Carbon Footprint of Products: CFP

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์”
(Carbon Footprint of Products: CFP)

 

หลักการและเหตุผล

          การปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้พลังงาน การเกษตร การพัฒนาและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าและการทำลายสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่นๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิต ภาคบริการในฐานะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม รวมถึงภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค

          จากความตื่นตระหนกถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจต่อการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (Green House Gas: GHG) หรือที่เรียกว่า Carbon Profile (ข้อมูลรวมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์) คือ ปริมาณรวมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สเรือนกระจกอื่นๆ อาทิ แก๊สมีเทน แก๊สหัวเราะ เป็นต้น ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ตามข้อกำหนด ISO 14040) ตลอดวัฏจักรชีวิต

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้ตระหนักความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาหลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)” เพื่อเร่งสร้างบุคลากรให้เกิดความชำนาญตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีข้อมูลการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันในตลาดโลก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างบุคลากรที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทย
 2. เพื่อศึกษาและคำนวณปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
 3. เพื่อนำข้อมูลปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ได้ไปขอการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ซึ่งให้การรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 4. เพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้จากการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ไปพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นกลไกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 2. เข้าใจและปฏิบัติตามหลักการคำนวณปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
 3. ปรับใช้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตให้มีการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้น้อยลง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในด้านวิศวกรรม
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านวิศวกรรมหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติหรือมีประสบการณ์เหมาะสมในการพัฒนาเป็นผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำด้านวิศวการอย่างน้อย 5 ปี
 3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานเชิงวิศวกรรม
 4. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
 5. ผู้ชำนาญการในภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีตำแหน่งหน้าที่บ่งบอกถึงความชำนาญในสาขาที่เหมาะสม
 6. ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างที่ปรึกษาด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ภายในองค์กร

ระยะเวลาของหลักสูตร

         ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการ ตลอดระยะเวลา 3 วัน (21 ชั่วโมง)

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการและสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย และเพื่อนำไปสู่การแสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้

          1. ที่มาและหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์
          2. หลักการพื้นฐานและแนวคิดการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพรินต์
          3. ขั้นตอนการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพรินต์
          4. การจัดทำข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ (Product Category Rules, PCRs)
          5. แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของประเทศไทย
          6. ฝึกปฏิบัติการคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

          ผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคล (Registered CFP Verifier) รับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ค่าลงทะเบียน

 • ท่านละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
  หากท่านลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร (หลักสูตร LCA + หลักสูตร CFP)
  ท่านจะได้รับส่วนลดทันที 15 % เหลือชำระเพียง 20,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
          เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์), 81904 (คุณสุรีย์)
          คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1825 5143
          คุณสุรีย์ สุขคู เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 7078 6282
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ