ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร วศร.8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8
(Railway Engineering Training Course: REN8)

ตามที่ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ และสถาบันวิทยาการ สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8” (วศร.8) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2561 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 นายกร พวงนาค
2 ผศ.ดร. กัมปนาท ศิริเวทิน
3 ดร. จักรพันธ์ มีโภคี
4 นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง
5 ดร.ชยากร เนตรมัย
6 ผศ.ดร. ชวลิต มณีศรี
7 ดร. ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
8 ผศ. ซูไฮดี สนิ
9 นายธนพล จรัลวณิชวงศ์
10 ผศ.ดร. ธนันท์ ชุบอุปการ
11 นายธีรศักดิ์ แก้วเคลือบ
12 ผศ.ดร. ประชา ยืนยงกุล
13 นายปริญ นาชัยสิทธิ์
14 นางสาวปัทมาพร สุทธิเวชกุล
15 ดร.ปาลินี สุมิตสวรรค์
16 นายปิยะวิทย์ ศรีโปดก
17 ผศ.ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก
18 นายพงศธร ชมดี
19 นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์ประสาทพร
20 นายพรศักดิ์ แต่งเจริญสุข
21 นางสาวพิมพ์รชา เอี่ยมโพธิ์
22 นายพิษณุ พงษ์ไทย
23 นายภคพงศ์ อมรกุล
24 นายรักขพงศ์ นฤบาล
25 ผศ. วสันต์ ศรีเมือง
26 ผศ.ดร. วัจน์วงค์ กรีพละ
27 ดร. วินัย จันทร์เพ็ง
28 นายวุฑฒิ ศรีคำภา
29 นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข
30 นายศุภชัย คลังทอง
31 นายสมคะเน สระทองครืน
32 นายสิริสิงห์ ทวีกุลวัฒน์
33 นายอดิศักดิ์ สุดสวาสดิ์
34 นายอลงกรณ์ ไชยพรรค

 

ทั้งนี้ สถาบันฯ จะแจ้งยืนยันการเปิดอบรม และเงือนไขการชำระเงินค่าลงทะเบียนให้ท่านทราบอีกครั้งทางอีเมล  หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 644 8150 ต่อ 81894 (ปานทิพย์)