Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC

 

หลักสูตร ความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 5

(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC5)

 

Key Highlights:

 • เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้า
 • รับฟังเสวนาหัวข้อ "โอกาสทางธุรกิจและการเตรียมตัวในการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า
 • สัมผัสและเก็บเกี่ยว Best Practices ของการติดตั้ง Charging Station อย่างใกล้ชิด
 • แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

          ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นยานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาด ไม่ปล่อยมลพิษหรือไอเสียสู่สิ่งแวดล้อม และยังเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่สามารถรองรับภาวะการขาดแคลนน้ำมันในอนาคต จึงทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมใช้งานในหลายประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน และการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลาย ทั้งนี้รัฐบาลมีแผนที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นถึงหลักล้านในระยะเวลาประมาณ 10 ปี ต่อจากนี้ไป

          ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าต่อผู้ซื้อ คือการมีสถานีประจุไฟฟ้า (Charging Station) อย่างเพียงพอ สำหรับใช้เติมพลังงานให้กับยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้มีหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจ เริ่มติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ บ้างแล้ว เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และที่อื่นๆ เพราะนอกจากจะเป็นการทำ CSR ลดโลกร้อนแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการเพิ่มเติมกับผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการอัดประจุไฟฟ้าให้กับรถระหว่างทำกิจกรรมที่สถานที่นั้น และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านและคอนโดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐตามแนวนโยบายของรัฐบาลอีก เช่น การขอรับงบสนับสนุนการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผ่าน “โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)” เป็นต้น

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวของสถานีประจุไฟฟ้า จึงได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ฝ่ายกิจการพิเศษ (ยานยนต์ไฟฟ้า) และโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดทำหลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC) ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า กฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และโอกาสทางการตลาดจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ หน่วยงานราชการ เป็นต้น

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า เพื่อให้ติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งและผู้ประกอบการที่ติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าแล้วเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า การลงทุน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ
 3. เห็นโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการประจุไฟฟ้า
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า
 2. ผู้จัดการ/เจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสาธารณะ หมู่บ้านจัดสรร โรงแรม โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ ฯลฯ
 3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า กฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย ประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Best Practices) และการศึกษาดูงาน รวม 18 ชั่วโมง/3 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 12 2.0
ศึกษาดูงาน 6 1.0
รวม 18 3 วันทำการ

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

 1. ความรู้พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า
 2. มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประจุไฟฟ้า การติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า
 3. การออกแบบสถานีประจุไฟฟ้า และการลงทุนติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า
 4. การทดสอบสถานีประจุไฟฟ้า
 5. นโยบายส่งเสริมสถานีประจุไฟฟ้าของภาครัฐ
 6. เสวนา แนวทางการขออนุญาตติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 7. รูปแบบสนับสนุนการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าจากสถาบันการเงิน
 8. เสวนาหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจและการเตรียมตัวในการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า”
 9. ศึกษาดูงานการออกแบบ และผลิตสถานีประจุไฟฟ้า และศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้า

วิทยากรประจำหลักสูตร

          ผู้เชี่ยวชาญด้านสถานีประจุไฟฟ้า

ระยะเวลาหลักสูตร

          ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563

ค่าลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

          ท่านละ 12,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          **โปรโมชั่นพิเศษ!!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563
               รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 11,250 บาท


          หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการ เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
  ค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
          เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81895 (บรรยงก์), 81904 (สุรีย์)
          คุณบรรยงก์ จันทรโคลิกา เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1825 5143
          คุณสุรีย์ สุขคู เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 7078 6282
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ