• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดอบรมรุ่นพิเศษ "Business Process Modeling and Service Design Thinking: BPM" สำหรับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

          หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Thinking) และการปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process) ด้วยแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management Software (BPMN 2.0) ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรให้คล่องตัวขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและความพึงพอใจให้กับทั้งลูกค้า และเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขององค์กร โดยเน้นการออกแบบขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ ทรัพยากร และเทคโนโลยี และขจัดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน สร้างการสอดประสานระหว่างทีมงาน โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้เชิงปฎิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบ Process Web Application ด้วยมาตรฐานภาษา BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation เวอร์ชั่น 2.0) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้เครื่องมือ Bizagi BPM Software ที่ใช้งานง่ายและเหมาะสมทั้งกับบุคลากรที่เป็นทั้งคนไอทีและบุคลากรด้านบริหาร สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจด้วยการงานร่วมกันของทีมกลยุทธ์ธุรกิจและทีมไอซีที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคไอซีทีขั้นสูง

Read more...

การติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาการ สวทช.

          ด้วยสถาบันวิทยาการ สวทช. เริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ระหว่างวันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 - วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560 อาจส่งผลให้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ไม่สามารถใช้การตามปกติเป็นบางครั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อสถาบันฯได้ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 0 2644 8150 กรุณาติดต่อที่เบอร์ 0 2564 7000 ตามด้วยเบอร์ต่อที่ท่านทราบ หรือส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สถาบันวิทยาการ สวทช.

Auto Parts Tech Day 2017

          อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทยจัดงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2560 หรือ Auto Parts Tech Day 2017 ในหัวข้อ “ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอนาคต: อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
Read more...

หลักสูตร Service Design Thinking in Action รุ่นที่ 2 สร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่าง เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Service Design Thinking)

        “Service Design Thinking” คือ การประสานเครื่องมือและชุดความคิดของการออกแบบบริการ (Service Design) และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างและตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยงจาก Unknown Factor ต่างๆ ที่มีอยู่ นอกจากนี้ เครื่องมือและชุดคิดแบบนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีการซื้อซ้ำหรือบอกต่อกันไป สามารถประยุกต์ใช้งานในองค์กร และเพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

       "Service Design Thinking in Action" เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking มุ่งเน้นการเรียนรู้เครื่องมือหลักที่สำคัญ และวิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ รวมทั้งได้ลงมือฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจากกรณีศึกษาจริง

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "IoT สำหรับนักพัฒนา รุ่นที่ 2 (Internet of Things for Developer: IoTD2)"

         เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "IoT สำหรับนักพัฒนา รุ่นที่ 2 (Internet of Things for Developer)" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน

          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผศ.ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้จะ นำเสนอแนวคิดการต่อยอดการประยุกต์ใช้งาน IoT ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์และการประมวลผลข้อมูล ซึ่งภายในหลักสูตรจะมีการลงมือปฎิบัติการใช้งาน Platform สำหรับระบบงาน IoT ในการสาธิตการประยุกต์ใช้งาน IoT ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และรายได้ใหม่ๆ ในธุรกิจ รวมถึงการลดต้นทุนและสร้างข้อได้เปรียบด้านต่างๆ โดยยกตัวอย่างจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการรถโดยสารสาธารณะ ร้านอาหารและบริการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ IoT ในธุรกิจต่างๆ ตลอดจนสามารถต่อยอดงานธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตได้

 

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรม Business Model Canvas ใน "โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่"

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน "โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่" จัดฝึกอบรมหลักสูตร Business Model Canvas ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ รุ่นที่ 1 โดย ดร. ศศิพร อุษณวศิณ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการทำธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม 27 คน

          การอบรมนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งนำแนวคิดการทำธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการผ่านนวัตกรรมการบริการ โดยใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้เครื่องมือ Business Model Canvas ในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเชิงบริการ และออกแบบโมเดลธุรกิจด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามหลักแนวคิดของวิทยาการบริการ หรือ Service Science

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2560

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2560 รอบเดือนเมษายน

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 515 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,230 คน แบ่งออกเป็น

      ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 2 คน จากผู้เข้าสอบ 59 คน

      ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 513 คน จากผู้เข้าสอบ 1,171 คน

 ***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

  เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%    

 

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป