โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
Green Practices Program

          NSTDA Academy ได้เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในปัจจุบัน การปรับตัวต่อผลกระทบที่ทุกองค์กรควรต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเข้าสู่แนวปฏิบัติสีเขียว หรือ Green Practices ซึ่งควรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ การเลือกใช้ Green Technology & Green ICT ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

          NSTDA Academy ได้ออกแบบและพัฒนากลุ่มหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและขานรับการเข้าสู่แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาองค์กรสู่เส้นทางของ Green Enterprise ตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประกอบด้วยหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมความตระหนัก และขยายผลเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society โดยเนื้อหาของหลักสูตรผสมผสานทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การทำโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษาจริง การศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ได้จริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสีเขียว (Green Executive Training Series)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
สำหรับผู้บริหาร

หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม


หลักสูตรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ (Green Practitioner Training Series)


1. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Training Series)


2. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านพลังงาน (Energy Training Series)


3. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology Training Series)

 

4. ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านไอซีที (ICT Training Series)

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81893 - 81895
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download

   
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร infographic ตารางอบรมปี 2560