NSTDA Academy ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professionals Examination: ITPE

          เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ผู้ดำเนินการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE ได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย บังคลาเทศ และประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC
ได้จัดการประชุมกลุ่มผู้บริหารประเทศสมาชิก ITPEC Executive Directors’ Meeting 2017 in Bangkok ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ เพื่อรายงานสถานะการสอบของแต่ละประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ และผลักดันการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีในกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อทำให้สามารถเพิ่มจำนวนผู้สมัครสอบและจำนวนผู้สอบผ่านให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของแต่ละประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล พร้อมทั้งจัดพิธีลงนาม Memorandum of Understanding Regarding Implementation of Common Examination on Information Technology วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ยังได้จัดให้มีทัศนวัฒธรรมศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับคณะผู้บริหารที่เดินทางมาร่วมประชุมซึ่งปีนี้ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับประเทศสมาชิกอย่างอบอุ่น

          นอกจากนี้ยังได้รับรองคณะผู้บริหารประเทศญี่ปุ่น จากหน่วยงาน Commerce and Information Policy Bureau Ministry of Economy, Trade and Industry และ Information-Technology Promotion Agency : IPA โดยได้จัดให้เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมี คุณสนัด วงศ์ทวีทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และคุณปุณณา วัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมต้อนรับ และให้ความรู้งานวิจัยและบริการของ สวทช. รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาทิ AAPICO, TOPIC, SCG Innovation Center, DECC, Thailand Science Park, ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ และผลงานวิจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง