• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professionals Examination: ITPE

          เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ผู้ดำเนินการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE ได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย บังคลาเทศ และประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC
ได้จัดการประชุมกลุ่มผู้บริหารประเทศสมาชิก ITPEC Executive Directors’ Meeting 2017 in Bangkok ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ เพื่อรายงานสถานะการสอบของแต่ละประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ และผลักดันการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีในกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อทำให้สามารถเพิ่มจำนวนผู้สมัครสอบและจำนวนผู้สอบผ่านให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของแต่ละประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล พร้อมทั้งจัดพิธีลงนาม Memorandum of Understanding Regarding Implementation of Common Examination on Information Technology วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ยังได้จัดให้มีทัศนวัฒธรรมศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับคณะผู้บริหารที่เดินทางมาร่วมประชุมซึ่งปีนี้ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับประเทศสมาชิกอย่างอบอุ่น

Read more...

NSTDA Academy ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม Art of Data Science รุ่นที่ 3: ADS3

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรม "หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science: ADS)" ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม

          การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรและผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจมากที่สุด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมรุ่นพิเศษ Business Process Modeling and Service Design Thinking (BPM) สำหรับ NANOTEC Team

          NSTDA Academy จัดฝึกอบรมรุ่นพิเศษ "หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ (Business Process Modeling and Service Design Thinking)" สำหรับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (INC II)

          การอบรมนี้เป็นการกระตุ้น Awareness ที่ทุกคนมีอยู่แล้วให้ร่วมกันแก้ปัญหาภาพรวมในขั้นตอนต่างๆ ของการทำงานภายในทีม ซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่าย หลายงานที่ต้องทำงานเชื่อมโยงกัน  เพื่อให้ได้ Flow ที่จะสามารถแก้ปัญหาของระบบงานย่อยต่างๆ และนำเสนอแนวทางแก้ไขไปยังผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็น-เข้าใจได้ง่าย-ชัดเจน-ตรงจุด นำทีมโดยวิทยากรมืออาชีพจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้แก่ ดร. ศศิพร อุษณวศิน ว่าที่ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์ พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 20 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดสัมมนา “การนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดงานสัมมนา “การนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล : Artificial Intelligence (AI) - Next move for the smarter business in the Digital Age.” ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
          ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง AI : Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การนำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้มาร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มองเห็นโอกาสและต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือในโอกาสต่อไป

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 2 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM2)"

          เมื่อวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 2 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM2)" ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค์ กรุงเทพ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน
          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เรียนรู้ข้อกำหนด การตรวจสอบ การติดตั้งระบบ และการทำงานของระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ อย่างครบวงจร  รวมทั้งศึกษาดูงานการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ณ บริษัท Symbior Solar จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Business Process Modeling and Service Design Thinking รุ่นที่ 3 (BPM3)

         "เรียนรู้และเข้าใจการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กร ด้วย Business Process Management Software (BPMN 2.0)”  by NSTDA Academy เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว สยาม กรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 27 ท่าน

          “หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ (Business Process Modeling and Service Design Thinking) เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Thinking) และการปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process) ด้วยแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management Software (BPMN 2.0) ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรให้คล่องตัวขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจด้วยการทำงานร่วมกันของทีมกลยุทธ์ธุรกิจและทีมไอซีที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคไอซีทีขั้นสูง

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 (ITDE2)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 (ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE2)" ระหว่างวันที่ 6-27กรกฎาคม 2560 (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความสนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 24 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งยกระดับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป