Digital Marketing: DIM2

หลักสูตร “Digital Marketing: รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้” รุ่นที่ 2

(Digital Marketing: Know its nature and use effectively)

 

จับชีพจร “Digital Marketing Trends” ในปี 2015 – 2016

 

Key Highlights

 • Digital Marketing Trends to Watch for 2015 – 2016
 • การใช้ Content Marketing ผลักดันธุรกิจให้โดดเด่นเกินใคร
 • การสร้างตัวตนธุรกิจออนไลน์ และการบริหารฐานลูกค้าด้วย Social Media
 • กรณีตัวอย่าง Brand Making & Drama Management

หลักการและเหตุผล

          ในโลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อผู้คนบนโลกใบนี้มากขึ้น เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีการพัฒนาไปมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสไปอย่างมาก เช่น ผู้คนเริ่มชะลอการซื้อคอมพิวเตอร์ลง แต่หันไปซื้ออุปกรณ์จำพวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมากขึ้น เกิดอุปกรณ์ในกลุ่มใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์สวมใส่ได้ (Wearable devices) อย่าง สมาร์ทวอทช์ (Smartwatch) หรือ แว่นตาเออาร์ (AR: Augmented Reality)
          นอกจากนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ อย่างโซเชียลมีเดีย (Social media) ก็ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของคนทั่วไปมากขึ้น
          ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ก็ส่งผลให้รูปแบบการทำการตลาดต้องมีการเปลี่ยนแปลง การตลาดแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาบนโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร หรือการเดินสายโปรโมตสินค้า ที่เป็นรูปแบบเดิมๆ แม้ว่าจะยังได้ผลอยู่ แต่หากองค์กรธุรกิจหรือภาครัฐไม่ปรับตัวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล ทำการตลาดแบบเข้าใจความเป็นดิจิตอล ก็จะส่งผลให้พลาดโอกาสหลายๆ อย่างไปอย่างน่าเสียดาย
          การตลาดดิจิตอลนั้น เป็นมากกว่าแค่การทำการตลาดประชาสัมพันธ์เท่านั้น และส่งผลแก่องค์กรธุรกิจและภาครัฐมากกว่าเพียงแค่การสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) หรือ การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หากแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อขยายขอบเขตความสามารถ สามารถบริหารจัดการได้สะดวกขึ้น และช่วยประหยัดทรัพยากรในการบริหารจัดการ
          อย่างไรก็ดี แม้จะมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่เริ่มก้าวเข้ามาสู่การตลาดในยุคดิจิตอลนี้ แต่ด้วยธรรมชาติที่เปลี่ยนไปของทั้งเทคโนโลยี และช่องทางการสื่อสาร จึงทำให้ผู้ประกอบการ รวมถึงเอเจนซี่ด้านการตลาด จำนวนไม่น้อย ยังไม่สามารถทำการตลาดดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          สถาบันวิทยาการ สวทช. จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Digital Marketing: รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำการตลาดของธุรกิจในยุคดิจิตอลนี้ ให้รู้จักกับเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ในยุคดิจิตอล เพื่อให้สามารถวางแผน และดำเนินการแผนการตลาดในยุคดิจิตอล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กรภาครัฐและธุรกิจ ถึงธรรมชาติของการตลาดดิจิตอล และผลกระทบของการตลาดดิจิตอล ที่มีต่อรูปแบบของการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม
 2. เพื่อสร้างบุคลากรในองค์กรภาครัฐและธุรกิจ ที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพื่อทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอลได้
 3. เพื่อส่งเสริมการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เข้าใจถึงธรรมชาติของการตลาดและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล และผลกระทบของเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารในยุคดิจิตอลที่มีต่อการตลาดและประชาสัมพันธ์
 2. เข้าใจถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารในยุคดิจิตอลต่างๆ พร้อมสามารถนำไปใช้ในการวางแผนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เข้าใจถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. องค์กรภาครัฐ ที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ แก่ประชาชน
 2. องค์กรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจแบบ B2C (Business to Consumer)
 3. ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจการตลาด สื่อสารมวลชน หรือวารสารศาสตร์ ที่สนใจในงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
 4. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
 5. ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการใช้การตลาดและประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล และต้องการคำปรึกษา

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ในระยะเวลา 1 วัน อบรมวันที่ 9 มกราคม 2558 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี และแนวทางในการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในหลักการและมีทักษะที่เพียงพอต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ สร้างและบริหารภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ดังนี้

 1. ทบทวนความเข้าใจเรื่อง Digital Marketing
 2. มองย้อน Digital Marketing เด่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา
 3. การสร้างตัวตนออนไลน์ และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์ด้วย Social Media
 4. ทำไม Content Marketing จึงเป็นสิ่งที่ต้องสนใจและศึกษา
 5. วิเคราะห์แนวโน้ม Digital Marketing ในปี 2015 – 2016

วิทยากรประจำหลักสูตร

 1. คุณคงเดช กี่สุขพันธ์ (@kafaak) บล็อกเกอร์ด้านเทคโนโลยี นักเขียนและวิทยากรด้านเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย และการตลาดประชาสัมพันธ์
 2. คุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย (@charathbank) หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th

ค่าลงทะเบียน

         ท่านละ 3,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรม โฟร์วิงส์
          เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 คลองเตย กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81893 - 81895
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
กำหนดการ
 
หนังสือเชิญ