ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2562
รอบเดือนตุลาคม โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 124 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 474 คน แบ่งออกเป็น

ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP)
ผู้เข้าสอบ 4 คน ไม่มีผู้สอบผ่าน

ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)
สอบผ่าน 3 จากผู้เข้าสอบ 46 คน

ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)
สอบผ่าน จำนวน 121 คน จากผู้เข้าสอบ 424 คน

 ***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป***

เกณฑ์ในการสอบผ่าน

ระดับ IP   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology  Strategy และ Management
คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

ระดับ FE และ AP  คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 2: FE (จำนวน 3 คน)

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/สถาบัน

1

นายปริญัติ ลิมปิทีปราการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2

นายณัฐพล ถนอมทรัพย์

บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3

นายวณิช ธีรโพธิพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1: IP
(จำนวน 121 คน) 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/สถาบัน

1

นางสาวสาวิตรี  ชูชม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2

นายกานต์นิธิ  แซ่ลิ้ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

3

นายกิตติคม  สายแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

4

นางสาวขนิษฐา  อ่ำโกเมนทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

5

นางสาวชฎาพร  แสนพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

6

นางสาวธัญญรัตน์  ธัญญเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

7

นายพายุ  อาบผักแว่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

8

นายรัฐภูมิ  สลางสิงห์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

9

นายอิทธิกร  โคมเวียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

10

นายเกรียงไกร  สายบุญณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

11

นาย๊ณัฐสิทธิ์  สุขสำราญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

12

นางสาวชัชฎาภรณ์  น้อยวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

13

นายกิตติคุณ  งัดสันเทียะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14

นายณัฐพล  ทองแสงสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

15

นายดุลยานันท์  ช้อยจอหอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16

นางสาวพนิดา  ชัยมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

17

นายภูธเนศ  วงค์มาตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

18

นายภูวเนศวร์  แย้มวิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

19

นางสาวมัทนา  ลังกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

20

นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วกระโทก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

21

นายวีระพงษ์  จุลบท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

22

นางสาวณหทัย  เจริญเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

23

นายภรัญยู  ใจบำรุง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

24

นางสาวภัทรมน  ลิ้มเลิศเจริญวนิช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

25

นายออมทรัพย์  อินกองงาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

26

นายจิรายุทธ  อ๋อประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

27

นายณัฐพงษ์  พลอยเพชรโชค

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

28

นายธีรพล  ศิริวนสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

29

นายพงษ์เทพ  ทิพย์สุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

30

นายภาณุวัฒน์  สุนทรพงษ์ภัทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

31

นางสาวภาวิณี  ภาระวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

32

นายวัชรินทร์  วิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

33

นางสาวศศิวิมล  สะเดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

34

นายศักดิ์พันธุ์  ทองรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

35

นายศาสตรา  พานิชวัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

36

นายสิริพล  พานิชเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

37

นายอดิศักดิ์  สวนดอกไม้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

38

นางสาวอารีพร  นงนาคเพนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

39

นายอิทธิพล  บุญสนอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

40

นายเกียรติคุณ  ทองใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

41

นายฉันทัช  ยืนยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

42

นายธีรศักดิ์  เสนารักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

43

นายรัตน์สิน  สุขมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

44

นางสาววราภรณ์  สุขสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

45

นางสาวศุภากร  กติกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

46

นายวรุตม์  ช้างเถื่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

47

นายอภิชาติ  หันชะโด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

48

นายชวลิต  โควีระวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

49

นายธนา  ละมะณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

50

นางสาวอัจจิมา  มั่นทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

51

Mr. Waqar  Aziz

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

52

นายรวิชช์  เอี๋ยวสกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

53

นางสาวสุธาทิพย์  มณีกาญจน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

54

นายเนวินท์  สก็อต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

55

นางสาวชนิชา  ตึงทอง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

56

นางสาวณัฎฐา  ดิษฐาพร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

57

นายธีรภัทร  นายะพันธุ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

58

นายนิติพล  พัฒนะพันธ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

59

นายปฎลภัทร  สิทธิปาน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

60

นายปฐมพงศ์  โทนจินดา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

61

นายภัทรพันธ์  สัมฤทธิ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

62

นายรณชัย  รัตนวราภรณ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

63

นายศศิรพล  ผาสุขถ้อย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

64

นางสาวเกศินี  หมวดหลำ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

65

นางสาวเบญชญา  รักพงษ์ไทย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

66

นายนพดล  แก้วคำ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

67

นายกฤษณพงค์  เทพศิริ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

68

นางสาวพัทธนันท์  เต็มศิริวัฒน์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

69

นางสาวณิชมล  พิศาลวุฒิ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

70

นายธนธรณ์  น้อมพิทักษ์เจริญ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

71

นางสาวธมนวรรณ  นิ่มอนงค์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

72

นางสาวเอมวสี  เที่ยงธรรม

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

73

นายวีรศักดิ์  ดีอ่ำ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

74

นายเมธี  เฉลิมถิรเลิศ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

75

นางสาววริศรา  ชัยมงคลชาติ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

76

นางสาวนพรัตน์  บุญนาค

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

77

นางสาวธนิมา  สังข์สุวรรณ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

78

นางสาวสกุณา  เชี่ยวชาญชัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

79

นายธีรเดช  ศุภผลศิริ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

80

นางสาวขนิษฐา  ผลเกตุ

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

81

นายศิริพงษ์  เยี่ยงยงค์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

82

นางสาวฐานิสา  เจริญฤทธิ์เสถียร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

83

นายฐิติวัฒน์  ศรีแก้ว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

84

นางสาวดวงหทัย  ใจภักดี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

85

นางสาวปาลิกา  จันทรเกิดกุล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

86

นางสาวรุ่งทิวา  อินทร์หา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

87

นายวสุรัฐ  ธรรมปัญญา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

88

นายศราวุฒิ  โคตรชา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

89

นางวรรณพร  เอี่ยมอาจหาญ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

90

นายนครินทร์  วิเชียรโชติ

บริษัท คอมพิเตอร์โลจี จำกัด

91

นางสาวกัญญา  อู่ผลเจริญ

บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

92

นายณธเดช  ภิรมย์ยิ่ง

บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

93

นายธนะพัฒน์  เพ็ชรวงศ์

บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

94

นายนุปกานต์  อรรถเกษม

บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

95

นายอิสเรศ  นนจันทร์

บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

96

นางทิพากร  จันทร์บำรุง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

97

นางสาวการะเกด  ศาสดา

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

98

นางสาวณหทัย  กาญบุตร

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

99

นายธรรมวิทย์  อินทร์ตลาดชุม

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

100

นายธีรภัส  นิลประไพ

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

101

นายอรรถชัย  มาลาอุตม์

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

102

นางสาวธนารีย์  ฟักฟูมทน

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

103

นางสาวมินตาภัทน์  อินทวารี

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

104

นายปรเมษฐ์  เศวตศิลา

บริษัท นานาบริการ จำกัด

105

นายธรรมรักษ์  โพธิถาวรนันท์

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

106

นายศตวรรณ  อ่อนมั่ง

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

107

นายณัฐวุฒิ  คชประภา

บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด

108

นายทิชากร  บุญเอี่ยม

บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

109

นายสุภกฤต  ณรงค์ฤทธิกุล

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

110

นางสาววรารัตน์  จอสูงเนิน

บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

111

นางสาวสุดารัตน์  โสภนราพงษ์

บริษัท ดีทรัซจำกัด

112

นายสมจินต์  บุตระ

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

113

นายธนายง  คงใหญ่

 

114

นางสาวกรณีย์  ชุมวิจิตรกุล

 

115

นางสาวกอบกาญจน์  วัชรจิรโสภณ

 

116

นายชวนากร  คำตุ้ย

 

117

นางสาวรัญชนา  อารยรุ่งโรจน์

 

118

นายสรวิศ  ธีระวิทยากุล

 

119

นายจิโรจน์  จันทร์รักงาม

 

120

นางสาวศศิธร  โหราชิต

 

121

Mr. Fernando Mauro Rodrigues da Cunha e  Martins

 


 หมายเหตุ : มีผู้สมัครเข้าสอบบางท่าน ระบายหัวกระดาษคำตอบไม่สมบูรณ์ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์