Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 6)

     เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 6)” ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 24 ท่าน

     ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์ วิทยากรอิสระด้าน Infographic Design ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ Workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “ขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี่ : อิ่มท้องอย่างไร โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงล็อกดาวน์โควิด-19” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำการนำเสนอในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

 

 

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนในรุ่นต่อไป (Click)

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์

          เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์" ณ ห้อง CC301 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park Convention) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 ท่าน

          การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประเมินอายุของผลิตภัณฑ์ และทราบถึงภาวะแรงแบบต่างๆ ที่ส่งผลกับอายุของผลิตภัณฑ์รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฏี Stress-Life และ Strain-Life ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีศึกษาในส่วนของทฤษฎีและการนำทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์


หากสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.nstdaacademy.com/faa

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 (Eco-efficiency Assessment of Product Systems)”

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)  ได้จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์  รุ่นที่ 2 (Eco-efficiency Assessment of Product Systems)” ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems) ตามมาตรฐาน ISO 14045:2012 ให้กับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ได้สามารถนำเครื่องมือการประเมินนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร หรือปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ไพรัช  อุศุภรัตน์ และ รศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรฐกิจ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

          หน้าเว็บไซต์หลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/environmental/eap2020-1

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Electric Vehicles Drive System: EVD2)”

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้ฝึกจัดอบรม "หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Electric Vehicles Drive System: EVD2)” เมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 ท่าน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี ความต้องการด้านเทคนิค การออกแบบและคำนวณขนาดระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท การวิเคราะห์ทดสอบ และกรณีตัวอย่าง

          ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือต่อยอดการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสร้างยานยนต์ไฟฟ้าได้

        รายละเอียดหลักสูตร: https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/transportation/evd2020-1

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 5)”

     เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) ได้เริ่มจัดการฝึกอบรมหลักสูตรแรกในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) คือ หลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 5)” ณ ห้องจามจุรี 1 และ 2 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งได้รับความรู้และความสนุกสนานกลับไปอย่างเต็มเปี่ยมเช่นเดิม

     โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ สถาบันฯ และ โรงแรมฯ ได้มีมาตราการต่างๆ ที่ช่วยป้องกันการระบาดของ Covid-19 ตั้งแต่
     1. การคัดกรองผู้เข้าฝึกอบรมด้วยการวัดไข้ตั้งแต่ประตูทางเข้าของโรงแรม ซึ่งอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส
     2. ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทำการสแกน QR code ในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อแสดงต่อพนักงานก่อนเข้าหรือออกจากพื้นที่ฝึกอบรม
     3. มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่จุดลงทะเบียนและบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม
     4. ให้ใช้บริการลิฟท์อยู่ที่ 5 ท่านต่อลิฟท์ 1 ตัว
     5. ทางโรงแรมจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณห้องน้ำทุกๆ 30 นาที
     6. มีการจัดที่นั่งในห้องฝึกอบรมที่เว้นระยะห่าง 1 - 1.5 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง
     7. มีการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันจะมีการให้บริการในรูปแบบการจัดเป็นเซ็ทเฉพาะบุคคล
     8. พนักงานของโรงแรม ทีมผู้จัดงานและผู้เข้าฝึกอบรมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการให้บริการและเข้าฝึกอบรม

Read more...