การอบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย (GPD) สวทช. และ Society of Automotive Engineering of Japan (JSAE) จัดการอบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019 เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

          หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรทางด้านยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีในประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจัดในประเทศไทยครั้งแรกปี 2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องการออกแบบ ระบบภายในของเครื่องยนต์ มาตรฐานความปลอดภัย การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

          โดยในปี 2019 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้นกว่า 90 คน ทั้งจากบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันยานยนต์ของประเทศ อาทิ บริษัทฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด, บริษัทฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด, บริษัททรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัทไอซิน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันยานยนต์ เป็นต้น

NSTDA Academy มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สวทช. โดย สถาบันวิทยากร สวทช. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สอบผ่าน ประจำปี 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ในปี 2561 มีผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) จำนวน 304 คน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

level 1: Information Technology Passport Examination (IP) จำนวน 301 คน
level 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) จำนวน 2 คน
level 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP) จำนวน 1 คน

พิธีมอบประกาศนียบัตร จัดขึ้นในงานการประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 15 NAC 2019
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรในงาน NAC ทั้งหมดจำนวน 114 คน
และมีผู้เข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรในวันงานทั้งสิ้นจำนวน 73 คน

 ในปี 2561 ประเทศไทยมีผู้ทำคะแนนสอบ 3 อันดับสูงสุดใน 6 ประเทศ ของ ITPEC จำนวน 7 คน ดังนี้
ระดับ AP จำนวน 1 คน ได้แก่ นายณธรรม ธรรมาณิชานนท์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ระดับ IP จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. นางวชิราพร ฤทธิ์ฉ่ำ จาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2. นายภัทรกฤต เหมือนสุ่ม จาก บริษัท คอมพิวเตอร์ซายน์ จำกัด
3. นาย พิชิตชัย แย้มศรีบัว จาก ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก
4. นายยศพัทธ์ ศรีวิสทิยกุล จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
5. นายวรรษดนย์ กลิ่นระรวย จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
6. นางมนธวัล ดอนกลาง  จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โดยปี 2019 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ITPEC Top Gun Program ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก IPA ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประเทศไทย ได้ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน
ได้แก่ นายณธรรม ธรรมาณิชานนท์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผูู้สอบผ่านระดับ AP และ
นายวิจิตร เชื้อบุปผา จาก บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ผู้สอบผ่านระดับ FE

ทั้งนี้ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที จัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Service Innovation Masterclass 2019

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรมหลักสูตร"นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจยุคใหม่ (Service Innovation Masterclass 2019)" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ท่านคิดค้นบริการข้อเสนอใหม่ๆ ที่ลูกค้าประจำยังต้องบอกต่อ...จัดอบรมเมื่อวันที่ 19-21, 25-26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม  โดยได้รับความสนใจจากทั้งธุรกิจภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐอีกด้วย  

          ในยุคดิจิทัล Customer Experiences and Value Creation เป็นพื้นฐานสำคัญของ Business Transformation จะช่วยสรรค์สร้างการบริการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมให้กับองค์กร นำพาองค์กรก้าวเข้าสู่ Digital Economy  ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนให้พัฒนาเติบโตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

Read more...

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint” ให้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint” ให้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 40 ท่าน
          ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อประเภทต่างๆ มามากกว่า 10 ปี และอีกทั้งยังเป็นวิทยากรหลักสูตร infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงานในเรื่อง “Low Cost Airline เป็นทางรอดของสายการบินจริงหรือ?” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำสื่อ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems)”

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ได้จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems)” ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 ท่าน
         หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems) ตามมาตรฐาน ISO 14045:2012 ให้กับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ได้สามารถนำเครื่องมือการประเมินนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร หรือปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ไพรัช  อุศุภรัตน์ และ รศ. ดร. หาญพล พึ่งรัศมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรฐกิจ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

          หน้าเว็บไซต์หลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/environmental/eap2019-1

Read more...