Green for Executives: G4X4

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4
(Green for Executives: G4X4)

 

Key Highlights:

 • มุ่งสร้างองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ใหม่ด้าน Green สำหรับผู้บริหาร และการเป็น Green Business Change Agent ในการนำองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ
 • มุ่งเน้นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในองค์กร
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยแนวทางสีเขียว
 • ศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำ ณ ประเทศเยอรมัน

หลักการและเหตุผล

          เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก โดยมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถสร้างงาน สร้างเงิน ลดคาร์บอน และลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้

          ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจมีสัดส่วนของการเติบโตแบบกรีนมากขึ้น  ธุรกิจด้านกรีน (Green Business) กำลังจะกลายเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ในอนาคต การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบกรีนกำลังถูกมองว่าจะช่วยสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ผลประกอบการดีขึ้น อีกทั้งทำให้สาธารณชนตระหนักด้วยว่ากิจการให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

          ผู้บริหารระดับสูง (Top Executives) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร ล้วนให้ความตระหนักและให้ความสำคัญกับบทบาทขององค์กรในการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) ภายใต้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร (Green for Executives: G4X - Paving the Way for Greener Economy) จะนำท่านสู่การเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ และขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Initiatives) สู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) ด้วยหลักการและกรณีศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practices) เน้นการแบ่งปัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักบริหาร ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติ ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการนำองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว

ปรัชญาและแนวความคิดของหลักสูตร

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ เหตุผล และความจำเป็นที่ต้องปรับตัวเองและองค์กรไปในแนวทางของ Green Initiatives และการเป็น Green Business Change Agent เพื่อนำองค์กรสู่การเป็น Green Enterprise และ Low-Carbon Society

วัตถุประสงค์

          มุ่งสร้างองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ใหม่ด้าน Green สำหรับผู้บริหาร และการเป็น Green Business Change Agent ในการนำองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)/เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Economy)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Executives) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CIO, CEO, COO)
 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดหลักสูตร Executive Education Program ของสถาบันวิทยาการ สวทช. ได้แก่
          2.1 ผู้บริหารเทคโลโนยีสารสนเทศระดับสูง ตามมติ ค.ร.ม. (CIO)
          2.2 ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Governance Masterclass for ICT Director: EGM)
          2.3 ไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT Masterclass: GIM)
          2.4 ผู้บริหารการจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (ICT Management for Non-ICT Executive: NIT)

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 90 ชั่วโมง/15 วันทำการ

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 39 6.5
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
กรณีศึกษา: การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยแนวทางสีเขียว 3 0.5
บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
•   ในประเทศ
6 1
•   ต่างประเทศ (ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอมัน)
42 7 วัน 6 คืน
รวม 90 15 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วยวิชาหลัก ดังนี้

 1. New Paradigm Shift to Green Business Change Agent and Change Management
 2. Current Status, Readiness, and Trend of Global and Thailand Green Economy
 3. Green Economy in the Context of Sustainable Development
 4. Role of Green Science and Technology for Green Enterprise and Low-Carbon Society
 5. Green Tools, Green Processing, and Green Innovations
 6. Green Logistics and Supply Chain
 7. Greening of Markets and Green Procurement
 8. Sustainable Energy Solutions: Energy Efficiency &  Renewable/Alternative Energy
 9. Green ICT Strategies and Adoption
 10. Service Science & Services Innovations for Green Business Process Improvement
 11. Green Business Excellence
 12. Practical Guidelines toward Green Enterprise
 13. การศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำในประเทศด้าน Green Initiative
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอมัน

         หมายเหตุ:

 1. สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประสบการณ์จากผู้บริหาร

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 21 สิงหาคม 2558 (ฝึกอบรมทุกวันศุกร์) เวลา 09.00 - 16.30 น.

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอมัน

          จำนวน 7 วัน 6 คืน (ระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2558)
          ศึกษาดูงาน เรื่อง

 1. Sustainable City/Green Business Excellence
 2. Sustainable Energy Solutions
 3. Green Innovation
 4. Green Transportation
 5. Green ICT

ค่าลงทะเบียน

          230,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

          หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ) อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ห้องพักเดี่ยว (สำหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ) เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การศึกษาดูงานต่างประเทศ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
          เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center 0 2644 8150 ต่อ 81893 - 81895
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ