ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2561 เดือนตุลาคม

สถาบันวิทยาการ สวทช.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 128 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 862 คน แบ่งออกเป็น

          ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP)

                      สอบผ่าน 1 คน จากผู้เข้าสอบ 4 คน

          ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                      สอบผ่าน 1 จากผู้เข้าสอบ 26 คน

          ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                       สอบผ่าน จำนวน 126 คน จากผู้เข้าสอบ 832 คน

 ***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่านในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป***

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology  Strategy และ Management

                   คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

     ระดับ FE และ AP  คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 3: AP (จำนวน 1 คน)

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/สถาบัน

1

นายณธรรม ธรรมาณิชานนท์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 2: FE (จำนวน 1 คน)

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/สถาบัน

1

นางสาวอิษยา วาณิชวรานนท์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1: IP (จำนวน 126 คน)

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 7)

อบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ RDC Online ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร  โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯจะได้ความรู้ เกี่ยวกับระบบ RDC Online สำหรับผู้ประกอบการ การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการใช้งาน เทคนิคการลงทะเบียน เจ้าของโครงการ / ผู้ใช้งาน ของระบบ RDC Online เทคนิคการบันทึกข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ของระบบ RDC Online การ Function ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำกลับไปปรับใช้งานกับการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยฯ ของบริษัท ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 7 บริษัท อาทิเช่น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี รีเสิร์ซ แอนด์ ดีเวลลอฟเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นต้น

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 7

          เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำนวน 11 ท่าน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย ทั้งระบบสารสนเทศและทางกายภาพ (Software Application และ Data Center) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด และสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบทางเทคนิคกับแอพพลิเคชัน โดยฝึกปฏิบัติการตรวจสอบระบบด้วย Workshop ที่หลากหลาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรหลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)

          เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 ท่าน
         หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) และการนำหลักการนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ ตามหลักมาตรฐาน ISO 14040s โดยใช้หลักคิดของ Life Cycle Thinking เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ และสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
        การอบรมในหลักสูตร มีทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ไพรัช  อุศุภรัตน์ Registered CFP Verifier และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร

        หน้าเว็บของหลักสูตร http://www.nstdaacademy.com/lca

Read more...

สัมมนา เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% รุ่นที่ 13

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจและใช้งานวิจัย เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี 300% รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กทม.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 35 ท่าน  จาก 23 หน่วยงาน ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย ทั้งจากภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา เพื่อเป็นสื่อในการกาสร้างความเข้าใจ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการภาษี ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในการหักค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จาก 2 เท่า เป็น 3 เท่า และขยายความครอบคลุมรวมไปถึงกิจกรรมนวัตกรรมนั้น ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ซึ่งเพิ่มอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็น 3 เท่า เป็นเวลา 5 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562