NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 3

          สถาบันวิทยาการ สวทช. เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ความสนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 19 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยงการประเมินความเสี่ยงกับนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงงานเทคนิคที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง วิธีการประเมิน นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนสามารถดำเนินงานเทคนิคเพื่อลดความเสี่ยงและสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 27001 โดยมีรูปแบบการอบรมที่เน้นฝึกการใช้เครื่องมือ และสร้างความรู้ด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องตามแต่ละโดเมน ซึ่งผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกองค์กรควรศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4

          เมื่อวันที่ 18-21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหลักสูตร

          โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้น การออกแบบแผนผังและการจัดวางอุปกรณ์และระบบต่างๆ ภายในศูนย์ข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานระดับชั้น (Tier Classification) ของศูนย์ข้อมูล การประเมินความเสี่ยงของศูนย์ข้อมูล (Single Points of Failure) การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน Corporate Average Datacenter Efficiency (CADE) และ Power Usage Effectiveness (PUE) การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางที่ได้ออกแบบไว้ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวม 26 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy เปิดอบรมหลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC)

           เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ฝ่ายกิจการพิเศษ (ยานยนต์ไฟฟ้า) และโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรม “หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC)" ขึ้น ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 40 ท่าน
          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งศึกษาดูงานการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า ณ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และศึกษาดูงานการออกแบบและผลิตสถานีประจุไฟฟ้า ณ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Read more...

NSTDA Academy ร่วมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดการสัมมนาและนิทรรศการ “เทคโนโลยีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย”

           เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ร่วมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ฝ่ายกิจการพิเศษ (ยานยนต์ไฟฟ้า) และโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดสัมมนาและนิทรรศการ “เทคโนโลยีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย” ขึ้น ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 55 ท่าน
           หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ และส่งเสริมการผลิตและดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

Read more...

NSTDA Academy ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professionals Examination: ITPE

          เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ผู้ดำเนินการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE ได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย บังคลาเทศ และประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC
ได้จัดการประชุมกลุ่มผู้บริหารประเทศสมาชิก ITPEC Executive Directors’ Meeting 2017 in Bangkok ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ เพื่อรายงานสถานะการสอบของแต่ละประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ และผลักดันการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีในกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อทำให้สามารถเพิ่มจำนวนผู้สมัครสอบและจำนวนผู้สอบผ่านให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของแต่ละประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล พร้อมทั้งจัดพิธีลงนาม Memorandum of Understanding Regarding Implementation of Common Examination on Information Technology วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ยังได้จัดให้มีทัศนวัฒธรรมศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับคณะผู้บริหารที่เดินทางมาร่วมประชุมซึ่งปีนี้ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับประเทศสมาชิกอย่างอบอุ่น

Read more...