Life Cycle Assessment: LCA

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment: LCA)

หลักการและเหตุผล

          จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อันเกิดจากสภาวะเรือนกระจกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตและการอยู่รอดของมนุษย์ในอนาคต ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ รวมถึงภาคประชาชน ได้หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจต่อการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (Green House Gas) รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองมากขึ้น

          การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การนำมาใช้ใหม่หรือการแปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)” ขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการนำหลักการประเมินนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การจัดการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ
 2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
 3. เพื่อนำไปสู่การจัดการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ และสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เข้าใจหลักการและแนวคิดการประเมินวัฏจักรของชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นกลไกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 2. ปฏิบัติตามหลักการคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. ปรับใช้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตให้มีการลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และลดปริมาณของเสียที่จะถูกปล่อยทิ้งออกมา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในด้านวิศวการ
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านวิศวกรรมหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติหรือมีประสบการณ์เหมาะสมในการพัฒนาเป็นผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำด้านวิศวการอย่างน้อย 5 ปี
 3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานเชิงวิศวกรรม
 4. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
 5. ผู้ชำนาญการในภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีตำแหน่งหน้าที่บ่งบอกถึงความชำนาญในสาขาที่เหมาะสม
 6. ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างที่ปรึกษาด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ภายในองค์กร

ระยะเวลาของหลักสูตร

         ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2557 ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการ ตลอดระยะเวลา 3 วัน (21 ชั่วโมง)

โครงสร้างหลักสูตร

          ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้เรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ตามหลักมาตรฐาน ISO 14040s ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ โดยการมองถึงหลักความคิดของ Life Cycle Thinking เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน หรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้

 1. สถานการณ์สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 2. หลักการ แนวคิด และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิต
 3. การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิต
 4. การเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการ
 5. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 6. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต
 7. ฝึกปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
 8. ฝึกปฎิบัติการการใช้โปรแกรม Sima-Pro

ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

          ผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคล รับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ค่าลงทะเบียน

 • ท่านละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  โปรโมชั่น หากท่านลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร (หลักสูตร LCA + หลักสูตร CFP)
  ท่านจะได้รับส่วนลดทันที 15 % เหลือชำระเพียง 20,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
          เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81893 - 81895
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ