Green ICT Masterclass: GIM4

หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4
(Green ICT Masterclass: GIM4)

 

FROM BUSINESS AS USUAL TO GREENER ENTERPRISE WITH ICT

 

Key Highlights:

 • มุ่งสร้างองค์ความรู้และวิสัยทัศน์สำหรับผู้บริหารสู่การเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Green ICT เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ
 • มุ่งเน้นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในองค์กร
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายผู้บริหารภาครัฐและเอกชน
 • ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการ Green ICT ของหน่วยงาน
 • ศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำด้าน Green ICT ณ สาธารณรัฐเกาหลี

หลักการและเหตุผล

          Green ICT: กรีนไอซีที หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการและการปฏิบัติการ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ที่มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยหลักการ 1) Greening of ICT: การปรับไอซีทีให้รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในส่วนของไอซีทีเอง และ 2) Greening by ICT การปรับกระบวนการทำงานให้รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ไอซีที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

          ผู้บริหาร C-Level ทั้ง CEO, CIO, CFO รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายองค์กร ล้วนให้ความตระหนักและให้ความสำคัญกับบทบาทของไอซีทีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่นยืนด้วยไอซีที บริบทของ Green ICT ในหน่วยงานเริ่มตั้งแต่วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอซีที  ซึ่งเริ่มจากการผลิต การจัดซื้อ/จัดหา การใช้งาน การบำรุงรักษา จนถึงการกำจัดซากผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมไปถึงประเด็นเรื่องการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การปล่อยแก๊สเรือนกระจก เป็นต้น นอกจาก Green ICT จะคำนึงถึงประเด็นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมแล้ว Green ICT ยังเป็นอีกแนวทางหนึงในการลดต้นทุนของ ICT Operations ได้อีกด้วย

          หลักสูตร Green ICT Masterclass: GIM  “From Business As Usual (BAU) to Greener Enterprise with ICT" จะนำท่านสู่การเป็น Green Enterprise & Low-Carbon Society ด้วยไอซีที ด้วยหลักการและกรณีศึกษาที่เป็นเลิศ อันเป็นที่ประจักษ์แล้วจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งของไทยและต่างประเทศ หลักสูตร GIM เน้นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติ ที่มีประสบการณ์ตรง ในทุกขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอซีที ที่เกิดขึ้นในธุรกิจและองค์กร เริ่มตั้งแต่ Green ICT Sourcing, Operation, Services กระทั่งถึง End of ICT Life Management

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับตัวเองและองค์กรไปในแนวทาง Green Initiatives รับทราบสถานภาพปัจจุบันของการพัฒนา Green ICT ของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็น Green ICT Change Agent เพื่อนำองค์กรสู่การเป็น Green Enterprise และ Low-Carbon Society ด้วย ICT ต่อไป

 

From Business as Usual to
Greener Enterprise with ICT

Adapted from the Extent of Green IT Adoption and its Driving and Inhibiting Factors:
An Exploratory Study, Alemayehu Molla, School of Business information Technology, RMIT University

วัตถุประสงค์

          มุ่งสร้างองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ด้าน Green ICT สำหรับผู้บริหาร เพื่อการเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง พร้อมที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Green ICT เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ระดับผู้อำนวยการศูนย์/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้บริหารระดับกลางที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดหลักสูตร Executive Education Program ของสถาบันวิทยาการ สวทช. ได้แก่

          2.1. ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Governance Masterclass for ICT Director: EGM)
          2.2. การจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (ICT Management for Non-ICT Executive: NIT)
          2.3. การจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที (ICT Management for ICT Manager: ITM)
          2.4. Green ICT เพื่อการสร้างสรรค์สังคมลดคาร์บอน (Green ICT towards Low-Carbon Society: G2S)

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวม 102 ชั่วโมง/17 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 54 9
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 2
บรรยาย ประชุมเชิงปฏับัติการ และศึกษาดูงาน
•   ในประเทศ (กรุงเทพมหานคร) 6 1
•   ต่างประเทศ (ณ สาธารณรัฐเกาหลี)
30 5 วัน 4 คืน
รวม 102 17 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

 1. Green ICT Proactive Leader & Change Management
 2. Principle of Climate Change & the Impact from ICT
 3. Principle of Green ICT
 4. Green ICT Strategies, Policies, and Adoption
 5. Green ICT Sourcing
 6. Green ICT Operations
 7. Green ICT Services
 8. End of ICT Life Management
 9. Green ICT Best Practices
 10. Service Science and Service Innovations: Green for Business Process Improvement
 11. การศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำด้าน Green ICT ในประเทศ
 12. การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

         หมายเหตุ:

 1. สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประสบการณ์จากผู้บริหาร

 ระยะเวลาของหลักสูตร

         ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 4 กันยายน 2558 (ฝึกอบรมทุกวันศุกร์) เวลา 09.00 - 16.30 น.

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

          จำนวน 5 วัน 4 คืน (ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558)
          ศึกษาดูงานเรื่อง

 1. Sourcing: Green ICT Policy and Promotion
 2. Operations: Green of ICT
 3. Services: Green by ICT
 4. End of ICT Life Management: Green Electronics

ค่าลงทะเบียน

          139,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

          หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ) อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ห้องพักคู่ (สำหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ) เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การศึกษาดูงานต่างประเทศ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
          เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center 0 2644 8150 ต่อ 81893 - 81895
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ