NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาการ สวทช.จัดอบรมหลักสูตร“สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” รุ่นที่ 5 หลักสูตรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% ข้อกำหนด รายละเอียดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ด้วยวิธีการ Self-Declaration สำหรับผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจนำ  ไปจัดทำระบบ RDIMS ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 8 บริษัท

 

 

 

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมการประยุกต์เทคโนโลยีโลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การประยุกต์เทคโนโลยีโลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย” The Powder Metallurgy รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะผงวิทยากระบวนการผลิตผงโลหะ กระบวนการผลิตชิ้นงานด้วยการอัดและฉีดขึ้นรูปผงโลหะ วิธีการเผาประสานชิ้นงาน และวิธีวิเคราะห์และทดสอบชิ้นงานโลหะผง เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมโลหะผง เป็นหนึ่งในกระบวนการขึ้นรูปโลหะที่ได้รับความสนใจ และกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยเป็นเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะที่ประหยัดเวลาและวัตถุดิบแบบใกล้รูปร่างสุดท้าย (Near net shape) ซึ่งส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต และราคาต่อชิ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตชิ้นงานโลหะแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 3

          เมื่อวันที่ 6 -7 และ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดการอบรมหลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 3 (Cloud Security Standard: CSS) ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้มาตรฐานสากล CSA และ ISO/IEC 27001:2013 ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศที่นำไปติดตั้งและใช้งานบนคลาวด์ และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นกว่า 10 Workshop ตามโดเมนและมาตรการทางเทคนิคของมาตรฐาน เวอร์ชั่นล่าสุด เน้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งอย่างเข้มข้น ผ่านระบบสารสนเทศบนคลาวด์ของ AWS (Amazon Web Service) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำกลับไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมจำนวน 28 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 1

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต
          หลักสูตร "Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและวัสดุน้ำหนักเบาที่ใช้ในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีน้ำหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ประกอบด้วย การบรรยาย กรณีศึกษา (Case Study)  และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ประกอบการชั้นนำด้านยานพาหนะสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานพาหนะและชิ้นส่วน เพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่

Read more...

ทุน Top Gun Program 2019

          Information-technology Promotion Agency (IPA) ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดโครงการ Top Gun Program 2019 ช่วงต้นปี ต่อเนื่องกัน 4 ปีที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละประเทศสมาชิก ITPEC เดินทางไปดูงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น อาทิ NTT Communications และ NEC Solutions Innovators ในครั้งต่อไป จะจัดการอบรมขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า (พ.ศ.2562) เป็นเวลา 10 วัน และในครั้งนี้ IPA มอบทุนให้ประเทศละ 2 ทุน โดย IPA จะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักทั้งหมดให้ รวมถึงมีเบี้ยเลี้ยงให้ใช้เป็นค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน และค่าอาหารให้อีกด้วย  

          สถาบันวิทยาการ สวทช. หรือ NSTDA Academy ในฐานะผู้จัดสอบ ITPE (Information Technology Professional Examination) ในประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับทุน Top Gun Program 2019 ตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยผู้ที่สอบได้คะแนนสูงๆ ในระดับ AP และ FE (รอบ เม.ย. และรอบ ต.ค. 2562) ได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก และมีโอกาสเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากทักษะการตอบคำถาม และวิสัยทัศน์ในการเป็น ITPEC Ambassador

Read more...