NSTDA Academy ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ และ สวทน. จัดฝึกอบรม “หลักสูตร วศร. 8"

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. และโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการจัดตั้งสถาบันฯ) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8 (วศร.8)" ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2561 (ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ และสร้างเครือข่ายบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางที่จะร่วมมือกันทำงานอย่างบูรณาการในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาดูงานในประเทศ และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

          หลักสูตรดังกล่าว ได้ดำเนินการมาแล้ว 7 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 8 โดยมี นายนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้เชี่ยวชาญโครงการจัดตั้งสถาบันฯ สวทช. เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งในรุ่นที่ 8 นี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ท่าน

           เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร. รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 และการเชื่อมโยงนานาชาติ สวทน. ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร วศร. 8 หลังจากนั้นได้มีการบรรยายปฐมนิเทศภาพรวมและองค์ประกอบของระบบขนส่งทางราง โดย นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และกล่าวต้อนรับรุ่นน้อง วศร.8 โดย นายดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางราไทย (วศรท) และผู้แทน วศร. รุ่นที่ 1 - 7

          ในการฝึกอบรม สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้นำคณะผู้เข้าอบรม วศร.8 ศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางราง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 22 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ด้านระบบขนส่งทางราง ได้แก่ OMIYA Railway Museum, Tokyo Metro, JR-East General Education Center, Railway Technology Research Institute (RTRI), Tokyo Metro at Shinkiba Station, Keio Wakabai Depot in Kawasaki, และ Japan Transport Engineering Company (J-TREC)

 

     

 

          หลักสูตรดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธีปิดการฝึกอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแชฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยในพิธีปิด ได้รับเกียรติจาก ดร. เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษาโครงการ สวทน. และ นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจาก นายสมภพ อมาตยกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดการพัฒนาในอนาคต" แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้ที่มาเป็นเกียรติในงานพิธีปิดการฝึกอบรม รวมทั้งได้มีการกล่าวแสดงความยินดีที่ผ่านการฝึกอบรมและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย วศร. จาก นายดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท)

 

 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

 

 

 รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ www.nstdaacademy.com/ren