ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร วศร.9

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9 (Railway Engineering Training Course: REN9)

         ตามที่ สถาบันวิทยาการ สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9” (วศร.9) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 8 สิงหาคม 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 นายกัมปนาท มณีโชติ
2 นางสาวกานต์รวี ทองพูล
3 นายกิตติ แก้วชาติ
4 ผศ.ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์
5 นายไกรสิทธิ สิงห์กาญจนโรจน์
6 นายขจร ศิวรังสรรค์
7 ว่าที่ร้อยตรี จรัสพงษ์ ไพยราช
8 นายชัยวุฒ พลัดพริ้ง
9 ว่าที่ร้อยตรี โชคชัย เรืองอยู่
10 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ
11 นายณัฐวรพล รัชสิริวัชระบูล
12 ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฏฐพร บัวผุด
13 นายธนนริศร์ พิสิทธิ์ธนโชติ
14 ดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา
15 ผศ.นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์
16 นายนรเทพ ศรีชาวไร่
17 ดร.ปราโมทย์ ลิมปิผล
18 นางสาวปุณชรัสมิ์ ดอนศรีจันทร์
19 นายพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล
20 ผศ.พศวีร์ ศรีโหมด
21 ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ
22 นางสาวภัทรวรรณ มาลัยศรี
23 นายภารุจ หลิมสมบูรณ์
24 ดร.มยุรฉัตร วัชเรศโยธิน
25 นางสาววรรณวิมล เศาณานนท์
26 ผศ.ดร. วรินทร์ วงษ์มณี
27 ดร.สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม
28 ผศ.อดุลย์ พัฒนภักดี
29 นายอนุชิต อภิชาติธนากูล
30 นายอาคม สุวรรณไตร
31 รศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ
32 รศ.ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล
33 ดร.ดอน แก้วดก
34 นายปิยะ สุนทราณู


หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับ 1-34 จะได้รับ e-mail ติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการเปิดอบรมและแจ้งวิธีการชำระค่าฝึกอบรมต่อไป

                  ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกมิได้ยืนยันการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562) หรือขอสละสิทธิ์ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบัญชีรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 644 8150 ต่อ 81894 (นพมล)