การอบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย (GPD) สวทช. และ Society of Automotive Engineering of Japan (JSAE) จัดการอบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019 เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

          หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรทางด้านยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีในประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจัดในประเทศไทยครั้งแรกปี 2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องการออกแบบ ระบบภายในของเครื่องยนต์ มาตรฐานความปลอดภัย การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

          โดยในปี 2019 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้นกว่า 90 คน ทั้งจากบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันยานยนต์ของประเทศ อาทิ บริษัทฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด, บริษัทฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด, บริษัททรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัทไอซิน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันยานยนต์ เป็นต้น