NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 3 (Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP3)

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 3 (Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP3) ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 15 ท่าน
         การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เข้าใจกระบวนการทำงานและรู้จักเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนได้  นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติชั้นนำของประเทศ และศึกษาดูงานหน่วยงานที่ให้บริการการพิมพ์สามมิติ คือ Fab Café ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู)

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 13

          เมื่อวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (Information Technology and Advanced Management Program: TMP) ได้เปิดฝึกอบรม "หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 13" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ อาจารย์เมธา สุวรรณสาร นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) ,ดร.บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด, อาจารย์ภิญโญ ตรีเพชราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่าย Enterprise Risk Services บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด, อาจารย์พิทักษ์พงษ์ อินเสือ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม/ผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, อาจารย์ทัชนันท์ กังวานตระกูล CEO Founder บริษัท ไอเซ็ม จำกัด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการการตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เรียนรู้มาตรฐานต่างๆ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลอมรวมการตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกันเป็น Integrated Auditing ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวม 19 ท่าน

Read more...

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร

ประกาศผลการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร

(Agriculture System Integrators: ASI)

 

          ตามที่คณะกรรมการโครงการสร้างผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร ได้สัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการบริการระบบงานเกษตรอัจฉริยะ (Agriculture System Integrator Development: ASID) เพื่อคัดเลือก เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร ไปแล้วนั้น

 

บัดนี้คณะกรรมการ โครงการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร จำนวน 5 รายดังนี้

 

  1. นายพัชรพล โพธิ์พันธุ์
  2. นายชาตรี รักธรรม
  3. นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์
  4. นายสนั่น ไชยมีสุข
  5. นายคเชนทร์ ทิพย์สุคนธร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

ก.วิทย์ สวทช. สวทน. หนุนวิทย์สร้างคนจับมือ 13 บริษัทเอกชนรายใหญ่ ขับเคลื่อนสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมตอบโจทย์ Thailand 4.0 เพื่อความมั่งคั่ง ยั่งยืน

          18 พฤษภาคม 2561 - ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ลงนามความร่วมมือ “การสนับสนุนด้านกำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : Human Capital Strategy)” กับภาคเอกชนรายใหญ่ 13 บริษัท และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากรและเตรียมกำลังคนที่มีทักษะเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่ออนาคตที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนภาคเอกชนไทยไปสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไทย

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตร Ten Types of Innovation รุ่นที่ 4

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรม “หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท รุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ โรงแรม เมอร์เคียว สยาม กรุงเทพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน

          "กลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท"... นวัตกรรม (Innovation) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่าง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ การสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด Ten Types of Innovation จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

          วิทยากรหลัก โดย ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ร่วมกับ "Thailand Tech Startup Association“ จาก บิลค์ เอเชีย จำกัด โดย คุณไผท ผดุงถิ่น, จาก AccRevo โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม และจาก Horganice โดย คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา