Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3

 

หลักสูตร "รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน"

(Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3)

 

Key Highlights:

 • เข้าใจการปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ทั้งในด้านโรงเรือน การปลูก การจัดการดำเนินงาน และกุญแจสู่ความสำเร็จในธุรกิจ
 • เก็บเกี่ยว Best Practices จากผู้มีประสบการณ์จริง
 • เยี่ยมชม Indoor Vertical Farming ของจริงในประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

          ในอดีตทรัพยากรดินและน้ำ ที่มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม การปลูกพืช สามารถพบได้ทุกพื้นที่
แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เคยสมบูรณ์เริ่มมีการแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารและพืชผลทางการเกษตร ทำให้ผลผลิตลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ดังนั้นเพื่อควบคุมให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ เกษตรกรจึงต้องหันมาใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงศัตรูพืชจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเป็นเช่นนี้ การเกษตรที่เคยผลิตอาหารปลอดภัยและเพียงพอก็จะเป็นไปไม่ได้เลย

          ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุต่างๆ และปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต โรงปลูกพืชแนวตั้ง หรือ Indoor Vertical Farming เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาจากองค์ความรู้แขนงต่างๆ ทั้งด้านสรีรวิทยาพืช การเกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีให้มีศักยภาพในการผลิต โดยระบบนี้สามารถปลูกพืชซ้อนกันในแนวตั้งได้มากกว่า 10 ชั้น (ขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิด) ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ และไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้เกิดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่เกษตรกรและตลาดต้องการ

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนา หลักสูตร "รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน" (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานด้านการเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตรไทย ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพียงพอต่อความต้องการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและ Best Practices ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืชแนวตั้ง รวมทั้ง Business Model การตลาด การลงทุนและแหล่งทุน
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในโรงปลูกพืชแนวตั้ง ตลอดจนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการทำงาน
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ในประเทศไทย
 4. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานด้านการเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 2. ได้ทราบถึงองค์ประกอบและ Best Practices ต่างๆ ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง รวมทั้ง Business Model การตลาด การลงทุนและแหล่งทุน
 3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดงานด้านการเกษตรได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจการปลูกพืชสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและโรคพืช
 2. ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 3. เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตร
 4. เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการรู้เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ครอบคลุมทั้งด้านองค์ประกอบของโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืช ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การตลาด งบประมาณการลงทุน และแหล่งทุนต่างๆ ประกอบด้วย การบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษาดูงาน รวมจำนวน 21 ชั่วโมง/3 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 13 2
ศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง 8 1
รวม 21 3 วันทำการ

 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. ความสำคัญของการปลูกพืชแนวตั้งต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 2. นวัตกรรมโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming)
 3. องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
 4. องค์ประกอบของโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 5. ขั้นตอนการปลูกพืชในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 6. การตลาดของโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 7. รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 8. งบประมาณการลงทุนในโรงปลูกพืชแนวตั้งและแหล่งทุน
 9. การศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตั้ง

หมายเหตุ: กำหนดการและสถานที่ดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ตลอดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงาน รวมจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 21 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 14,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 24 เมษายน 2562 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 13,410 บาท
          (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
          เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892
          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ