กำหนดการ

หลักสูตร IT Audit Workshop for Non – IT Auditor รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561

 
กำหนดการอบรม (ระยะเวลา 3 วัน)

เวลา หัวข้อ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
09.00 - 12.00 น.
 • มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยภาพรวม
 • แนวทางและเทคนิคการตรวจสอบ

13.00 - 16.00 น. 
 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ และแนวทางการตรวจสอบ
  • กำหนดและนำเสนอแนวทางการตรวจสอบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
  • แนวทางการตรวจสอบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
 • Workshop 1: การตรวจสอบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
 • การเขียนและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

09.00 - 12.00 น.
 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคของแอพพลิเคชัน และแนวทางการตรวจสอบ
  • กำหนดและนำเสนอแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคของแอพพลิเคชัน
  • แนวทางการตรวจสอบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคของแอพพลิเคชัน

13:00 - 16:00 น.
 • Workshop 2: การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคของแอพพลิเคชัน
 • การเขียนและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

09.00 - 12.00 น.
 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคของแอพพลิเคชันและแนวทางการตรวจสอบ (ต่อ)
  • แนวทางการตรวจสอบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคของแอพพลิเคชัน

13.00 - 16.00 น.
 • Workshop 2: การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคของแอพพลิเคชัน
 • การเขียนและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

 

**หมายเหตุ สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม และวิทยากรตามความเหมาะสม