NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 10 (CFO10)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ได้จัดอบรม "หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 10 (Carbon Footprint for Products: CFO10)” เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 ท่าน
         หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทย ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. และสามารถประเมินหาปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยภาคทฤษฏี และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. หาญพล พึ่งรัศมี Registered CFP Verifier และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์