Carbon Footprint for Organization: CFO

หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 2

(Carbon Footprint for Organization: CFO2)

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจาก

หลักการและเหตุผล

          การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน การขนส่ง การทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ การตัดไม้ทำลายป่า การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างตื่นตัวที่จะดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น หลายประเทศมีการคำนวณหาปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์เพื่อติดตามตรวจสอบและรายงานผลการปล่อยหรือดูดกลับแก๊สเรือนกระจก ตลอดจนพยายามที่จะหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

          การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงข้อมูลการปล่อยและดูดกลับแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรทั้งการผลิตและการบริการขององค์กร สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับหน่วยงาน บริษัท โรงงาน ระดับอุตสหากรรม และระดับประเทศ อีกทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้น และช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่ภาครัฐต้องรายงานปริมาณการปล่อยและดูดกลับแก๊สเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทย (อ้างอิงจากเอกสารแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของ อบก.)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และสามารถประเมินหาปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยของ อบก.
 2. เพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรได้
 3. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์หาแหล่งปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (Hot Spot) และหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. เข้าใจหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยของ อบก. และสามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้
 2. สามารถปรับใช้ความรู้ที่ได้รับในการวิเคราะห์หาแหล่งปลอยแก๊สเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (Hot Spot) และหาแนวทางการกำหนดมาตรการหรือการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 3. ขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรทั้งในประเทศไทยและในเวทีการค้าโลก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. บุคลากรในระดับผู้บริหาร  ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ในหน่วยธุรกิจ หน่วยการผลิต หรือหน่วยกิจกรรม ของบริษัท ห้างร้าน สำนักงาน กิจการ โรงงาน หน่วยราชการ หรือสถาบันที่ต้องการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร และนำผลการประเมินไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือกำหนดมาตรการลดแก๊สเรือนกระจก
 2. ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างทีมงานด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ภายในองค์กร
 3. ผู้ที่มีบทบาทรับผิดชอบต่อข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนการจัดทำข้อมูลแก๊สเรือนกระจกขององค์กร
 4. ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ผู้ควบคุมหรือผู้ดูแลโครงการแก๊สเรือนกระจกขององค์กร

ระยะเวลาของหลักสูตร

          อบรมระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558 ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งหมด 14 ชั่วโมง หรือ 2 วัน

โครงสร้างหลักสูตร

          ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยของ อบก. พร้อมกรณีศึกษา/ตัวอย่างการประเมิน และฝึกปฏิบัติคำนวณหาปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพรินต์
 2. กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ (Case Study)
 3. เกณฑ์และวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยของ อบก.
 4. รายละเอียดเอกสารสำหรับการขอขึ้นทะเบียน CFO ตามรูปแบบของ อบก.
 5. กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยของ อบก.

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผศ. ดร.หาญพล พึ่งรัศมี ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
TGO's Registered Validation and Verification Body
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าลงทะเบียน

 • ท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • โปรโมชั่นพิเศษ!! หากท่านชำระเงินภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558
  รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
          เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81893 - 81895
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
กำหนดการ