• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร วศร. 9 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9" (วศร.9) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมี ดร. เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษา เป็นผู้แทน สอวช. มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมมอบวุฒิบัตร  และคุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร วศร. กล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตร

           โดยมีการเสวนาในหัวข้อ "วศร. มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทยอย่างไร" จากรุ่นพี่ วศร.
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)  ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และคุณกิติพันธุ์ นุตยกุล ผู้ดำเนินรายการ

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3

          เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3" (Business Continuity Management Standard: BCS3) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักหรือสภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการงาน ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 และมีการฝึกปฏิบัติเข้มข้นกว่า 10 Workshop กับกรณีศึกษาที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในองค์กร ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 28 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม Art of Data Science รุ่นที่ 5

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรม "หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science: ADS)" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
          การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรและผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจมากที่สุด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากกลุ่มธุรกิจธนาคาร การเงิน การแพทย์ รวมทั้งการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ท่าน

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน" (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3)

          เมื่อวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน" (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ ธรรมวิมล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัดมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 26 คน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและ Best Practices ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืชแนวตั้ง รวมทั้ง Business Model การตลาด การลงทุนและแหล่งทุน ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในโรงปลูกพืชแนวตั้ง ตลอดจนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการทำงาน รวมทั้งศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ในประเทศไทย

Read more...

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Resource Development for IC Design Ecosystem: Let’s BE the Designer! รุ่นที่ 3


           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Resource Development for IC Design Ecosystem:Let’s BE the Designer! รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 7 วัน โดยคัดเลือกจากผู้สมัครซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชา จำนวน 98 คน และมีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 50 คน จาก 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Drive System: EVD)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ได้จัดอบรม "หลักสูตร ระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Drive System: EVD)” เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน
         หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมการประกอบและยานยนต์ไฟฟ้า

        เว็บไซต์ของหลักสูตร: https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/transportation/evd2019-1

 

Read more...

NSTDA Academy นำคณะผู้เข้าอบรม วศร.9 ศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางราง ณ ประเทศญี่ปุ่น

           สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้นำคณะผู้เข้าอบรม “หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9" (วศร.9) ศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางราง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฏาคม 2562 โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ด้านระบบขนส่งทางราง ดังนี้
          - OMIYA Railway Museum  ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา และวิวัฒนาการของการรถไฟในประเทศญี่ปุ่น
          - Japan Transport Engineering Company (J-TREC) เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถไฟฟ้า เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถไฟฟ้า
          - Railway Technology Research Institute (RTRI) เยี่ยมชมห้องวิจัยทดสอบ และรับฟังการบรรยายและเรียนรู้แนวทางการดำเนินการงานวิจัยด้านระบบรางในห้องวิจัยโบกี้รถไฟ (Rolling Stock: Dynamic Test) โดย Dr. Kotaro ISHIGURI และระบบรถไฟฟ้า (Electrification: Trolley wire) โดย Dr. Takamasa HAYASAKA รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Maglev
          - TSUKUBA EXPRESS เรียนรู้การบริหารงานรถไฟฟ้าสายเอกชนของประเทศญี่ปุน รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
          - Tokyo Metro ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการ Shinkiba Station เรียนรู้การบริหารงานรถไฟฟ้าใต้ดินห้องฝึกอบรมระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway signalling system) การฝึกหัดขับรถไฟด้วยเครื่อง Driving Simulator
          - Tokyo Monorail Depot ศึกษาการบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า Monorail ของกรุงโตเกียว
          - Kyosan Electric Mfg เยี่ยมชมโรงงานผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนของรถไฟฟ้า
          - JR-Freight  Tokyo Terminal ศึกษาด้านระบบการขนส่งสินค้าด้วยระบบขนส่งทางรางของประเทศญี่ปุ่น

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป