• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

หลักสูตร Service Design Thinking in Action รุ่นที่ 2 สร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่าง เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Service Design Thinking)

        “Service Design Thinking” คือ การประสานเครื่องมือและชุดความคิดของการออกแบบบริการ (Service Design) และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างและตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยงจาก Unknown Factor ต่างๆ ที่มีอยู่ นอกจากนี้ เครื่องมือและชุดคิดแบบนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีการซื้อซ้ำหรือบอกต่อกันไป สามารถประยุกต์ใช้งานในองค์กร และเพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

       "Service Design Thinking in Action" เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking มุ่งเน้นการเรียนรู้เครื่องมือหลักที่สำคัญ และวิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ รวมทั้งได้ลงมือฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจากกรณีศึกษาจริง

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "IoT สำหรับนักพัฒนา รุ่นที่ 2 (Internet of Things for Developer: IoTD2)"

         เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "IoT สำหรับนักพัฒนา รุ่นที่ 2 (Internet of Things for Developer)" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน

          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผศ.ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้จะ นำเสนอแนวคิดการต่อยอดการประยุกต์ใช้งาน IoT ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์และการประมวลผลข้อมูล ซึ่งภายในหลักสูตรจะมีการลงมือปฎิบัติการใช้งาน Platform สำหรับระบบงาน IoT ในการสาธิตการประยุกต์ใช้งาน IoT ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และรายได้ใหม่ๆ ในธุรกิจ รวมถึงการลดต้นทุนและสร้างข้อได้เปรียบด้านต่างๆ โดยยกตัวอย่างจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการรถโดยสารสาธารณะ ร้านอาหารและบริการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ IoT ในธุรกิจต่างๆ ตลอดจนสามารถต่อยอดงานธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตได้

 

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรม Business Model Canvas ใน "โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่"

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน "โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่" จัดฝึกอบรมหลักสูตร Business Model Canvas ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ รุ่นที่ 1 โดย ดร. ศศิพร อุษณวศิณ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม 27 คน

          การอบรมนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งนำแนวคิดการทำธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการผ่านนวัตกรรมการบริการ โดยใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้เครื่องมือ Business Model Canvas ในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเชิงบริการ และออกแบบโมเดลธุรกิจด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามหลักแนวคิดของวิทยาการบริการ หรือ Service Science

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2560

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2560 รอบเดือนเมษายน

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 515 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,230 คน แบ่งออกเป็น

      ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 2 คน จากผู้เข้าสอบ 59 คน

      ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 513 คน จากผู้เข้าสอบ 1,171 คน

 ***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

  เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%    

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Composite Product Creation by 3D Printing Technology: CPC2)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Composite Product Creation by 3D Printing Technology: CPC2) ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ

          การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติกับการประยุกต์ใช้วัสดุคอมโพสิตในงานพิมพ์สามมิติ และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจในการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตในประเทศไทย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 16 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมรุ่นพิเศษ "Art of Data Science" ให้กับ บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จก.

          เมื่อวันที่ 16 พฤษาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมรุ่นพิเศษ หลักสูตร Art of Data Science ให้กับ บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร ผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการตลาด รวมไปถึงฝ่ายจัดซื้อ รวมจำนวน 40 ท่าน ณ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นนี้ จึงได่จัดอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ทักษะ ด้าน Data Science และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด ซึ่ง บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีขั้นกลางรายหลัก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ที่มีการรวมธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีศูนย์ปฏิบัติการ 66 แห่ง ใน 21 ประเทศ 4 ทวีป สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก

Read more...

โครงการประกวด ITCi Award

          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เปิดเวทีส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ITCi Award หัวข้อ “นวัตกรรมสําหรับบ้านผู้สูงวัย” อุปกรณ์ช่วยภายในบ้านเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ (Independent living) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษในการใช้พื่นที่ทํางานและเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมใช้ครบครันที่มารวมตัวกันใน “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center, ITC)” แห่งใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นโดย 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mtec.or.th

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป