Study Visit on Vertical Farming Technology and Management: VFT

 

หลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่

(Study Visit on Vertical Farming Technology and Management: VFT)

 

Key Highlights:

 • สัมผัสเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง และการผลิตจริง
 • เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ และการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานปลอดสารพิษ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จ
 • เห็นโอกาสการทำธุรกิจ และได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

          จากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิโลกสูงขึ้น ทำให้เกิดภัยธรรมชาติ การระบาดของแมลงศัตรูพืช ที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตที่สมบูรณ์ มีคุณภาพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตประจำวันในหลายด้าน จนกลายเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเกษตรกรรม ที่เรียกว่า “Smart Farm” หรือ “เกษตรอัจฉริยะ” ที่เข้ามามีบทบาทและช่วยยกระดับการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมสู่การทำเกษตรกรรมแบบสมัยใหม่ ระบบการปลูกพืชแนวตั้ง หรือ Vertical Farming System เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ที่หลายประเทศกำลังให้ความสนใจนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาระบบเกษตรกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตเรื่อง น้ำ อากาศ และความชื้นในปริมาณที่เหมาะสม ปราศจากสารเคมีอันตราย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ทั้งด้านการบริหารจัดการ รูปแบบธุรกิจ การผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ผ่านการศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง และการผลิตจริงเชิงประจักษ์
 2. เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่และการทำเกษตรแบบผสมผสานปลอดสารสารพิษในพื้นที่เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อเปิดมุมมองและเห็นรูปแบบการทำธุรกิจด้านเกษตร การตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง และเปิดมุมมองการทำธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 2. ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ได้เห็นโอกาสและมุมมองทางธุรกิจด้านเกษตร การสร้างแรงบันดาลใจ และการแบ่งปันประสบการณ์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจการทำธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 2. นักเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
 3. เกษตรกร/เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
 4. เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจระบบการปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming System) และการทำเกษตรสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ทั้งด้านการบริหารจัดการ รูปแบบธุรกิจ การผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ผ่านการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบด้วย การบรรยาย กรณีศึกษา และการศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้งและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ รวมจำนวน 1 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และกรณีศึกษา 2.5 -
ศึกษาดูงาน ณ ใจฟ้าฟาร์ม โครงการของมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) จังหวัดลพบุรี 2.5 -
รวม 5 1 วัน

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. การบรรยาย และกรณีศึกษา
  • การบรรยายภาพรวมและความสำคัญของเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และการบริหารจัดการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
  • การควบคุมปัจจัยที่สำคัญต่างๆ ของการปลูกพืชในโรงปลูกพืชแนวตั้ง

 2. การศึกษาดูงาน
  • ศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง
  • โรงเรือนผลิตผักปลอดสารพิษ และการบริหารจัดการตามแนวทางเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
  • การสร้างธุรกิจด้านเกษตร (เช่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทร์ย์ แหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร้านอาหาร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ฯลฯ)

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด

ระยะเวลาของหลักสูตร

          วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 (ระยะเวลาศึกษาดูงาน จำนวน 1 วัน)

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 4,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ: หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนจำนวนเต็ม

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ
          เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สถานที่ศึกษาดูงาน

          บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด
          สาขามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
          เลขที่ 25/25 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: โทร 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณเมธภัค), 81904 (คุณสุรีย์)
          คุณเมธภัค วงษ์ตา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5211 9709
          คุณสุรีย์ สุขคู โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 7297 2563
          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ