NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Drive System: EVD)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ได้จัดอบรม "หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Drive System: EVD)” เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน
         หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมการประกอบและยานยนต์ไฟฟ้า

        เว็บไซต์ของหลักสูตร: https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/transportation/evd2019-1