โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
Green Practices Program

          Career for the Future Academy ได้เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในปัจจุบัน การปรับตัวต่อผลกระทบที่ทุกองค์กรควรต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเข้าสู่แนวปฏิบัติสีเขียว หรือ Green Practices ซึ่งควรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ การเลือกใช้ Green Technology & Green ICT ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

          Career for the Future Academy ได้ออกแบบและพัฒนากลุ่มหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและขานรับการเข้าสู่แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาองค์กรสู่เส้นทางของ Green Enterprise ตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประกอบด้วยหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมความตระหนัก และขยายผลเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society โดยเนื้อหาของหลักสูตรผสมผสานทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การทำโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษาจริง การศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ได้จริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสีเขียว (Green Executive Training Series)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
สำหรับผู้บริหาร

หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม


หลักสูตรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ (Green Practitioner Training Series)


1. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)


2. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)


3. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology Training Series)

 

4. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านไอซีที (ICT Training Series)

 

5. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation Training Series)

 

6. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Training Series)

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81893 - 81895
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download

       
ตารางฝึกอบรม