NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรหลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)

          วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการและสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย และเพื่อนำไปสู่การแสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้าภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ การฝึกอบรมดังกล่าวมีทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ

          การฝึกอบรมดังกล่าว มีทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นโดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. หาญพล พึ่งรัศมี Registered CFP Verifier และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/environmental/cfp2017-1

 

ภาพบรรยากาศการอบรม