ประกาศผลการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร

ประกาศผลการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร

(Agriculture System Integrators: ASI)

 

          ตามที่คณะกรรมการโครงการสร้างผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร ได้สัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการบริการระบบงานเกษตรอัจฉริยะ (Agriculture System Integrator Development: ASID) เพื่อคัดเลือก เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร ไปแล้วนั้น

 

บัดนี้คณะกรรมการ โครงการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร จำนวน 5 รายดังนี้

 

  1. นายพัชรพล โพธิ์พันธุ์
  2. นายชาตรี รักธรรม
  3. นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์
  4. นายสนั่น ไชยมีสุข
  5. นายคเชนทร์ ทิพย์สุคนธร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

ก.วิทย์ สวทช. สวทน. หนุนวิทย์สร้างคนจับมือ 13 บริษัทเอกชนรายใหญ่ ขับเคลื่อนสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมตอบโจทย์ Thailand 4.0 เพื่อความมั่งคั่ง ยั่งยืน

          18 พฤษภาคม 2561 - ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ลงนามความร่วมมือ “การสนับสนุนด้านกำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : Human Capital Strategy)” กับภาคเอกชนรายใหญ่ 13 บริษัท และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากรและเตรียมกำลังคนที่มีทักษะเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่ออนาคตที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนภาคเอกชนไทยไปสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไทย

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตร Ten Types of Innovation รุ่นที่ 4

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรม “หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท รุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ โรงแรม เมอร์เคียว สยาม กรุงเทพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน

          "กลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท"... นวัตกรรม (Innovation) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่าง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ การสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด Ten Types of Innovation จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

          วิทยากรหลัก โดย ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ร่วมกับ "Thailand Tech Startup Association“ จาก บิลค์ เอเชีย จำกัด โดย คุณไผท ผดุงถิ่น, จาก AccRevo โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม และจาก Horganice โดย คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (CFO9)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดอบรม "หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 9 (Carbon Footprint for Products: CFO9)” เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทย ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. และสามารถประเมินหาปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยภาคทฤษฏี และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. หาญพล พึ่งรัศมี Registered CFP Verifier และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (FEC2)

          เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ฝ่ายกิจการพิเศษ (ยานยนต์ไฟฟ้า) และโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรม “หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC2)" ขึ้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส  ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 36 ท่าน
          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งศึกษาดูงานการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า ณ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด  และศึกษาดูงานการออกแบบและผลิตสถานีประจุไฟฟ้า ณ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Read more...