สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดอบรม Business Model Canvas ใน "โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่"

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน "โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่" จัดฝึกอบรมหลักสูตร Business Model Canvas ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม 27 คน

          การอบรมนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งนำแนวคิดการทำธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการผ่านนวัตกรรมการบริการ โดยใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้เครื่องมือ Business Model Canvas ในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเชิงบริการ และออกแบบโมเดลธุรกิจด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามหลักแนวคิดของวิทยาการบริการ หรือ Service Science

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2560

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2560 รอบเดือนเมษายน

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 515 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,230 คน แบ่งออกเป็น

      ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 2 คน จากผู้เข้าสอบ 59 คน

      ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 513 คน จากผู้เข้าสอบ 1,171 คน

 ***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

  เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%    

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Composite Product Creation by 3D Printing Technology: CPC2)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Composite Product Creation by 3D Printing Technology: CPC2) ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ

          การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติกับการประยุกต์ใช้วัสดุคอมโพสิตในงานพิมพ์สามมิติ และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจในการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตในประเทศไทย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 16 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมรุ่นพิเศษ "Art of Data Science" ให้กับ บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จก.

          เมื่อวันที่ 16 พฤษาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมรุ่นพิเศษ หลักสูตร Art of Data Science ให้กับ บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จก. ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร ผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการตลาด รวมไปถึงฝ่ายจัดซื้อ รวมจำนวน 40 ท่าน ณ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นนี้ จึงได่จัดอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ทักษะ ด้าน Data Science และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด ซึ่ง บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีขั้นกลางรายหลัก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ที่มีการรวมธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีศูนย์ปฏิบัติการ 66 แห่ง ใน 21 ประเทศ 4 ทวีป สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก

Read more...

โครงการประกวด ITCi Award

          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เปิดเวทีส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ITCi Award หัวข้อ “นวัตกรรมสําหรับบ้านผู้สูงวัย” อุปกรณ์ช่วยภายในบ้านเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ (Independent living) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษในการใช้พื่นที่ทํางานและเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมใช้ครบครันที่มารวมตัวกันใน “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center, ITC)” แห่งใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นโดย 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mtec.or.th