 นายอดิสร ลิมปิชัชวาลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
175 นางสาวศิริวรรณ์ ชื่นนาคะกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
176 นางสาวสุธนี แซ่ลิ่ม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
177 นายกรกฎ เจริญใจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
178 นายเกียรติขจร ใยมะเริง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
179 นายโกสัลล์ ถีถะแก้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
180 นายจักรกริช เสียงดัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
181 นายจักรพันธุ์ เอื้อวรพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
182 นายชาญพิศุทธ์ มีชูศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
183 นายณัฐธัญ โพธิ์แสน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
184 นายทรงพล แสงหิรัญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
185 นายธนวิชญ์ สายกลางดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
186 นายธนวุฒิ ศรีสุพล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
187 นายธานนท์ นาคเนียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
188 นายพงศธร สื่อเจริญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
189 นายพิรชัย เจริญสันต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
190 นายวัชระ หว่องเจริญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
191 นายสมพล เดชประแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
192 นายอมร ม่วงคุ้ม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
193 นางสาวกัลยกร งามพิศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
194 นางสาวญาณกวี อินสว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
195 นางสาวณัชชา รัตนมาตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
196 นางสาวณัฐชา จามรธรรมกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
197 นางสาวธิดารัตน์ สมชัยขจรเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
198 นางสาวนภัสสร บุรมณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
199 นางสาวบุษรินทร์ สุวรรณโณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
200 นางสาวพลอยไพลิน ใจมา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
201 นางสาวภัทรา รอดสุโข มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
202 นางสาวภัทรินญา แสนกรุณา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
203 นางสาววาธุกา ทวนนิมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
204 นางสาววารี วรรณโภคิน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
205 นางสาวสุดาพร จันทรักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
206 นายธีรวิช แก้วภิรมย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
207 นายปรัชกร ทองไถ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
208 นายพลกฤตต์ มาสา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
209 นายสิทธิโชติ เพ็ชรน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
210 นางสาวณัฐสิมา ประทีปอนันต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
211 นางสาวธัญญลักษณ์ ไกรเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
212 นางสาวธันย์ชนก ฉัตรปิยวาทิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
213 นางสาวศรีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
214 นางสาวสุภาวดี ชูช่วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
215 นายมูฮัมหมัดริดวัน บินเจ๊ะโซ๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
216 นายวัลลภ บัวสาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
217 นายวิวัฒน์ ฟองการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
218 นายเสฎฐวุฒิ สมบุญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
219 นายอมรเทพ ทองพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
220 นางสาวกันต์มนัส ไชยหล่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
221 นางสาวจันทมาศ จริงจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
222 นางสาวนันทนัช เอียดเอื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
223 นางสาวอรนรี เบญจศิโรรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
224 นายณฐกร นกจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
225 นางสาวจิราพร เอมชาวนา มหาวิทยาลัยสยาม
226 นางสาวเบญจมาศ พุ่มกุมาร มหาวิทยาลัยสยาม
227 นายณัฐวุฒิ ประโลมลักษณ์ มหาวิทยาลัยสยาม
228 นายผ้าหอม พอรูหาน มหาวิทยาลัยสยาม
229 นายสันติชัย ตีระวรมงคล มหาวิทยาลัยสยาม
230 นายสาธิต ผ่องแผ้ว มหาวิทยาลัยสยาม
231 นางสาวกนกกร ขัดสี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
232 นางสาวจิรารัตน์ มีสิริ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
233 นางสาววิชุดา มีทอง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
234 นางสาวโศภิตา ปรีชาอนันตกุล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
235 นายธวัชชัย อนุชาด วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
236 นายเทพอุทิศ สังวรกาญจน์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
237 นางสาวณัฐวดี ชาตะวนิช วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
238 นายฉัตรชัย บำรุงกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
239 นางสาววัชรีพร วงค์โสภา วิทยาลัยเทคนิคน่าน
240 นางสาวชุติมา จิตหาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
241 นางสาวพัชราภรณ์ ใสหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
242 นางพัชรพร หรรษาจารุพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
243 นางสาวจันทรพร บานชื่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
244 นางสาวชโรทร ถิตย์บุญครอง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
245 นางสาวชัญญานุช แก้วทิพย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
246 นางสาวเพ็ญวิสาข์ วงศ์อนันต์นนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
247 นายกรกฤษ อินสา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
248 นายจตุรงค์ เรือนเพ็ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
249 นายพงษ์สิทธิ์ พงศ์ทอง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
250 นายพันธ์พงศ์ บุญมาลี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
251 นายไพรบูลย์ นามวงษ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
252 นายภัทรภูมิ คำสะอาด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
253 นายสุภษร เหมือนหมาย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
254 นายแสงเพชร อาภาธร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
255 นายอนันตชัย แนวสุวรรณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
256 นายอรรถนนท์ ปันพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
257 นายธเนศ จุลพล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

หมายเหตุ : มีผู้สมัครเข้าสอบบางท่าน ระบายหัวกระดาษคำตอบไม่สมบูรณ์

สวทช.สงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์
แต่ครั้งนี้ สวทช.อนุโลมตรวจกระดาษคำตอบ และประกาศผลสอบให้เฉพาะในรอบ ต.ค. 56 นี้เท่านั้น