Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงระบบการปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System In 2 Days: VF2) รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงระบบการปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Vertical Farming System in 2 Days: VF2) รุ่นที่ 2 อบรม Online ผ่านโปรแกรม Cisco WexEX Training โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ ธรรมวิมล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ครอบคลุมทั้งด้านองค์ประกอบของโรงปลูกพืชแนวตั้ง การปลูกพืชในโรงปลูกพืช ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การตลาด งบประมาณการลงทุน และแหล่งทุนต่างๆ ประกอบด้วย การบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 21 ท่าน

Read more...

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD)

          เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design: RSD) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design) โดยการฝึกอบรมจะให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการ และเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในเรื่องการออกแบบสถานีและมาตรฐานการออกแบบ และการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

          ในการฝึกอบรม สถาบันฯ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมอบรม ไปศึกษาดูงานการก่อสร้างและการออกแบบสถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ

          หากสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstdaacademy.com/rsd

Read more...

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management: CSM)

          เมื่อวันที่1 - 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management: CSM) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง หะรังษี รองกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด และอาจารย์เจษฎา ทองก้านเหลือง ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัย บริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ไซเบอร์ การปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับความต้องการของ พรบ. ไซเบอร์ มาตรการที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งทีมบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการจัดทำแผนบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นกับการวิเคราะห์และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงทักษะการจัดเก็บหลักฐานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์จนถึงการกู้คืนระบบกลับคืน มากกว่า 10 Workshop ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 18 ท่าน

Read more...

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (SCM6)

          เมื่อวันที่ 1 - 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 6 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM6)" ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างถูกต้องและครบวงจร (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้อัพเดทข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบใหม่ๆ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และศึกษาดูงาน Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท Blue Solar จำกัด จังหวัดปทุมธานี

          หน้าเว็บไซต์ของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/energy/scm2020-1

Read more...

Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง (Railway Engineering Course: REC)

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง (Railway Engineering Course: REC) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมทั้งสิ้น 20 ท่าน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเกี่ยวกับงานโยธา (Civil Work) งานทางรถไฟ (Track Work) และระบบควบคุมการเดินรถ (Train Control) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย และเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมระบบราง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศในอนาคต

          ในการฝึกอบรม สถาบันฯ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมอบรม เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Guideway Beam) โครงการรถไฟฟ้าสายชมพูและสีเหลือง ณ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  ศึกษาดูงานโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง และศึกษาดูงานการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ


 

Read more...