NSTDA Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 4 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM4)"

          เมื่อวันที่ 3-6 กันยายน 256ๅ ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 4 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM4)" ขึ้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 32 ท่าน

         หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างถูกต้องและครบวงจร (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้อัพเดทข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบใหม่ๆ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และศึกษาดูงาน Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท Blue Solar จำกัด จังหวัดปทุมธานี