Railway Engineering Training Course: REN


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8
(Railway Engineering Training Course: REN8)
โดยท่านสามารถดูตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.nstdaacademy.com

หลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8
(Railway Engineering Training Course: REN8)

Key Highlights:

 • เป็นหลักสูตรเดียวที่ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางอย่างครบทุกแง่มุม ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ
 • มุ่งเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริง
 • ศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญระดับประเทศและต่างประเทศ
 • เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ด้านระบบรางจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเพื่อให้การพัฒนาระบบขนส่งทางรางเป็นไปอย่างยั่งยืน เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า ระยะแรกนำเข้าเทคโนโลยีทั้งหมด ระยะที่สองนำเข้าเฉพาะเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ เช่น ตัวรถกับเครื่องยนต์ ระบบอาณัติสัญญาณ สำหรับส่วนอื่นที่สามารถประกอบเองได้ภายในประเทศ เช่น อะไหล่บางประเภท งานโยธา เหล่านี้ ให้ใช้วัสดุในประเทศ จนถึงระยะสุดท้ายที่สามารถผลิตเองภายในประเทศได้ทั้งหมด เพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานให้มีรายได้ทุกภาคส่วนการผลิต รวมถึงเป็นการส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะบุคลากร เทคโนโลยี และการผลิต ซึ่งจะทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

          ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของระบบขนส่งทางรางในอนาคต และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวอย่างมีบูรณาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ และสถาบันวิทยาการ สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมมือกันจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง โดยความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการอยู่ภายใต้หลักการและเหตุผล ๒ ส่วนหลัก ดังนี้

 1. เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศ
 2. เพื่อยกระดับความสามารถของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง

วัตถุประสงค์การจัดหลักสูตร

 1. เพื่อขยายฐานความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางให้ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมาย นักวิชาการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและผู้สนใจเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางราง
 2. เพื่อปูพื้นความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางแก่กลุ่มผู้นำทางความคิดของประเทศซึ่งสามารถจะนำไปขยายผลให้เกิดการเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางในวงกว้าง
 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางของประเทศโดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัยต่างๆ
 4. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง
 5. สร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีความรู้เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางทั้งหน่วยงานด้านนโยบาย หน่วยงานเจ้าของโครงการรถไฟฟ้า หน่วยงานเดินรถ สถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ที่จะร่วมกันทำงานในด้านต่างๆ ของระบบขนส่งทางรางอย่างมีบูรณาการ เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ยั่งยืนด้วยตนเองโดยพึ่งพาต่างชาติน้อยลงในอนาคตและมีเป้าหมายให้เกิดอุตสาหกรรมการประกอบหรือผลิตรถไฟโดยใช้วิศวกร ช่างฝีมือ ที่เป็นคนไทยและชิ้นส่วนที่ผลิตได้ในประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
 2. ผู้ประกอบการเดินรถไฟและเครือข่ายในด้านการขนส่งระบบราง
 3. ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ
 4. ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยด้านงานวิศวกรรมต่างๆ
 5. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านระบบขนส่งทางราง

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2561
 • ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครส่งให้กับ สวทช. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
 • คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการระบบรางฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับระบบขนส่งทางราง
 2. ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านระบบขนส่งทางราง
 3. สามารถ ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 4. พร้อมให้ความร่วมมือกับ สวทช. และสวทน. ในการพัฒนาระบบรางของประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 144 ชั่วโมง/24 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และเสวนา 54 9
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 24 4
บรรยาย ประชุมเชิงปฏับัติการ และศึกษาดูงาน
  • ในประเทศ 24 4
  • ต่างประเทศ (ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) 42 7 วัน 5 คืน
รวม 144 24 วันทำการ

 

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

 

 

หมายเหตุ:

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2561 (ฝึกอบรมทุกพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.)

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

          จำนวน 7 วัน 5 คืน (ระหว่างวันที่ 15 - 22 กรกฎาคม 2561)
          ศึกษาดูงานเรื่อง

 1. Rolling Stock
 2. Railway Electrification
 3. Operation & Maintenance
 4. Transit Oriented Development
 5. Railway Logistics
 6. Training Facilities & Training Simulation

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 99,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


          หมายเหตุ

 • เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561
 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการฝึกอบรมในประเทศ) อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ห้องพักคู่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน (สำหรับการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น) เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้องพัก รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
 • อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว
 • ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับกำหนดการ และ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้
 • ตามความเหมาะสม
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถรับประทานอาหารบางมื้อ และหรือไม่ศึกษาดูงานตามรายการ และ/หรือไม่ได้ทำวีซ่า ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างห้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
          เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81893 - 81895
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
ใบสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ
(ในประเทศ)
 
กำหนดการ
(ต่างประเทศ)
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก