• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 3

          เมื่อวันที่ 6 -7 และ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดการอบรมหลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 3 (Cloud Security Standard: CSS) ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้มาตรฐานสากล CSA และ ISO/IEC 27001:2013 ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศที่นำไปติดตั้งและใช้งานบนคลาวด์ และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นกว่า 10 Workshop ตามโดเมนและมาตรการทางเทคนิคของมาตรฐาน เวอร์ชั่นล่าสุด เน้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งอย่างเข้มข้น ผ่านระบบสารสนเทศบนคลาวด์ของ AWS (Amazon Web Service) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำกลับไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมจำนวน 28 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 1

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต
          หลักสูตร "Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและวัสดุน้ำหนักเบาที่ใช้ในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีน้ำหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ประกอบด้วย การบรรยาย กรณีศึกษา (Case Study)  และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ประกอบการชั้นนำด้านยานพาหนะสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานพาหนะและชิ้นส่วน เพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่

Read more...

ทุน Top Gun Program 2019

          Information-technology Promotion Agency (IPA) ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดโครงการ Top Gun Program 2019 ช่วงต้นปี ต่อเนื่องกัน 4 ปีที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละประเทศสมาชิก ITPEC เดินทางไปดูงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น อาทิ NTT Communications และ NEC Solutions Innovators ในครั้งต่อไป จะจัดการอบรมขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า (พ.ศ.2562) เป็นเวลา 10 วัน และในครั้งนี้ IPA มอบทุนให้ประเทศละ 2 ทุน โดย IPA จะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักทั้งหมดให้ รวมถึงมีเบี้ยเลี้ยงให้ใช้เป็นค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน และค่าอาหารให้อีกด้วย  

          สถาบันวิทยาการ สวทช. หรือ NSTDA Academy ในฐานะผู้จัดสอบ ITPE (Information Technology Professional Examination) ในประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับทุน Top Gun Program 2019 ตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยผู้ที่สอบได้คะแนนสูงๆ ในระดับ AP และ FE (รอบ เม.ย. และรอบ ต.ค. 2562) ได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก และมีโอกาสเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากทักษะการตอบคำถาม และวิสัยทัศน์ในการเป็น ITPEC Ambassador

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2561 เดือนตุลาคม

สถาบันวิทยาการ สวทช.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 128 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 862 คน แบ่งออกเป็น

          ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP)

                      สอบผ่าน 1 คน จากผู้เข้าสอบ 4 คน

          ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                      สอบผ่าน 1 จากผู้เข้าสอบ 26 คน

          ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                       สอบผ่าน จำนวน 126 คน จากผู้เข้าสอบ 832 คน

 ***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่านในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป***

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology  Strategy และ Management

                   คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

     ระดับ FE และ AP  คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 3: AP (จำนวน 1 คน)

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/สถาบัน

1

นายณธรรม ธรรมาณิชานนท์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 2: FE (จำนวน 1 คน)

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/สถาบัน

1

นางสาวอิษยา วาณิชวรานนท์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1: IP (จำนวน 126 คน)

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 7)

อบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ RDC Online ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร  โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯจะได้ความรู้ เกี่ยวกับระบบ RDC Online สำหรับผู้ประกอบการ การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการใช้งาน เทคนิคการลงทะเบียน เจ้าของโครงการ / ผู้ใช้งาน ของระบบ RDC Online เทคนิคการบันทึกข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ของระบบ RDC Online การ Function ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำกลับไปปรับใช้งานกับการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยฯ ของบริษัท ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 7 บริษัท อาทิเช่น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี รีเสิร์ซ แอนด์ ดีเวลลอฟเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นต้น

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 7

          เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำนวน 11 ท่าน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย ทั้งระบบสารสนเทศและทางกายภาพ (Software Application และ Data Center) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด และสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบทางเทคนิคกับแอพพลิเคชัน โดยฝึกปฏิบัติการตรวจสอบระบบด้วย Workshop ที่หลากหลาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรหลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)

          เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 ท่าน
         หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) และการนำหลักการนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ ตามหลักมาตรฐาน ISO 14040s โดยใช้หลักคิดของ Life Cycle Thinking เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ และสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
        การอบรมในหลักสูตร มีทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ไพรัช  อุศุภรัตน์ Registered CFP Verifier และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร

        หน้าเว็บของหลักสูตร http://www.nstdaacademy.com/lca

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป