NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)

          เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

          หลักสูตรนี้ รับรองหลักสูตรโดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในการคำนวณปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ซึ่งนำไปสู่การแสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ

          การฝึกอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. หาญพล พึ่งรัศมี Registered CFP Verifier และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: https://www.nstdaacademy.com/cfp

 

ภาพบรรยากาศการอบรม