NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาการ สวทช.จัดอบรมหลักสูตร“สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” รุ่นที่ 5 หลักสูตรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% ข้อกำหนด รายละเอียดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ด้วยวิธีการ Self-Declaration สำหรับผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจนำ  ไปจัดทำระบบ RDIMS ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 8 บริษัท