อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 7)

อบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ RDC Online ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร  โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯจะได้ความรู้ เกี่ยวกับระบบ RDC Online สำหรับผู้ประกอบการ การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการใช้งาน เทคนิคการลงทะเบียน เจ้าของโครงการ / ผู้ใช้งาน ของระบบ RDC Online เทคนิคการบันทึกข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ของระบบ RDC Online การ Function ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำกลับไปปรับใช้งานกับการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยฯ ของบริษัท ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 7 บริษัท อาทิเช่น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี รีเสิร์ซ แอนด์ ดีเวลลอฟเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นต้น