ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562

สถาบันวิทยาการ สวทช.

ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2562 รอบเดือน เมษายน ประจำปี 2562

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 198 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 682 คน แบ่งออกเป็น

ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

สอบผ่าน จำนวน 5 คน จากผู้เข้าสอบ 58 คน

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

สอบผ่าน จำนวน 193 คน จากผู้เข้าสอบ 624 คน

***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน

ในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

เกณฑ์ในการสอบผ่าน

ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

 

ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 8)

         ปัจจุบัน  ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสนใจมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น สำนักงาน-พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ นวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ด้วยการดำเนินงานรับรองโครงการฯ ที่ผ่านมา มีแนวโน้มของการยื่นข้อเสนอโครงการและมูลค่าโครงการวิจัยฯ ของภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวทช. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการรับรองโครงการวิจัยฯ ที่เรียกว่า “ระบบ RDC Online” โดยเริ่มนำมาใช้งานตั้วแต่วันที่ 1 สิงหาคม ปี 2557 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นแบบคำขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทาง สวทช. ตรวจสอบและพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะทำให้เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถป้องกันและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของโครงการวิจัยที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ 


          การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 8) เพื่อประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% ได้จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องจามจุรี 2  โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีบริษัทส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบ RDC Online และ สามารถนำกลับไปปรับใช้งานกับการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยฯ ของบริษัท ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ กว่า 8 บริษัท
 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Presentation Infographic เพื่อการสื่อสารแบบมืออาชีพ” ให้กับนักเรียนทุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Presentation Infographic เพื่อการสื่อสารแบบมืออาชีพให้กับนักเรียนทุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 ท่าน

ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อประเภทต่างๆ มามากกว่า 10 ปี และอีกทั้งยังเป็นวิทยากรหลักสูตร infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศกับวิกฤตสุขภาพที่คนไทยจะต้องแลก” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำสื่อ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

 

Read more...

NSTDA Academy ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดฝึกอบรม “หลักสูตร วศร. 9"

       ถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9” (วศร.9) ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม-8 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาดูงานในประเทศ และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค การบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่ายบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง ที่จะร่วมมือกันทำงานอย่างบูรณาการในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน  

       การฝึกอบรม วศร. ได้ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องจำนวน 8 รุ่น โดยมี นายนัยรัตน์ อมาตยกุล ที่ปรึกษา สวทช. เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งในรุ่นที่ 9 นี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย จากภาครัฐ จำนวน 3 คน ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 14 คน ภาคการเดินรถ จำนวน 4 คน และภาคสถาบันการศึกษา จำนวน 13 คน 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 5 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM5)"

           เมื่อวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 5 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM5)" ขึ้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างถูกต้องและครบวงจร (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้อัพเดทข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบใหม่ๆ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และศึกษาดูงาน Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท Blue Solar จำกัด จังหวัดปทุมธานี

          หน้าเว็บไซต์ของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/energy/scm2019-1

Read more...