• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

งานสัมมนา “Thai Microelectronics Seminar 2019”

           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “Thai Microelectronics Seminar 2019” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวมเพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบวงจรรวม เป็นเวทีพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม (IC Design) ของประเทศไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐกว่า 200 คน พบปะผู้เชี่ยวชาญและบริษัทชั้นนำด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งเป้าวางโรดแมปเริ่มต้นสร้างบุคลากร ก่อนจะรวมตัวเป็น Consortium หรือกิจการค้าร่วม พร้อมหนุนคนรุ่นใหม่สู่สตาร์ทอัพ IC Design ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรรวม นำประเทศไปสู่ Thailand 4.0

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯเพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% รุ่นที่ 14

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจและใช้งานวิจัย เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการฯ ตามมาตรการภาษี 300% (รุ่นที่ 14)  เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพณ (ฟอร์จูน)  กทม. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 22 ท่าน เพื่อเป็นสื่อในการกาสร้างความเข้าใจ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการภาษี ตามที่กระทรวง    การคลัง โดยกรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในการหักค่าใช้ จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จาก 2 เท่า เป็น 3 เท่า และขยายความครอบคลุมรวมไปถึงกิจกรรมนวัตกรรมนั้น ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ซึ่งเพิ่มอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็น 3 เท่า เป็นเวลา 5 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯเพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 15) Inhouse cpf

       สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจและใช้งานวิจัย เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการฯ ตามมาตรการภาษี 300% (รุ่นที่ 15)  เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่-เป็ด บางนา กทม. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 56 ท่าน เพื่อเป็นสื่อในการกาสร้างความเข้าใจ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการภาษี ตามที่กระทรวง    การคลัง โดยกรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในการหักค่าใช้ จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จาก 2 เท่า เป็น 3 เท่า และขยายความครอบคลุมรวมไปถึงกิจกรรมนวัตกรรมนั้น ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ซึ่งเพิ่มอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็น 3 เท่า เป็นเวลา 5 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
         การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอนไซม์ และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักเทคโนโลยีเอนไซม์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดเครือข่ายและสังคมในกลุ่มเทคโนโลยีเอนไซม์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเอนไซม์จากสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร อาหาร การแพทย์ และพลังงาน กว่า 150 กระบวนการ เพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี ลดพลังงาน และต้นทุนการผลิตโดยรวมในกระบวนการลง ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เอนไซม์ในส่วนหนึ่งส่วนใดของกระบวนการผลิตที่วางจำหน่ายในท้องตลาดกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ อาทิ นม ชีส น้ำผลไม้ กระดาษ และเสื้อผ้า เป็นต้น รูปแบบการอบรม ประกอบด้วย ภาคบรรยาย ภาคเสวนาพิเศษ และภาคศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเอนไซม์ และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเอนไซม์

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน" รุ่นที่ 2

  

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” รุ่นที่ 2 (Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV2) ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์จากทั่วทุกภูมิภาค 
          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในภูมิภาค เป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย  

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 10 (CFO10)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ได้จัดอบรม "หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 10 (Carbon Footprint for Products: CFO10)” เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 ท่าน
         หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทย ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. และสามารถประเมินหาปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยภาคทฤษฏี และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. หาญพล พึ่งรัศมี Registered CFP Verifier และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาการ สวทช.จัดอบรมหลักสูตร“สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” รุ่นที่ 5 หลักสูตรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% ข้อกำหนด รายละเอียดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ด้วยวิธีการ Self-Declaration สำหรับผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจนำ  ไปจัดทำระบบ RDIMS ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 8 บริษัท

 

 

 

 

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป