Eco-efficiency Assessment of Product Systems: EAP

 

หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2

(Eco-efficiency Assessment of Product Systems: EAP2)

 

“Eco-efficiency” is a practical tool for the business sector
to achieve greater value with lower adverse environmental impacts.


By UN ESCAP
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/785eco.pdf

 

Key Highlights:

 • เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 • เข้าใจหลักการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์
  ตามมาตรฐาน ISO 14045:2012
 • ฝึกปฏิบัติประเมินเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
 • นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร

หลักการและเหตุผล

          การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผนวกมุมมองของการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงาน ทรัพยากร และการจัดการสารเคมีและของเสีย ของการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ เทียบกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ เพื่อสะท้อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD) ตามมาตรฐาน ISO 14045 ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินสามารถนำไปเปรียบเทียบสถานภาพขององค์กรตนเองที่แสดงแนวโน้มของการใช้ทรัพยากร พลังงานหรือวัตถุดิบหรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อสถานภาพขององค์กรและสามารถนำไปใช้กำหนดบทบาทเชิงนโยบายของกลยุทธ์ขององค์กรสำหรับการดำเนินงานในอนาคตได้ ใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาด ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

          ประเทศไทยได้ดำเนินการตามแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นผู้ขับเคลื่อนและดูแล ซึ่งได้เห็นชอบแนวทางดำเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สอดรับกับการประชุมในระดับนานาชาติ โดยในปี 2560 สหประชาชาติจัดอันดับ SDGs ให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 55 จาก 150 กว่าประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อรองรับตามแนวทางของ กพย. และพิจารณากำหนดตัวชี้วัด “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)” เป็นตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้เริ่มการพิจารณาระยะที่ 1 แล้วในปี 2561 ที่ผ่านมา แต่จากผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในช่วงระยะที่ 1 มีเพียงไม่กี่หน่วยงานที่ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากรัฐวิสาหกิจทั้งสิ้นมากกว่า 50 หน่วยงาน สำหรับในภาคเอกชนได้มีการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้เป็นตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่สำหรับการใช้เครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กรต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems) ตามมาตรฐาน ISO 14045:2012
 2. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจให้สามารถดำเนินการตามแนวทางของประเทศไทย
 3. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ให้สามารถนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. มีมุมมองในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเครื่องมือชนิดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
 2. ได้รู้จักตัวชี้วัดในระดับสากล
 3. ได้ตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อองค์กรและประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
 2. วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาคเอกชน
 3. นักวิชาการ และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems) ตามมาตรฐาน ISO 14045:2012 เรียนรู้ข้อกำหนด การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการประเมิน ประกอบด้วยการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
 บรรยาย และกรณีศึกษา 12 1.75
 แบบฝึกปฏิบัติ 2 0.25
รวม 14 2 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment of Products)
 2. ที่มาและความสำคัญของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency Assessment)
 3. หลักการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรฐกิจ ตามมาตรฐาน ISO 14045:2012
 4. แบบฝึกปฏิบัติ (Workshop)

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

          ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรฐกิจ

ระยะเวลาหลักสูตร

       ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563

 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2563: พื้นฐานหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA)
 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2563: หลักการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์

ค่าลงทะเบียน

Package รายละเอียด ค่าลงทะเบียน (บาท)
A หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems)
[อบรมระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563]

พิเศษ!!! ชำระเงินภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รับส่วนลด 10%
              เหลือชำระเพียง 10,800 บาท
12,000
B ฝึกอบรมหัวข้อ “หลักการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรฐกิจ”
[อบรมวันที่ 24 กรกฎาคม 2563]

***ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) แล้วเท่านั้น**
7,000

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


หมายเหตุ:
หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายอักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าวทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
          เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์), 81904 (คุณสุรีย์)
          คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1825 5143
          คุณสุรีย์ สุขคู เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 7078 6282
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ