วิธีการชำระเงิน

 

1) ชำระเงิน โดย
       โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
           ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
           เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0
       สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

2) กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip)
พร้อมระบุชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์, E-mail เพื่อยืนยันการชำระเงิน โดย

       โทรสาร: 0 2644 8110
       สแกนหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) สอบถามข้อมูลการยืนยันการชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน
           โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81904 คุณสุรีย์
           สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
           อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6
           73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ

  • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
  • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%