Fundamental Solar Farm Business: FSB3

หลักสูตร “ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”

(Fundamental Solar Farm Business: FSB3)


“Solar Farm” ธุรกิจพลังงานสะอาด โอกาสใหม่ที่ยั่งยืน


หากคุณต้องการความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm
หลักสูตรนี้มีคำตอบให้คุณ!!

Key Highlights:

 • ศึกษาดูงานกิจการ Solar Farm ชั้นนำในประเทศจีน ซึ่งมีขนาดใหญ่ติดอันดับ Top Ten ของโลก
 • เรียนรู้และเข้าใจการทำธุรกิจ Solar Farm อย่างครบวงจร (ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการบำรุงรักษา)
 • เรียนรู้เทคโนโลยี Solar Cell ที่ทันสมัยล่าสุด และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • สัมผัสและเก็บเกี่ยว Best Practices ของการดำเนินธุรกิจ Solar Farm อย่างใกล้ชิด

หลักการและเหตุผล

          พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งมีอยู่จำนวนมหาศาลและสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ถือเป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่กำลังจะหมดลง ดังนั้นหากมนุษย์สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก

          ปัจจุบัน ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า “โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)” กำลังเป็นที่สนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นในอนาคตภายใต้ธุรกิจใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมจากภาครัฐ ซึ่งมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนด้วยการเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนหรือการรับซื้อไฟฟ้าในอัตราพิเศษ (Feed-in Tariff) อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร ทำให้มีช่วงเวลาในการรับแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับแสงอาทิตย์เฉลี่ยวันละประมาณ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าประเทศทางแถบยุโรปที่มีค่าเฉลี่ยเพียงวันละ 3 - 4 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการรับพลังงานแสงอาทิตย์และเหมาะต่อการทำธุรกิจ Solar Farm เป็นอย่างมาก

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน (Fundamental Solar Farm Business: FSB)” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Solar Farm ในประเทศไทย โดยสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm การวางแผนธุรกิจที่ดี การลงทุน การสนับสนุนทางการเงิน การออกแบบ เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ การติดตั้ง การวางระบบ และการบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและการสัมผัสกับ Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Solar Farm ในประเทศไทย
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm การวางแผนธุรกิจที่ดี การลงทุน การสนับสนุนทางการเงิน การออกแบบ การติดตั้ง การวางระบบ การบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและประสบการณ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจ Solar Farm
 3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Solar Cell ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Solar Farm
 5. เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศและลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
 6. เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AEC)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เข้าใจการทำธุรกิจ Solar Farm การลงทุน การออกแบบ การติดตั้ง การวางระบบ การบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและประสบการณ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจ Solar Farm
 2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Solar Cell ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ Solar Farm หรือปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน Solar Farm ของตนเองได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการที่สนใจและมีวิสัยทัศน์ด้านพลังงานทดแทนที่มีความต้องการลงทุนทำธุรกิจ Solar Farm
 2. ผู้ที่ทำธุรกิจ Solar Farm อยู่แล้ว แต่ต้องการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือต้องการฝึกคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะในการทำธุรกิจ Solar Farm
 3. หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 4. สถาบันการเงินที่สนใจให้การสนับสนุนเกี่ยวกับธุรกิจ Solar Farm

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน จำนวน 5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm ประกอบด้วย การบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงาน Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จ รวม 57 ชั่วโมง/9 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 16 2.5
ศึกษาดูงานในประเทศ 11 1.5
ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ณ ประเทศจีน) 30 5
รวม 57 9 วันทำการ

   
   
เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. เทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 2. นโยบายสนับสนุนและสิทธิประโยชน์ต่อธุรกิจ Solar Farm
 3. ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการสร้าง Solar Farm และมาตรฐานการทดสอบแผงและระบบฯ
 4. การออกแบบ Solar Farm ที่ดี การติดตั้งวางระบบ การบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ
 5. แผนธุรกิจสำหรับการลงทุน Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จ
 6. การสนับสนุนทางการเงินต่อธุรกิจ Solar Farm
 7. ธุรกิจต่อเนื่องของธุรกิจ Solar Farm
 8. Best Practices ในการออกแบบ การสร้าง และการบำรุงรักษา Solar Farm
 9. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมธุรกิจ Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย
 10. ศึกษาดูงาน Solar Farm และโรงงานผลิตแผง Solar Cell ณ ประเทศจีน

    การศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน (9 – 13 มีนาคม 2558)

 • ศึกษาดูงาน Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จ
 • ศึกษาดูงานโรงงานประกอบแผง Solar Cell ที่มีชื่อเสียงของจีน
 • ศึกษาดูงานบริษัทหรือศูนย์วิจัยด้าน Solar
 • ฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Solar
 • เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching

หมายเหตุ:

 1. สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

          ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ทั้งภาครัฐและเอกชน

ค่าลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Package รายละเอียด ค่าลงทะเบียน (บาท)
A ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 35,000
B ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน 69,000
C ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน 99,000

 

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ) อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ห้องพักคู่ (สำหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ) เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การศึกษาดูงานต่างประเทศ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม และราคาค่าทัวร์ ในกรณีที่มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับกำหนดการและ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถรับประทานอาหารบางมื้อ และหรือไม่ศึกษาดูงานตามรายการ และหรือไม่ได้ทำวีซ่า ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างห้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
          เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81893 - 81895
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
กำหนดการ
 
หนังสือเชิญ