NSTDA Academy จัดฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาสถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ให้กับพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน
ณ อาคารAOB ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในสายงานด้านไอทีและสามารถนำผลการสอบไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ