• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 2

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง ได้เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 2" (Enterprise Architecture Workshop: EAW)" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 29 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ กระบวนการ ข้อมูล ระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรียนรู้หลักการสร้างสถาปัตยกรรมระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร และเข้าใจการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบที่บูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass 2017 รุ่นที่ 11

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass 2017 รุ่นที่ 11" ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการการตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เรียนรู้มาตรฐานต่างๆ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลอมรวมการตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกันเป็น Integrated Auditing มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์ และบทบาทของการบริหารและการจัดการ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่ สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานและเทคนิคการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองความต้องการของผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสามารถสื่อสารเข้าใจความหมายของกระบวนการทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการที่ดีได้

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตรสร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) รุ่นที่ 2

          สถาบันวิทยาการ สวทช. เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีบทบาทและความสำคัญในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based economy) จึงจัดหลักสูตร สร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อในการเข้าถึงจุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

          การอบรมฯ ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 วัน โดยวันแรก กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน การเสวนาพิเศษ หัวข้อสร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ จากผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดงานวิจัยจาก สวทช. พร้อมนำผลงานวิจัยมาจัดแสดง อาทิคุณวินิจ เมฆอรียะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test สำหรับตรวจเชื้อ Acidovorax avenae subp. Citrulli ในพืชตระกูลแตงเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์” คุณปราโมทย์ โชติกสถิต ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป  บริษัท โอโว่ฟู้ดเทค จำกัด จากความร่วมมือวิจัย พัฒนากระบวนการผลิตไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล จากงานวิจัย ENZease: เอนไซม์ดูโอสำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว โดยมี ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เป็นผู้ดำเนินรายการ และแชร์ความสำเร็จงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสู่แนวทางธุรกิจ

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาสถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ให้กับพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน
ณ อาคารAOB ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในสายงานด้านไอทีและสามารถนำผลการสอบไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

NSTDA Academy มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2559

        เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาสถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) Information Technology Professionals Examination ณ ห้องออดิทอเรียม113 ส่วนงานกลาง ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

       การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Hiroki  Mitsumata, President, Chief Representative for ASEAN,Japan External Trade Organization (JETRO) Bangkok บรรยายพิเศษถึงบทบาทของ JETRO ประเทศไทย ในการให้การสนับสนุนการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ให้เกียรติกล่าวรายงาน โดย ดร.ศิริชัย  กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. และให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี โดย ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
ผู้สอบผ่านและรับทุนไปดูงานประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “ประโยชน์ของการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” โดย  คุณวรกร  คุรุวงศ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ คุณธรรมวัฒน์  ศาสตร์เวช System Engineer,Lao Project Division, TT Network Integration (Thailand) Co.,Ltd.  ให้เกียรติร่วมบรยาย เพื่อสร้างความตระหนักและจูงใจให้เห็นความสำคัญในการสอบและโอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรด้านไอทีในประเทศไทย.

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมือาชีพ รุ่นที่ 13

     เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมือาชีพ รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  "คิดและ สร้าง Infographic แบบมืออาชีพ จากผู้ผลิต Infographic มืออาชีพของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ" 

     โดยภายในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง จากข้อมูลที่กระจัดกระจาย มีการรวบรวมผ่านขั้นตอนการย่อย การจัดกลุ่ม เทคนิคการนำเสนอที่ทำให้มีความน่าสนใจ จนถึงขั้นตอนการสร้างข้อมูลเป็นภาพได้อย่างสวยงามและที่สำคํัญเข้าใจง่ายและเร็ว โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาค Creative และ ภาค Design

Read more...

NSTDA Academy จัดสัมมนา "Ready for EV Community 2017"

          เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดสัมมนา "Ready for EV Community 2017" ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 38 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

          การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้รถหรือประชาชนที่สนใจ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้เห็นโอกาสและทิศทางอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล่าสุด การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง มาตราฐานการทดสอบ ความปลอดภัยในการใช้งาน และนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

          การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวนแล้วกว่า 90 ท่าน

หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/evseminar2017-1

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป