NSTDA Academy จัดสัมมนา "Ready for EV Community 2017"

          เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับโปรแกรมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดสัมมนา "Ready for EV Community 2017" ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 38 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

          การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้รถหรือประชาชนที่สนใจ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้เห็นโอกาสและทิศทางอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล่าสุด การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง มาตราฐานการทดสอบ ความปลอดภัยในการใช้งาน และนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

          การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวนแล้วกว่า 90 ท่าน

หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/evseminar2017-1

 

 

 

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณวิชัย จิราธิยุต
ผู้อำนวยการ
สถาบันยานยนต์
อ. สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร. ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณสมเชษฐ กองเขน
ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดร. ยศพงษ์ ลออนวล
นายกสมาคม
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
คุณณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร
ผู้อำนวยการโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คุณชาตรี ลิ้มผ่องใส
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 2
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
คุณวัชราพร เธียนชัยวัฒนา
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนโครงสร้างอัตราอากร
สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
คุณดุสิต อนันตรักษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
ดร. พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี
ผู้จัดการแผนกทดสอบทั่วไป
สถาบันยานยนต์
ดร. ทรงพล มั่นคงสุจริต
ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ภาพบรรยากาศการสัมมนา