NSTDA Academy จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาสถาบันวิทยาการ สวทช. มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) , ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)  และ ระดับ 3: Applied IT Engineer Examination (AP) พร้อมกับประเทศอื่นๆ อีก 5 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย และบังคลาเทศ สำหรับประเทศไทยจัดสอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 863 คน


ซึ่งสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่ https://www.facebook.com/ITPEexam/