NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 2

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง ได้เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 2" (Enterprise Architecture Workshop: EAW)" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 29 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ กระบวนการ ข้อมูล ระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรียนรู้หลักการสร้างสถาปัตยกรรมระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร และเข้าใจการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบที่บูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          นอกจากหลักการ Framework องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ หลักสูตรดังกล่าวยังได้แนะนำ Software Tools ประเภท Open Source และการใช้งาน สำหรับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบจากกระบวนการและระบบงานทางธุรกิจที่ใช้เป็นกรณีศึกษาพร้อมทั้งร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์เพื่อการนำไปใช้ได้จริงในองค์กร