NSTDA Academy ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดเสวนา การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภายใต้ โครงการบัวหลวง เพื่อ Robotics สู่ Thailand 4.0

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดเสวนาในหัวข้อ “การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0” ภายใต้ โครงการบัวหลวง เพื่อ Robotics สู่ Thailand 4.0 ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 30  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเสวนาฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 288 ท่าน
         การเสวนาฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขานรับเจตนารมณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เชี่ยวชาญหุ่นยนต์และระบบอันโนมัติ (Center of Robotics Excellence : CoRE Hub) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และส่งเสริมการใช้งานด้านต่างๆ เป็นกลไกสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ