• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

หลักสูตรใหม่!! สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีน้ำหนักเบา (Lightweight Techology) สำหรับยานพาหนะสมัยใหม่ [ลงทะเบียนด่วน หน่วยงานเดียวกัน 2 คนขึ้นไป รับส่วนลด 10%]

          NSTDA Academy ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจด้านเทคโนโลยีน้ำหนักเบา (Lightweight Technology) จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะและชิ้นส่วนน้ำหนักเบา รวมทั้งนักวิจัย คณาจารย์ หรือที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีน้ำหนักเบาสำหรับยานพาหนะสมัยใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Techology and Integration Design for Next Generation Vehicle)" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมอเคียว กรุงเทพ สยาม

          หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและวัสดุน้ำหนักเบาที่ใช้ในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีน้ำหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา (Case Study)  และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ประกอบการชั้นนำด้านยานพาหนะสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานพาหนะและชิ้นส่วน เพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่

 

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/lwv
หรือติดต่อ Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81898 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 4

          เมื่อวันที่ 11-14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยงการประเมินความเสี่ยงกับนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงงานเทคนิคที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง วิธีการประเมิน นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ ตลอดจนสามารถดำเนินงานเทคนิคเพื่อลดความเสี่ยงและสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 27001 ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกองค์กรควรศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมจำนวน 8 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 4 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM4)"

          เมื่อวันที่ 3-6 กันยายน 256ๅ ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 4 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM4)" ขึ้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 32 ท่าน

         หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างถูกต้องและครบวงจร (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้อัพเดทข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบใหม่ๆ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และศึกษาดูงาน Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท Blue Solar จำกัด จังหวัดปทุมธานี

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Secutiry Operations Center: SOC)

          เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC)" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด และคุณเจษฎา ทองก้านเหลือง ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยบริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 33 คน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานในการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย แนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center : SOC) และฝึกปฏิบัติเข้มข้นในการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และปฏิบัติได้จริง

Read more...

NSTDA Academy จัดสัมมนา "การใช้ Drone ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ (Drone for Tomorrow Business Applications: D2A)"

          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดสัมมนา "การใช้ Drone ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ (Drone for Tomorrow Business Applications: D2A)" ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย ตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. คุณวชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัด 2. ผศ.ดร. อรรณพ เรืองวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 3. คุณธีรพงศ์ วรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นโทรวิชั่น จำกัด 4. คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด 5. ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการ สวทช. 6. ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการดิจิทัลและนวัตกรรมอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 7. คุณไมเคิล เคอร์รี่ ซีอีโอ/ผู้ก่อตั้ง Fling Asia 8. คุณมณี ขึ้นเอื้อย พนักงานฝ่ายกำกับกิจการการบินพลเรือน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 9. คุณอดุลย์ วิเศษบุปผา วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง และ คุณณัฐวุฒิ วานิช วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

          การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Drone และการประยุกต์ใช้งาน Drone ที่หลากหลาย และเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ใช้งาน หรือให้บริการ Drone และเพื่อส่งเสริมการใช้งาน Drone อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 44 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (FEC3)

            เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ฝ่ายกิจการพิเศษ (ยานยนต์ไฟฟ้า) และโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรม “หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC3)" ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส  ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 22 ท่าน
          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย การฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาดูงานการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า ของ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ณ Crystal Design Center (CDC) และการศึกษาดูงานการออกแบบและผลิตสถานีประจุไฟฟ้า ณ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าขั้นเทพ และการต่อยอดสู่มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

         เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าขั้นเทพ และการต่อยอดสู่มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Design and Development for Premium Efficiency Motors & Future towards EV Applications: PMEV) ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 11 ท่าน
         การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ Premium Efficiency ให้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม และมีการต่อยอดสู่การผลิตมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีการเรียนรู้อย่างเข้มข้นทั้งทฤษฎีและเทคนิค

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป