วิธีการชำระเงิน

 

1) ชำระเงิน โดย
       โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์
           ชื่อบัญชี: มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หรือ Foundation for Thailand Productivity Institute
           เลขที่บัญชี: 210-0-50861-9 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0994000020724
       สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
       ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

2) กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip)
พร้อมระบุชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์, E-mail เพื่อยืนยันการชำระเงิน โดย

      
โทรสาร: 0 2619 8098
      
สแกนหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) สอบถามข้อมูลการยืนยันการชำระเงินได้ที่
           คุณพัชรวรรณ และคุณพรพิมลพรรณ
           โทรศัพท์หมายเลข 0 2619 5500 ต่อ 466 - 467
           E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ

  • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มิฉะนั้นสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
  • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีขอวีซ่าไม่ผ่าน
  • กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม