• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาต้นแบบนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลอดจนการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ตลาดด้วยกระบวนการ Design Thinking"

 

        ปิดการฝึกอบรมไปอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับ “โครงการสร้างและพัฒนาต้นแบบนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลอดจนการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ตลาดด้วยกระบวนการ Design Thinking” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาการ (NSTDA Academy) และศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-FIH)

Read more...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร วศร.9

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9 (Railway Engineering Training Course: REN9)

         ตามที่ สถาบันวิทยาการ สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9” (วศร.9) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 8 สิงหาคม 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 1)”

          เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 1)” ณ ห้องเอ็กเซคคลูทีฟ 1-2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 35 ท่าน
          ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อประเภทต่างๆ มามากกว่า 10 ปี และอีกทั้งยังเป็นวิทยากรหลักสูตร infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศกับวิกฤตสุขภาพที่คนไทยจะต้องแลก” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำสื่อ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนในรุ่นต่อไป (Click)

 

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (Secutiry Operations Center: SOC2)

          เมื่อวันที่ 23 - 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (Security Operations Center: SOC2)" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด และคุณเจษฎา ทองก้านเหลือง ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยบริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 37 ท่าน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานในการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย แนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center : SOC) และฝึกปฏิบัติเข้มข้นในการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และปฏิบัติได้จริง

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 4 (FEC4)

           เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรม “หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 4 (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC4)" ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส  ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 29 ท่าน
          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย การฝึกอบรมนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า ของ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ณ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ และการศึกษาดูงานการออกแบบและผลิตสถานีประจุไฟฟ้า ณ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          หน้าเว็บไซต์ของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/energy/fec2019-1

Read more...

การอบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย (GPD) สวทช. และ Society of Automotive Engineering of Japan (JSAE) จัดการอบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019 เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

          หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรทางด้านยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีในประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจัดในประเทศไทยครั้งแรกปี 2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องการออกแบบ ระบบภายในของเครื่องยนต์ มาตรฐานความปลอดภัย การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

          โดยในปี 2019 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้นกว่า 90 คน ทั้งจากบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันยานยนต์ของประเทศ อาทิ บริษัทฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด, บริษัทฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด, บริษัททรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัทไอซิน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันยานยนต์ เป็นต้น

NSTDA Academy มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สวทช. โดย สถาบันวิทยากร สวทช. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สอบผ่าน ประจำปี 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ในปี 2561 มีผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) จำนวน 304 คน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

level 1: Information Technology Passport Examination (IP) จำนวน 301 คน
level 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) จำนวน 2 คน
level 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP) จำนวน 1 คน

พิธีมอบประกาศนียบัตร จัดขึ้นในงานการประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 15 NAC 2019
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรในงาน NAC ทั้งหมดจำนวน 114 คน
และมีผู้เข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรในวันงานทั้งสิ้นจำนวน 73 คน

 ในปี 2561 ประเทศไทยมีผู้ทำคะแนนสอบ 3 อันดับสูงสุดใน 6 ประเทศ ของ ITPEC จำนวน 7 คน ดังนี้
ระดับ AP จำนวน 1 คน ได้แก่ นายณธรรม ธรรมาณิชานนท์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ระดับ IP จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. นางวชิราพร ฤทธิ์ฉ่ำ จาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2. นายภัทรกฤต เหมือนสุ่ม จาก บริษัท คอมพิวเตอร์ซายน์ จำกัด
3. นาย พิชิตชัย แย้มศรีบัว จาก ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก
4. นายยศพัทธ์ ศรีวิสทิยกุล จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
5. นายวรรษดนย์ กลิ่นระรวย จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
6. นางมนธวัล ดอนกลาง  จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โดยปี 2019 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ITPEC Top Gun Program ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก IPA ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประเทศไทย ได้ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน
ได้แก่ นายณธรรม ธรรมาณิชานนท์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผูู้สอบผ่านระดับ AP และ
นายวิจิตร เชื้อบุปผา จาก บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ผู้สอบผ่านระดับ FE

ทั้งนี้ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที จัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป