NSTDA Academy ร่วมกับโปรแกรมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช. จัดสัมมนา "ธุรกิจใหม่ในอนาคตกับการมา ของ Charging Station"

          เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับโปรแกรมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดสัมมนา "ธุรกิจใหม่ในอนาคตกับการมา ของ Charging Station (The Next Business Opportunities from EV Charging Station)" ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 ณ ห้องcc-306 ชั้น 3 อาคาร 14 (ศูนย์ประชุม CC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 ท่าน

          การสัมมนาฯ ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าและโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีอัดประจุ (Charging Station) ทั้งในแง่มุมด้านเทคนิค มาตรฐานการติดตั้ง ตลอดจนมุมองทางธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจหลัก/ธุุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งการมาของ Charging Station จะทำให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากมาย

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล รุ่นที่ 2 (Data Center Strategic Investment: DCI2) และนำคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมศึกษาดูงานหน่วยงานขั้นนำด้าน Data Center ณ ประเทศญี่ปุ่น

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล รุ่นที่ 2 (Data Center Strategic Investment: DCI2) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและระบบพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล มาตราฐานและการรับรองมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Data Center Certification) ปัจจัยและกลยุทธ์ในการลงทุนศูนย์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์งบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง เช่าหรือปรับปรุงศูนย์ข้อมูล การวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) รวมถึงการประมาณต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของระบบศูนย์ข้อมูล และการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานชั้นนำ ซึ่งมีการฝึกอบรมในประเทศจำนวน 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำด้านกลยุทธ์การลงทุนในศูนย์ข้อมูล ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 15 ท่าน

Read more...

วิธีการตรวจสอบวุฒิบัตรของทางสถาบันฯ

          ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบวุฒิบัตรของทางสถาบันฯ โดยท่านสามารถส่งรูปสำเนาวุฒิบัตรเพื่อให้ทางสถาบันฯ ตรวจสอบได้ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถาบันวิทยาการสวทช. โทรศัพท์ 0 2644 8150 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

กลับมาอีกครั้งกับการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (9-13 มี.ค.นี้) NAC2018

          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างฐานระยะยาวที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการประจำปี (NSTDA Annual Conference: NAC) ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการ

          14th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2018 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges) เพื่อเป็นการสื่อสารถึงแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ใน 5 ด้าน ได้แก่

Read more...

NSTDA Academy ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดเสวนา การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภายใต้ โครงการบัวหลวง เพื่อ Robotics สู่ Thailand 4.0

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดเสวนาในหัวข้อ “การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0” ภายใต้ โครงการบัวหลวง เพื่อ Robotics สู่ Thailand 4.0 ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 30  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเสวนาฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 288 ท่าน
         การเสวนาฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขานรับเจตนารมณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เชี่ยวชาญหุ่นยนต์และระบบอันโนมัติ (Center of Robotics Excellence : CoRE Hub) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และส่งเสริมการใช้งานด้านต่างๆ เป็นกลไกสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Read more...