วิธีการตรวจสอบวุฒิบัตรของทางสถาบันฯ

          ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบวุฒิบัตรของทางสถาบันฯ โดยท่านสามารถส่งรูปสำเนาวุฒิบัตรเพื่อให้ทางสถาบันฯ ตรวจสอบได้ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถาบันวิทยาการสวทช. โทรศัพท์ 0 2644 8150 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

กลับมาอีกครั้งกับการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (9-13 มี.ค.นี้) NAC2018

          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างฐานระยะยาวที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการประจำปี (NSTDA Annual Conference: NAC) ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการ

          14th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2018 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges) เพื่อเป็นการสื่อสารถึงแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ใน 5 ด้าน ได้แก่

Read more...

NSTDA Academy ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดเสวนา การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภายใต้ โครงการบัวหลวง เพื่อ Robotics สู่ Thailand 4.0

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดเสวนาในหัวข้อ “การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0” ภายใต้ โครงการบัวหลวง เพื่อ Robotics สู่ Thailand 4.0 ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 30  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเสวนาฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 288 ท่าน
         การเสวนาฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขานรับเจตนารมณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เชี่ยวชาญหุ่นยนต์และระบบอันโนมัติ (Center of Robotics Excellence : CoRE Hub) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และส่งเสริมการใช้งานด้านต่างๆ เป็นกลไกสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 3 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM3)"

          เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 3 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM3)" ขึ้น ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 29 ท่าน

         หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างถูกต้องและครบวงจร (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้อัพเดทข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบใหม่ๆ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และศึกษาดูงาน Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท Blue Solar จำกัด จังหวัดปทุมธานี

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2560

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 280 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 863 คน แบ่งออกเป็น

      ระดับ 3:  Applied Information Technology Engineer Examination (AP)                

                    สอบผ่าน จำนวน 1 คน จากผู้เข้าสอบ  6 คน

      ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                   สอบผ่าน จำนวน 6 คน จากผู้เข้าสอบ 43 คน

      ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 273 คน จากผู้เข้าสอบ 814 คน

 ***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

  เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE และ AP  คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%    

 

Read more...